DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2004-10.24-26

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ: САМОСТІЙНІСТЬ НАВЧАННЯ

А. М. Кух, О. М. Кух

Анотація


Здійснено аналіз методичної системи самостійного навчання студентів в умовах впровадження новітніх стандартів вищої освіти. Виділено основні елементи самостійної освітньої діяльності студентів.

The analysis of the methodical system of independent studies of students is carried out in the conditions of introduction of the newest standards of higher education. The basic elements of independent educational activity of students are selected.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики. — Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. — 198 с.

Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. — М.: Педагогика, 1960. — 500 с.

Григорій Бойко, Геннадій Грищенко. Принципи дидактики вищої школи і зміст освіти. Зб. наук. праць: Спеціальний випуск / Гол. ред. В.Г.Кузь. — К.: Наук. світ, 2003. - С.101-109.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и психологического исследования. — М.: Педагогика, 1986. — 240 с.

Іваницький О.І. Сучасні технологій навчання фізики в середній школі. Монографія. — Запоріжжя: Прим’єр,

— С.109-110.

Іваницький О.І. Технології активного навчання в системі підготовки вчителя фізики. Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. — Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. 1998. — С.71-73.

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Развитие дидактики физики как интеграционный процесс // Среднее профес-

сиональное образование. — 1998. — № 11-12. — С.39-45; 1999. — №1. — С.36-40.

Сергієчко В.П. Концептуальні засади професійної підготовки сучасного вчителя фізики // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики і астрономії. — Кам’я-нець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет: інформаційно-видавничий відділ, 2003. — Вип.9. — С.46-49.

Халперн Д. Психология критического мышления. — СПб.: Изд-во Питер, 2000. — 512 с.: ил.

Холодная М.А., Гельфман Э.Г. Интеллектуальное воспитание личности // Педагогика. — 1998. — № 2. — С.12-14.

Подласьй И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 т. — М.: Гуманит. изд. центр

ВЛАДОС, 1999. — Кн. 2: Процесс воспитания. — 232 с.