DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24.112-115

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Н. П. Панчук

Анотація


Проведене дослідження дало можливість проаналізувати психологічні особливості проблеми управління розвитком педагогічної творчості майбутнього компетентнісного фахівця-сучасного вчителя. Досліджено, що професійно-педагогічна творчість викладача виступає як об’єктивно зумовлений процес інтелектуальної, емоційно-вольової та практичної діяльності суб’єктів педагогічної праці, який характеризується цілеспрямованістю, організованістю, здатністю до пошуку нового, нестандартного, оригінального, раціонального, оптимального рішення спеціальних задач та практичною реалізацією
викладачем ЗВО свого професійного і творчого потенціалу у проблемній ситуації. Проаналізовано сутність понять «творча діяльність», «професійно-педагогічна творчість», «технічна творчість», «педагогічне проектування», «навчальне технічне проектування». Виявлено, що навчальне технічне проектування – це комплексна творча діяльність старшокласників, кінцевим продуктом якої є навчальний творчий проект. Комплексна діяльність включає: операції проектування та конструювання, розроблення технології виготовлення об’єкта проектування, власне виготовлення об’єкта. Визначено, що технічна творчість учнів є одним із видів навчально-виховної роботи, і підпорядковується закономірностям загальної дидактики. Встановлено, що педагогічне проектування ведеться на різні проміжки часу, і вирізняють три його види за цією ознакою:
змістовно-цільове, організаційно-методичне, оперативне. Зроблено висновок, що сучасне трактування мети освіти передбачає виховання в молоді готовності до систематичного засвоєння динамічно змінюваних знань, засвоєння нею потреби у розвитку своїх творчих здібностей.

Проведенное исследование позволило проанализировать психологические особенности проблемы управления развитием педагогического творчества будущего компетентностного специалиста-современного учителя. Проанализировано сущность понятий «творческая деятельность», «профессионально-педагогическое творчество», «тех ническое творчество», «педагогическое проектирование», «учебное техническое проектирование». Сделан вывод, что современная трактовка цели образования предполагает воспитание у молодежи готовности к систематическому усвоению динамично меняющихся знаний, усвоение ею потребности в развитии своих творческих способностей.

The conducted research allowed to analyse the psychological features of the problem of managing the development of pedagogical creativity of the future competent specialistmodern teacher. The essence of the concepts “creative activity”, “professional and pedagogical creativity”, “technical creativity”, “pedagogical design”, “educational technical design” is analysed. It is concluded that the modern interpretation of the goal of education presupposes the education of young people’s readiness for the systematic assimilation of dynamically changing knowledge, the assimilation by it of the need for the development of their creative abilities.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

zakon.rada.gov.ua/go/896-93-п

Дуткевич Т.В. Психологія вищої школи (курс лекцій) : навчальний посібник / Т.В. Дуткевич, Н.П. Максимчук. – 4-е

видання. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 224 с.

Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены) В.А. Моляко. – К. : Освіта Украины, 2007. – 388 с.

Пащенко С.Ю. Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/fi les/library/elopen/actprob17_134.pdf

Тарара А.М. Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності : навчально-методичний посібник / А.М. Тарара – К. : Педагогічна думка, 2014. – 134 с.

Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навчальний посібник / П.М. Щербань – К. : Вища школа, 2004. – 207 с.