DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24.30-32

ПІДГОТОВКА АНГЛОМОВНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ: ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ФАХОВОГО І МОВНОГО НАВЧАННЯ

І. В. Сальник

Анотація


Незважаючи на реформи в українській освіті, сама система освіти залишається дуже інертною. Це пов’язано з її структурою, що охоплює великі маси людей, нагромаджений фонд підручників, приладів та методик навчання. Без зміни в статусі, освіті та поглядах учителів масова реформа освітньої галузі не відбудеться. Сучасним напрямом в реформуванні середньої та вищої освіти є перехід на викладання дисциплін англійською мовою, оскільки найважливіше завдання сучасного вчителя – допомогти учневі знаходити, аналізувати необхідну інформацію, включно інформацію на іншій мові. Підготовка англомовних вчителів фізики – важливе завдання закладів вищої педагогічної освіти, пов’язане із запровадженням нових методик, що поширені в світовій освіті. Серед прогресивних методик інтегрованого вивчення англійської мови та фахових предметів дослідники виділяють методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL). Дослідження показують, що навчання за такою методикою надають можливості для змістовної взаємодії та активного навчання, розвитку наукових ідей та концепцій студентів, використання навичок спілкування та грамотності, формування фахових та мовних компетенцій як основи професійної картини світу вчителя фізики.

Несмотря на реформы в украинском образовании, сама система образования остается очень инертной. Это связано с ее структурой, охватывающей большие массы людей, накопленный фонд учебников, приборов и методик обучения. Без изменения в статусе, образовании и взглядах учителей массовая реформа образования не произойдет. Современным направлением в реформировании среднего и высшего образования является переход на преподавание дисциплин на английском языке, поскольку важнейшая задача современного учителя – помочь ученику находить, анализировать необходимую информацию, включая информацию на другом языке. Подготовка англоязычных учителей физики – важная задача заведений высшего педагогического образования, связанная с внедрением новых методик, которые распространены в мировом образовании. Среди прогрессивных методик интегрированного изучения английского языка и профессиональных предметов исследователи выделяют методики предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL). Исследования показывают, что обучение с использованием такой методики открывает возможности для содержательного взаимодействия и активного обучения, развития научных идей и концепций студентов, использование навыков общения и грамотности, формирование профессиональных и языковых компетенций как основы профессиональной картины мира учителя физики.

Despite the reforms in Ukrainian education, the education system itself remains very inert. This is due to its structure which includes large numbers of people, accumulated fund of textbooks, equipment and teaching methods. Massive reform of the educational sector will not take place without changing the status, education and views of teachers. The modern direction in reforming secondary and higher education is the transition to teaching subjects in English, since the most important task of modern teacher is to help the student to fi nd, analyse the necessary information, including information in another language. The training of English-speaking teachers of physics is an important task for institutes of higher pedagogical education, related with the introduction of new methods that are widespread in world education. Among the advanced methods of integrated study of English and professional subjects, researchers distinguish methods of Content and Language Integrated Learning (CLIL). Research shows that learning by this method provides opportunities for meaningful interaction and active learning, the development of students’ scientifi c ideas and concepts, use communication and literacy skills, the formation of professional and linguistic competence as the basis of the professional world view of physics teacher.


Повний текст:

PDF

Посилання


Буцан Г.П. Щодо підвищення якості та збільшення обсягу освітніх послуг для іноземних студентів / Г.П. Буцан, А.М. Самойленко // Вісник НАН України. – 2014. – № 4. – С. 40-46.

Грехов А.М. Фізика : навчальний посібник (англійською мовою) / А.М. Грехов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 356 с.

Гусак А. Білінгвальний підхід до викладання фізики у сучасній школі / А. Гусак, А. Ковальчук // Рідна школа. – № 10. – 2011. – С. 48-50.

Ковальчук А.О. Із досвіду викладання білінгвальних дисциплін майбутнім магістрам у провінційному ВНЗ / А.О. Ко вальчук // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – Вип. 16. – 2010. – С. 108–114.

Лущин С.П. Особливості застосування білінгвістичного методу навчання при викладанні курсу загальної фізики в технічному університеті / С.П. Лущин // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 2(8). – С. 73-77.

Состояние трехъязычного образования в Казахстане. Аналитическая справка. – Астана : Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2016. – 35 с.

Усенко О.Л. Фізика англійською мовою / О.Л. Усенко. – К. : Українське фізичне товариство. – 1994. – C. 10.

Banegas D.L. CLIL teacher development: Challenges and experiences

/ D.L. Banegas // Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning. – 2012. – Vol. 5. – No. 1. – P. 46–56.

Coyle D. CLIL, Content and Language Integrated Learning / [Do Coyle, Philip Hood, David March]. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 173 p.

Dalton-Puff er, Ch. (2008). Outcomes and processes in Content and Language Integrated Learning (CLIL): current research from Europe In: W. Delanoy, and L. Volkmann (Eds.), 2008. Future Perspectives for English Language Teaching. Heidelberg : Carl Winter, 139–157. Retrieved from: https://www.researchgate.net/ publication/284690356_.

Do Coyle, Philip Hood, David March. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 173 p.

Escobar Urmeneta C. Pre-service CLIL Teacher-Education in Catalonia: Expert and novice practitioners teaching and reflecting together // CLIL in Spain: Implementation, results and teacher training. – Newcastle, UK : Cambridge Scholars Publishing, – P. 188–218.

Kupertz R. Best Practices in Teacher Education: Content and Language Integrated Learning in Teacher Education : Bilingual Approaches Supporting Multilingualism / Rita Kupertz // Forum Sprache. – 2011. – № 3. – P. 80–94.

Marsh D. Content and Language Integrated Learning (CLIL). A Development Trajectory. Available at: http://www.includenetwork.eu/DOCUMENTS/36_CLIL_A_DEVELOPMEN T.pdf

Meyer, O. Towards quality CLIL: successful planning and teaching strategies: Puls. – 2010. – P. 11-29.

The New London Group. A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures // Harvard Educational Review, 1996. – Volume 66. – № 1. URL: http://wwwstatic.kern.org/filer/blogWrite44ManilaWebsite/paul/articles/A_Pedagogy_of_Multiliteracies_Designing_Social_Futures.htm

Vilkanciene, L. (2011). CLIL in Tertiary Education: Does it have anything to off er? Studies about Languages, 18, 112–117. Kaunas : Technologija.