Zerbino , D., Chaikovskyi , Y., Chernii, . V., Sviatenko, . T., Volos, . L., Svystunov , I., & Mykhailychenko, . T. . (2021). Professor V.G. Shlopov – an outstanding representative of domestic pathological anatomy (to the 80th birthday). Medicni Perspektivi, 26(3), 228–229. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.3.242346