Antipkin, Y., Kyrylova, L. ., Miroshnykov, O. ., Yuzva, O. ., Orzheshkovskyi, V. ., & Nechay, A. . (2021). Аutosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2A: two cases in Ukraine with different age of onset. Medicni Perspektivi, 26(3), 212–218. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.3.242343