Antipkin, Yu.H., L.H. Kyrylova, O.O. Miroshnykov, O.O. Yuzva, V.V. Orzheshkovskyi, and A.F. Nechay. 2021. “Аutosomal Recessive Limb-Girdle Muscular Dystrophy Type 2A: Two Cases in Ukraine With Different Age of Onset”. Medicni Perspektivi 26 (3):212-18. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.3.242343.