DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24.76-79

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАСАД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Г. С. Погромська

Анотація


У статті подано досвід професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики з опорою на засади технологічної освіти у курсі «Методика навчання інформатики». Методична система технологічного навчання інформаційних технологій на уроках інформатики містить такі складові: мета навчання (формування інформаційно-технологічних умінь створення інформаційних продуктів за допомогою комп’ютера); зміст навчання (інформаційно технологічні знання, вміння і навички); методичні підходи (формально-операційний, задачно-інструктивний, задачно технологічний та проблемний, основою яких є репродуктивні та продуктивні практичні методи навчання); форми навчання (практичні, групові та індивідуальні самостійні роботи); засоби навчання (комп’ютерні прикладні програмні засоби); результат навчання (сформованість інформаційно-технологічних умінь старшокласників як основи їх інформатичної компетентності). Зазначене стало основою для структурування матеріалу кожної теми змістового модуля «Методика навчання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інформатики», зокрема етапу «Методичні аспекти викладання теми».

В статье представлен опыт профессиональной подготовки будущих учителей информатики с опорой на принципы технологического образования в курсе «Методика обучения информатике». Методическая система технологического обучения информационных технологий на уроках информатики содержит следующие составляющие: цель обучения (формирование информационно-технологических умений создания информационных продуктов с помощью компьютера) содержание обучения (информационно-технологические знания, умения и навыки); методические подходы (формально-операционный, задачно-инструк тив ный, задачно-технологический и проблемный, основой которых является репродуктивные и продуктивные практические методы обучения); формы обучения (практические, групповые и индивидуальные самостоятельные работы); средства обучения (компьютерные прикладные программные средства); результат обучения (сформированность информационно-технологических умений старшеклассников как основы их информационной компетентности). Указанное стало основой для структурирования материала каждой темы содержательного модуля «Методика обучения информационно-коммуникационных технологий на уроках информатики», в частности этапа «Методические аспекты преподавания темы».

The article presents the experience of professional training future teachers of informatics based on the principles of technological education in the course «Methodology of teaching Computer Science». The methodical system of technological training of information technologies in the computer science classes contains the following components: the purpose of training (formation of information and technological skills of creating information products using a computer); the content of training (information and technological knowledge, skills and abilities); methodical approaches (formally operational, task-instructive, task-technological and problematic, the basis of which is reproductive and productive practical teaching methods); forms of training (practical, group and individual independent work); training facilities (computer application software); the result of training (the formation of informational and technological skills of high school students as the basis of their informational competence). This was the basis for structuring the material of each topic of the content module «Methodology of teaching information-communicative technologies in computer science classes», in particular, the stage «Methodological aspects of teaching the topic».


Повний текст:

PDF

Посилання


Дорошенко Ю.О. Технологічне навчання інформатики : навчально-методичний посібник / Дорошенко Ю.О., Тихонова Т.В., Луньова Г.С. – Х. : Ранок, 2011. – 304 с.

Луньова Г.С. Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Ганна Сергіївна Луньова. – К. : Б.в., 2008. – 20 с.

Луньова Г.С. Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики до методики технологічного навчання / Г.С. Луньова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – Вип. 23: Педагогічні науки. – Т. 36. – С. 63–67.

Морзе Н.В. Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти / Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г., Вембер В.П. // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 6. – С. 23-31.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/uasch2016/konczepcziya.html

Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / за заг. ред. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна, О.В. Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України: від 25.06.2013 р., № 344/2013 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт].– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. [Версия 2.0. Русский перевод] [Электронный ресурс] // Сайт института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. – Режим доступа: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/fi les/3214694.pdf

Тихонова Т.В. Дидактичне конструювання дисципліни «ІКТ в професійній діяльності» для майбутніх вчителів математики на основі компетентнісного підходу / Т.В. Тихонова, Г.С. Погромська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Сітченка. – № 4 (55), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 396 с. – С. 288-296.

Тихонова Т.В. Дидактичне конструювання інформаційно-технологічних дисциплін у вищій школі : монографія / Т.В. Тихонова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 562 с.

Strategic framework – Education & Training 2020 [Electronic Resource]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en