DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24.164-166

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

О. П. Панчук

Анотація


Розглянуто основні проблеми впровадження проектно-технологічної діяльності вчителя та учнів на уроках трудового навчання. Також в статті наголошено, що науково-технічний прогрес неможливий без технічної творчості фахівців, яка забезпечує створення нової техніки, технологій, упровадження і використання наукових досягнень. Це вимагає підготовки творчих фахівців, здатних підійматися на рівень технічної творчості, закладаючи фундамент на майбутнє. Встановлено, що основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість. Швидкість думки – кількість ідей, яка виникає за одиницю часу. Гнучкість думки – здатність швидко й без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу. Також встановлено, що одним із завдань проектно-технологічної діяльності учнів є формування у них навичок до самостійної творчої праці. При цьому передбачається, що
вони повинні бути охоплені переважно індивідуальною роботою, самостійним розробленням проекту певного виробу.

Рассмотрены основные проблемы внедрения проектно-технологической деятельности учителя и учащихся на уроках трудового обучения. Также в статье отмечено, что научно-технический прогресс невозможен без технического творчества специалистов, которые обеспечивают создание новой техники, технологий, внедрения и использования научных достижений. Это требует подготовки творческих специалистов, способных подниматься на уровень технического творчества, закладывая фундамент на будущее. Установлено, что основными показателями творческих способностей является скорость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость. Скорость мысли – количество идей, которая возникает за единицу времени. Гибкость мысли – способность быстро и без внутренних усилий переключаться с одной идеи на другую. Также установлено, что одной из задач проектно-технологической деятельности учащихся является формирование у них навыков к самостоятельной творческой работе. При этом предполагается, что они должны быть охвачены преимущественно индивидуальной работой, самостоятельной разработкой проекта определенного изделия.

The main problems of introducing design and technological activities of teachers and students in the lessons of labor training are considered. Also in the article it is emphasized that scientifi c and technological progress is impossible without the technical creativity of specialists, which provides creation of new technology, technologies, introduction and use of scientific achievements. This requires the training of creative professionals capable of rising to the level of technical creativity, laying
the foundations for the future. It is established that the main indicators of creative abilities are the speed and fl exibility of thought, originality, curiosity, accuracy and courage. Speed of thought is the number of ideas that arises in a unit of time. Flexibility of thought – the ability to switch from one idea to another quickly and without internal eff ort. It is also established that one of the tasks of design and technological activity of students is to form their skills for independent creative work. It is supposed that they should be covered mainly by individual work, independent development of the project of a certain product.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук П.С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів : монографія / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2011. – 252 с.

Кобернік О.М. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання / О.М. Кобернік, С.М. Ящук. – Умань, 2001. – 82 с.

Тарара А.М. Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності : навчальноме тодичний посібник / А.М. Тарара. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 134 с.

Терещук А.І. Навчання учнів основних етапів проектно-технологічної діяльності / А.І. Терещук, А.М. Вдовиченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – № 4. – 2004. – С. 10-13.

Ящук С.М. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання /С.М. Ящук // Трудова підготовка в закладах освіти. – № 2. – 2003. – С. 13-16.