DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24.174-176

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ

М. О. Роздобудько, А. М. Кух

Анотація


Матеріал охоплює проблему інтеграції навчального процесу в фізику в аграрних коледжах. Мета досягається за рахунок розвитку інтересу студентів до фізики, сучасних агрономічних засобів; демонстрацію зв’язку між фізикою та життям; формуванням навичок проектної діяльності, проведення спостережень, планування та проведення експериментів; вивчення прикладних питань фізики, що дозволяє студентам застосовувати фізичні знання для пояснення законів та явищ, принципів роботи пристроїв, об’єктів реального життя, зокрема технічних та аграрного виробництва. У той же час, практична спрямованість вивчення фізики зростає. Пропонується система завдань, яка наповнена професійним змістом, і сприяє розвитку стійкого когнітивного інтересу до майбутньої професії та розвитку професійних знань і навичок.

Материал охватывает проблему интеграции учебного процесса по физике в аграрных колледжах. Цель достигается за счет развития интереса студентов к физике и современным агронотехническим средствам; демонстрацию связи между физикой и жизнью; формированием навыков проектной деятельности, проведения наблюдений, планирования и проведения экспериментов; изучением прикладных вопросов физики, что позволяет студентам применять физические знания для объяснения законов и явлений, принципов работы устройств, объектов реальной жизни, в том числе технических и средств аграрного производства. В то же время, практическая направленность изучения физики возрастает. Предлагается система задач, которая наполнена профессиональным содержанием и способствует развитию устойчивого когнитивного интереса к будущей профессии и профессиональным знаниям и навыкам.

The material covers the problem of integrating the educational process in physics in agrarian colleges. The goal is achieved through development of students’ interest in physics, modern agronomic means; demonstration of the connection between the study of physics and life; formation of project activity skills, conducting observations, planning and performing experiments; the study of applied issues of physics, which allows students to apply physical phenomena, laws to explain the device, the physical principle of the work of specifi c objects of real life, in particular agricultural production. At the same time, the practical orientation of the study of physics increases. The system of tasks is fi lled with professional content intensifi es the educational process in physics in agrarian colleges. Promotes development persistent cognitive interest in the future profession and the development of professional knowledge and skills.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кух А.М. Інтеграція предметів природничого циклу в шкільному курсі фізики / А.М. Кух, Є.М. Дінділевич // Зб. наук. праць КПДПУ. – Кам.-Подільський, 1998. – С. 41–44.

Кух А.М. Особливості проведення інтегрованих лабораторних робіт / А.М. Кух, С.В. Шленчак // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. – Вип. 4 : в 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 264–271.

Кух А.М. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів / А.М. Кух, Ю.М. Уляніцький // Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-По діль ський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2005. – Вип. 10. – С. 135–138.

Кух А.М. Елементи технології наочного навчання / А.М. Кух, Д.Я. Костюкевич // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 12. – С. 112–118 с.

Кух А.М. Реалізація професійно-орієнтованих форм навчання фізики у підготовці фахівців харчових технологій / А.М. Кух, С.М. Килимник // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільсь кий : КПНУ, 2014. – Вип. 21: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико- технологічного профілю. – С. 24-26.

Кух А.Н. От учебно-познавательных умений к высокой профессиональной подготовке / А.Н. Кух, П.И. Самойленко // Специалист. – № 5. – 2006. – С. 24–26.

Кух А.М. Розвиток науково-технічної творчості / А.М. Кух, П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні : матеріали науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧДПУ, 1998. – С. 8–10.

Кух А.Н. Методика преподавания физики с использованием компьютерных моделей / А.Н. Кух, М.О. Роздобудько //Материалы VI Международной научно-методической конференции «Физическое образование : проблемы и перспективы», посвященней 105–летию со дня рождения А.В. Перышкина, 12–15 марта 2007 года. – Ч. 2. – М. : МПГУ, 2007. – С. 85–90.