DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24.131-133

УСВІДОМЛЕННЯ РОЛІ ФІЗИКИ В ІСТОРІЇ – ПОТУЖНИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

М. І. Шут, Л. Ю. Благодаренко, В. В. Чернявський

Анотація


У статті розглядається питання про необхідність використання такого мотиваційного ресурсу освітнього процесу, як усвідомлення студентами ролі фізики в історії. Відзначено недостатність використання цього ресурсу в навчанні фізики. Здійснено аналіз причин кризи фізики як навчального предмету. Зроблено акцент на тому, що скасування фізики як окремого навчального предмету в класах гуманітарного профілю старшої школи призведе до ще більшого погіршання стану фізичної освіти. Доведено, що при висвітленні значення фізичного знання в житті людини і суспільства необхідно, перш за все, зосереджувати увагу студентів на великих відкриттях і винаходах, які змінювали життя суспільства і дозволяли людству підніматися на сходинку вище у своєму розвитку. Висловлено сподівання, що усвідомлення видатної ролі фізики в історії вплине на глибинний світ молодої людини і сприятиме формуванню в неї нового погляду на фізику як науку та як навчальну дисципліну.

В статье рассматривается вопрос о необходимости использования такого мотивационного ресурса образовательного процесса, как осознание студентами роли физики в истории. Отмечена недостаточность использования этого ресурса в обучении физике. Осуществлён анализ причин кризиса физики в современном обществе. Сделан акцент на том, что упразднение физики как учебного предмета в клас-сах гуманитарного профиля старшей школы приведёт к ещё большему ухудшению состоянию физического образования. Показано, что при освещении значения физического знания в жизни человека и общества необходимо, прежде всего, сосредотачивать внимание студентов на великих открытиях и
изобретениях, которые изменяли жизнь общества и позволяли человечеству подниматься на ступеньку выше в своём развитии. Выражена надежда, что осознание роли физики в истории окажет влияние на глубинный мир молодого человека и будет содействовать формированию у него нового взгляда на физику как науку и как учебную дисциплину.

The article considers the necessity of using such a motivational resource of the educational process as the students’ awareness of the role of physics in history. The lack of use of this resource in physics studies is noted. The analysis of the causes of the crisis of physics as an educational subject is analysed. The emphasis is placed on the fact that the abolition of physics as a separate educational subject in the classes of the humanitarian profi le of the senior school will lead to further worsening of the state of physical education. It is proved that when highlighting the value of physical knowledge in the life of man and society, it is necessary, fi rst of all, to focus students’ attention on the great discoveries and inventions that have changed the life of society and allowed humanity to rise a step higher in its development. It is hoped that the awareness of the prominent role of physics in history will aff ect the deep-seated world of a young person and will contribute to the formation of a new view of it in physics as a science and as a discipline.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шут М.І. Значення змісту навчання фізики для реалізації завдання підготовки компетентного вчителя / М.І. Шут, Л.Ю. Благодаренко // Матеріали науково-практичної конференції [«Засоби і технології сучасного навчального середовища »],(Кіровоград 19-20 травня 2017 р.) / відп. ред.: С.П. Величко. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – С. 43-46.

Чернявський В.В. Формування світоглядних орієнтацій майбутніх фахівців річкового та морського транспорту у навчанні фізики / В.В. Чернявський // Наукові записки : [збір-

ник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.

ун-т імені М.П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХХІІ (132). – (Серія педагогічні науки). – С. 183-191.

Благодаренко Л.Ю. Методологічні аспекти підготовки фахівців з фізики / М.І. Шут, Л.Ю. Благодаренко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 3 «Фізика і математика у вищій і середній школі» : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – Вип. № 2. – С. 20-22.