DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2015-21.132-135

УМОВИ ФОРМУВАННЯ професійно значущих знань майбутніх вчителів ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

О. Б. Розумовська

Анотація


Стаття присвячена розгляду умов формування професійних якостей майбутніх вчителів під час навчання у вищому навчальному закладі. У ній окреслено те коло знань, які має отримати студент при вивчені інформатики, щоб в майбутньому успішно працювати вчителем фізико-технологічний дисциплін. Розглянуто поділ професійно значущих знань на групи. В межах кожної групи визначено умови формування такий знань з використанням потенціалу навчальної дисципліни «Інформатика». Умовою формування спеціальних знань з предметів фізико-технологічного галузі визначено використання системи задач фізичного змісту та міжпредметних зв’язків. Підґрунтям отримання вмінь відбору методів та форм організації навчального процесу є застосування інтерактивних методів навчання інформатики. А умовою формування умінь обліковувати й оцінювати результати педагогічної діяльності виступає самооцінка та оцінка результатів діяльності одногрупників.

Ключові слова: професійно значущі знання, педагогічні вміння, система задач, інтерактивні методи, самооцінка.

Статья посвящена рассмотрению условий формирования профессиональных качеств будущих учителей во время обучения в высшем учебном заведении. В ней обозначен тот круг знаний, которые должен получить студент при изучении информатики, чтобы в будущем успешно работать учителем физико-технологический дисциплин. Рассмотрено разделение профессионально значимых знаний на группы.

В пределах каждой группы определены условия формирования такой знаний с использованием потенциала учебной дисциплине «Информатика». Условием формирования специальных знаний по предметам физико-технологического области определено использование системы задач физического содержания и межпредметных связей. Основой получения умений отбора методов и форм организации учебного процесса является применение интерактивных методов обучения информатике. А условием формирования умений учитывать и оценивать результаты педагогической деятель-
ности выступает самооценка и оценка результатов деятельности одногруппников.

Ключевые слова: профессионально значимые знания, педагогические умения, система задач, интерактивные методы, самооценка.

The article deals with the conditions of formation of professional qualities of future teachers while studying at university.

It outlines the range of knowledge that a student must obtain at studied computer science to operate successfully in the future as a teacher of physical and technological disciplines. We consider the division of professionally significant knowledge to the group. Within each group defined conditions of formation of knowledge of the potential of the discipline «Computer science». The condition of the formation of specialized knowledge in the subjects of Physics and Technology sector defined use of content and physical problems of interdisciplinary connections.

The ground receiving skills selection methods and forms of educational process is the use of interactive methods of teaching science. Conditions for the formation of skills account for and assess the results of educational activities and self-serving assessment of the results of classmates.

Key words: professionally significant knowledge, pedagogical skills, system tasks, interactive methods, self-esteem.


Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалько В.П. Персонифицированное образование / В.П. Беспалько // Педагогика. - 1998. - № 2. - С. 12-17.

Закон України Про вищу освіту // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 37-38. - Ст. 2004

Зязюн І. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти / І. Зязюн // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи : монографія. - К. : Віпол, 2000. - 340 с.

Концепція педагогічної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1999. - № 8. - С. 9-25.

Метод доцільно дібраних задач. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: ЬЦр://реб.8иту.иа/іпбех.рЬр?орйоп=еот_ео ntent&task=view&id=663&Itemid=181

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О.М. Пехота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; за заг. ред. О.М. Пехоти. - К. : А.С.К., 2001. - 256 с.

Професійно значимі якості [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://www.readbookz.еom/book/172/5427.html

Сластенин В.А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. - М. : Академия, 2002. - 576 с.

Усеінова Л.Ю. Формування професійно-практичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів в умовах виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». - К. : НУБіП України, 2010. - 20 с.