DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24.41-43

НАВЧАЛЬНІ ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД STEM-ОСВІТИ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ НЕФІЗИЧНИХ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В. В. Фоменко

Анотація


Робота присвячена ролі та значенню навчальних фізичних моделей (НФМ) в реалізації концептуальних засад STEM-освіти в курсі фізики для нефізичних спеціальностей. Наука (Science): фізичне знання є модельним, тому презентація змісту курсу фізики як системи НФМ відповідає сенсу фізики як науки, оскільки висвітлює проблему співвіднесення фізики як науки з реальним світом. Крім того, НФМ стають центрами структурної побудови матеріалу. Це формує систематичне та раціональне мислення студентів.
Технології (Technology) та техніка (Engineering): реалізується шляхом фізичного моделювання фахово-значущої реальності на ґрунті відповідних фізичних моделей. Це започатковує утворення суб’єктивної фізичнотехнічно-технологічної картини світу, яка повинна сформуватися у свідомості студентів. Математика (Mathematics): кожна НФМ модель містить математичну компоненту. При викладанні математичного апарату фізичних моделей відзначається, шо математичний аналіз моделі дозволяє робити обґрунтований якісний та кількісний прогноз її фізичної поведінки. Висновок: акцентування зазначених питань в процесі викладання курсу на основі навчальних фізичних моделей надає змогу створити передумови практичної реалізації концептуальних засад STEM-освіти у вищих закладах освіти.

Рассматривается роль и значение учебных физических моделей (УФМ) в создании базы для реализации концептуальных оснований STEM-образования (наука, техника, технологии, математика) в курсе общей физики для нефизических специальностей. Сделан вывод о возможности практического решения этой проблемы в процессе изложения курса как структурированной системы УФМ.

The role and signifi cance of educational physical models (EPM) in the creation of a framework for realizing the conceptual foundations of STEM-education (science, technology, engineering, mathematics) in the general physics course for nonphysical specialties is considered. The conclusion is made about the possibility of a practical solution of this problem in the course of the course presentation as a structured system of the EPM.


Повний текст:

PDF

Посилання


STEM-освіта. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/stemosvita/

STEM-спеціальності. – Режим доступу: http://ontology.inhost.

com.ua/index.php?graph_uid=1347&item_name=STEM-спеціальності

Гончарова Н. Формування STEM-компетентностей в учасників освітнього процесу: іншомовна компетентність / Наталя Гончарова // Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 16-17 травня 2018 р./ за заг. ред. А.С. Кузьменко, В.В. Фоменка. – Кропивницький : Льотна

академія НАУ, 2018. – С. 31-35.

Доброщтан О. Реалізація принципу прикладного та професійного спрямування щодо математичної підготовки майбутніх фахівців морської галузі у контексті STEM-освіти / Олена Доброштан // Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 16-17 травня 2018 р. / за заг. ред. О.С. Кузьменко, В.В. Фоменка. – Кропивницький : Льотна

академія НАУ, 2018. – С. 47-50.

Зайцев Е. Повышение имиджа инженерной профессии в реалиях современного времени / Евгений Зайцев // Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 16-17 травня 2018 р./ за заг. ред. А.С. Кузьменко, В.В. Фоменка. – Кропивницький : Льотна академія НАУ, 2018. – С. 59-63.

Кузьменко О. Сутність та напрямки розвитку STEM-освіти / О. Кузьменко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 9(3). – С. 188-190. – Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/ UJRN /nz_pmfm_2016_ 9%283%29__50

Літвінова М. STEM-напрям навчання у фізичній інженерній освіті / Марина Літвінова // Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 16-17 травня 2018 р. / за заг. ред. О.С. Кузьменко, В.В. Фоменка. – Кропивницький : Льотна академія НАУ, 2018. – С. 91.

Фоменко В.В. Навчальні фізичні моделі загального курсу фізики та їх систематизація за предметом фізичного опису / В.В. Фоменко // Наукові записки. – Випуск № 60. – Серія: Педагагічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2005. – Ч. 2. – С. 133-139.

Фоменко В.В. Основні засади формування фізичного мислення в курсі загальної фізики для нефізичних спеціальностей / В.В. Фоменко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

– Вип. 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 34-37.

Фролов А.В. STEM как приоритетное направление высшего образования США / А.В. Фролов // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2012. – № 12. – Режим доступу: http://ontology.inhost. com.ua/index. php? Graph_uid=1347&item_name=STEM