DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24.70-72

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко

Анотація


У статті розглянуто можливі шляхи формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів фізики та інформатики, визначено умови ефективного формування готовності до застосування методу проектів у майбутній професійній діяльності. Запропоновано технологію проведення занять у закладах вищої освіти з фахово-орієнтованих дисциплін для студентів – майбутніх вчителів фізики та інформатики, яка передбачає моделювання квазіпрофесійної діяльності вчителя в контексті застосування методу проектів в освітньому процесі сучасної школи. Виокремлено етапи роботи вчителя під час організації проектної діяльності учнів на уроках фізики та розроблено шаблон методичного паспорту навчального проекту з метою імітації майбутньої професійної діяльності вчителя, що передбачає формування проектної компетентності у студентів – майбутніх вчителів щодо організації та реалізації методу проектів на уроках фізики та інформатики. Наведено приклад навчального проекту з фізики, розробленого студентами четвертого курсу на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Шкільний курс фізики і його методика викладання» як імітація майбутньої професійної діяльності.

В статье рассмотрены возможные пути формирования профессионально-педагогической компетентности будущих учителей физики и информатики, определены условия эффективного формирования готовности к применению метода проектов в будущей профессиональной деятельности. Предложена технология проведения занятий в учреждениях высшего образования с профессионально-ориентированных дисциплин для студентов – будущих учителей физики и информатики, которая предусматривает моделирование квазипрофессиональной деятельности учителя в контексте применения метода проектов в образовательном процессе современной школы. Выделены этапы работы учителя при организации проектной деятельности учащихся на уроках физики и разработан шаблон методического паспорта учебного проекта с целью имитации будущей профессиональной деятельности учителя, который предусматривает формирование проектной компетентности студентов – будущих учителей в организации и реализации метода проектов на уроках физики и информатики. Приведен пример учебного проекта по физике, который разработан студентами четвертого курса на практических занятиях по «Школьному курсу физики и методике его преподавания» как имитация будущей профессиональной деятельности.

The article considers possible ways of formation the vocational and pedagogical competence of future physics and computer science teachers. The conditions of eff ective formation of readiness to use the method of projects in the future professional activity are determined. The technology of conducting classes which provides modelling of quasi-professional activity of the teacher in the context of application of the method of projects in the educational process of the modern school, in higher education institutions for professional-oriented disciplines for future teachers of physics and computer science, is proposed. The stages of the teacher’s work are organized during the organization of the project activity of the students in the physics classes. The template of the methodical passport of the study projects designed to simulate the future professional activity of the teacher, which involves the formation of project competence among future teachers regarding the organization and implementation of the project method in the physics and computer science classes. An example of a training project on physics developed by students of the fourth year in practical classes on the academic discipline “School course of physics and its teaching technique” as an imitation of future profession activity is given.


Повний текст:

PDF

Посилання


Акуленко І.А. Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя математики до організації проектної діяльності школярів / І.А. Акуленко, О.Е. Жидков // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 168. – С. 15–19.

Гладій Л.К. Метод проектів – як освітня технологія / Л.К. Гладій. – Х. : Ранок, 2012. – 160 с.

Гончаренко Т.Л. Акмеологічний підхід до формування готовності вчителя фізики до проектування навчального процесу в системі післядипломної освіти / Т.Л. Гончаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / за ред. проф. В.Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 32. – С. 52-58.

Косогова О.О. Метод проектів у практиці сучасної школи / О.О. Косогова. – Х. : Ранок, 2011. – 145 с.

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Ткаченко А.В. Сучасні гаджети та служба Google Classroom як засіб формування мотивації вивчення фізики / А.В. Ткаченко, Б.І. Миндрул // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 168. – С. 248–252.

Ткаченко А.В. Міжпредметні зв’язки фізики та інформатики як засіб реалізації проектної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл / А.В. Ткаченко, Б.І. Миндрул // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2017), м. Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р. – Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – С. 231.

Фізика. Навчальна програма для 7-9-х класів ЗНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/school/program/program-5-9/56124/