DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2015-21.118-122

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИКИ

О. В. Мерзликін

Анотація


У статті, базуючись на виокремлених у попередніх роботах автора дослідницьких компетентностях старшокласників з фізики, побудовано їх систему, встановлено зв’язки: за етапами дослідницької діяльності, за рівнем використання ІКТ, за провідною діяльністю, за порядком формування. Виходячи з положень методики використання ІКТ у навчанні побудовано трикомпонентну модель формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні фізики: а) цільовий компонент моделі відображає суспільно й особистісно значущі умови, мету та зміст формування дослідницьких компетентностей; б) змістово-процесуальний компонент включає засоби, форми організації та методи проведення навчальних досліджень; в) діагностико-результатний компонент відображає критерії, рівні та засоби діагностики сформованості дослідницьких компетентностей учнів. Сформульовані висновки та окреслені напрями подальших досліджень.

Ключові слова: учні старших класів, навчальне дослідження, профільне навчання фізики, ІКТ, хмарні технології, система дослідницьких компетентностей учнів старшої школи з фізики, методика використання ІКТ, модель формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні фізики.

В статье, основываясь на выделенных в предыдущих работах автора исследовательских компетентностях старшеклассников по физике, построена система, установлены связи: по этапам исследовательской деятельности, по уровню использования ИКТ, по ведущей деятельности, по порядку формирования. Исходя из положений методики использования ИКТ в обучении построена трёхкомпонентая модель формирования исследовательских компетентностей старшеклассников в профильном изучении физики: а) целевой компонент модели отображает общественно и личност-но значимые условия, цели и содержание формирования исследовательских компетентностей; б) содержательнопроцессуальный компонент включает средства, формы организации и методы проведения учебных исследований; в) диагностико-результатный компонент отображает критерии, уровни и средства диагностики сформирован-ности исследовательских компетентностей учащихся. Сформулированы выводы и намечены направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: ученики старших классов, учебное исследование, профильное изучение физики, ИКТ, облачные технологии, система исследовательских компетентностей учащихся старших классов по физике, методика использования ИКТ, модель формирования исследовательских компетентностей старшеклассников в профильном изучении физики.

The paper describes the system of the senior pupils’ research competencies in physics that was built basing on author’s recent researches. Such types of system’s links are established: by the stages of research activity, by the level of using ICT, by the leading activity, by the order of forming. The three-component model of forming the senior pupils’ research competencies in profile physics learning is built basing on the statements of the methods of using ICT in education. The objective component of this model displays socially and personally meaningful conditions, purpose and content of forming research competencies.

The content and procedural component includes tools, organization forms and methods of learning researches. The diagnostic and result component displays criteria, levels and tools of diagnostic of the pupils’ research competencies forming level.

The conclusions and directions for further research are defined.

Key words: senior pupils, learning research, profile physics learning, ICT, cloud technologies, the system of the senior pupils’ research competencies in physics, the methods of using ICT in education, the model of forming the senior pupils’ research competencies in profile physics learning.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мерзликін О.В. Дослідницькі компетентності з фізики старшокласників: структура, рівні, критерії сформованос-ті / О.В. Мерзликін // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. -Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. - Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. - С. 42-46.

Новая философская энциклопедия / под ред. В.С. Стёпина : в 4-х томах. - Т. 2. - М. : Мысль, 2001. - 634 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 479 с.

ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). -Видання офіційне. - К. : Держспоживстандарт України, 2008. - V, 29 с. - (Національний стандарт України).

Справочник технического переводчика [Электронный ресурс]. - 2009-2013. - Режим доступа: http://intent.gigatran. com

Спиркин А.Г. Метод / А.Г. Спиркин // Философский энциклопедический словарь / главная редакция ; Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. - М. : Советская энциклопедия, 1983. - С. 364-365.

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г.К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий, 2006. - Т. 1. - 816 с. - (Энциклопедия образовательных технологий).

Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання інформатики / Юрій Васильович Триус ; Черкаський національний. університет ім. Богдана Хмельницького. -Черкаси, 2005. - 649 с.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В.Ю. Биков. - К. : Атіка, 2009. - 684 с.