Zerbino , D., Chaikovskyi , Y., Chernii, . V., Sviatenko, . T., Volos, . L., Svystunov , I. and Mykhailychenko, . T. . (2021) “Professor V.G. Shlopov – an outstanding representative of domestic pathological anatomy (to the 80th birthday)”, Medicni perspektivi, 26(3), pp. 228–229. doi: 10.26641/2307-0404.2021.3.242346.