DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2008-14.53-56

ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПОЛІТЕХНІЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ

О. М. Боровик, В. Д. Шарко

Анотація


У статті розкрито питання змісту підготовки вчителя фізики до реалізації принципів політехнізму, практичної спрямованості та профорієнтації у навчанні учнів фізики.

Ключові слова: методична підготовка вчителя фізики, система прикладних задач.

Article is dedicated to problem of preparing the teacher physicists to realization principle system of polytechnic education, practical directivity and vocational guidance in education pupil physics

Key words: methodical training of teacher of physics, system of applied problem.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гусак Л.П. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей: Автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - Вінниця,

- 20 с.

Зв’язок фізики з виробничим навчанням / Кавин В., Сопок Н., Ступарик Б., Шумера С.; під ред. О.С. Дубінчук. -К.: Вища школа, 1981. - С.4-5.

Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи навчання і виховання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - 2-е видання, випр. і доп. - Харків: «ОВС», 2002. - 400 с.

Мосина А.В. Формирование политехнических знаний на основе тенденции генерализации содержания курса физики // Повышение эффективности обучения физике в средней школе. - Л., ЛГПИ, 1989. - С.72-78.

Новицька Л.І. Формування вмінь розв’язувати прикладні задачі в процесі вивчення математики студентами аграрного університету: Автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - К.: Вид-во НДПУ ім. М. Драгоманова,

- 20 с.

Опачко М.В. Професійна орієнтація учнів у процесі розв’язування задач фізико-технічного змісту: Автореф. дисс.

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - К.: Вид-во НДПУ ім. М. Драгоманова, 2001. - 20 с.

Основы методики преподавания физики в средней школе / Под ред. А.В. Перышкина, В.Г. Разумовского, В.А.Фаб-риканта. - М.: Просвещение, 1984. - С. 155-173.

Сєргєєв О.В. Принцип практичної спрямованості та його

реалізація у навчанні фізики // Педагогічні науки. -

Херсон: Вид-во ХДУ, 2001. - С.34-42.

Сичевська З.В. Новий етап у здійсненні політехнічного принципу навчання в процесі викладання фізики // Методика викладання фізики. - Вип.9. - С. 17-24.

Теория и методика обучения физике в средней школе: Общие вопросы: Учеб. пособие для студ. высш. вед. учеб. заведений / С.Е.Каменецкий, И.С.Пурышева, Н.Е.Важеев-ская и др.; под ред. С.Е.Каменецкого, Н.С.Пурышевой. -М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 368 с.

Шарко В.Д. Принцип практичної спрямованості підготовки учнів та його реалізація у навчанні фізики // Збірник «Принцип практичної спрямованості та його реалізація у навчанні природничо-математичних дисциплін / За ред. Г.Юзбашевої. - Херсон: Айлант, 2003. - С. 24-32.