DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24.108-109

МОДЕЛЮВАННЯ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

О. М. Ніколаєв

Анотація


У статті розглянуто проблему реалізацій активного навчання на уроках фізики як необхідний компонент методичної компетентності майбутнього вчителя фізики. Виділено результат навчання як сукупність необхідних знань, відносин і досвіду та його зв’язок з поняттям «компетентність». Виділено складові методичної компетентності, основи активного навчання, елементи планування діяльності майбутнього учителя. Розроблено та наведено алгоритм, за яким доцільно проводити будь-який експеримент у навчанні фізики. Наведено відповідний приклад авторського підходу, спрямованого саме на реалізацію активного навчання фізики майбутнім фахівцем. Наведений приклад містить готові авторські вирішення, які потрібно застосовувати в ході уроку. Виділено авторське рішення, яке полягає в створенні умов для передбачення кінцевого результату експерименту з опорою на знання, якими вже володіє учень. Показано, яким чином має бути побудована система запитань за умови побудови уроку за авторською методикою.

В статье рассмотрена проблема реализаций активного обучения на уроках физики как необходимый компонент методической компетентности будущего учителя физики. Выделено результат обучения как совокупность необходимых знаний, отношений и опыта и его связь с понятием «компетентность». Выделены составляющие методической компетентности, основы активного обучения, элементы планирования деятельности будущего учителя. Разработан и приведен алгоритм, по которому целесообразно проводить любой эксперимент в обучении физики. Приведен соответствующий пример авторского подхода, направленного именно на реализацию активного обучения физики будущим специалистом. Приведенный пример
содержит готовые авторские решения, которые нужно применять в ходе урока. Выделено авторское решение, которое заключается в создании условий для предсказания конечного результата эксперимента с опорой на знания, которыми уже владеет ученик. Показано, каким образом должна быть построена система вопросов при построения урока по авторской методике.

The article deals with the problem of the implementation of active learning in physics lessons as a necessary component of the methodological competence of the future physics teacher. The result of training as a set of necessary knowledge, attitudes and experience and its connection with the concept of “competence” is highlighted. The components of methodological competence, the basics of active learning, the elements of planning the activities of the future teacher are highlighted. An algorithm has been developed and presented, according to which it is advisable to carry out any experiment in teaching physics. A corresponding example of the author’s approach, aimed specifi cally at the implementation of active teaching of physics by a future specialist, is given. The given example contains ready-made author’s solutions that need to be applied during the lesson. The author’s solution is highlighted, which is to create conditions for predicting the fi nal result of the experiment based on the knowledge that the student already owns. It is shown how the system of questions should be constructed when constructing a lesson on the author’s methodology.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коробова І.В. Компетентність учителя як результат набуття суб’єктного досвіду методичної діяльності / І.В. Коробова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 35-37.

Перегудова В.І. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя технологій в умовах кредитно-трансферної

системи навчання / В.І. Перегудова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 2. – С. 187-191. – Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nzbdpu_2014_2_34.pdf

Студентська молодь України: сучасний вимір. Щорічна державна доповідь президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2008 року). Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – К. – 2009. – 169 c.

Ніколаєв О.М. Дидактичні основи формування предметних компетентностей майбутнього вчителя фізики : монографія / О.М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 352 с.

Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 3-є

вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с.