DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2015-21.171-175

АНАЛІЗ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ

В. І. Бурак

Анотація


Виконаний аналіз здобутків і недоліків нового змісту курсу фізики основної школи порівняно з попередніми. Головна перевага нового курсу фізики: він став базовим відносно завершеним і охоплює початкові відомості про ширший клас найважливіших фізичних явищ; система побудови змісту наближена до концентричної. Головні недоліки: початкові відомості про цілий ряд фізичних понять, формул, тем є складними для учнів; окремі теми доказово і доступно можна пояснити тільки в старших класах; розділ «Механічні та електромагнітні хвилі» раціональніше помістити перед розділом «Світлові явища»; вивчення механіки наприкінці 9-го класу становить принципову проблему для учнів підліткового віку через недостатній рівень їх абстрактного мислення. Намічені напрями подальшого удосконалення змісту базового, завершеного, концентричного і доступного для учнів курсу фізики основної школи.

Ключові слова: методика навчання фізики, основна школа, зміст, базовий курс фізики.

Выполнен анализ преимуществ и недостатков нового содержания курса физики основной школы по сравнению с предыдущими. Главное преимущество нового курса физики: он стал базовым, относительно завершенным и охватывает начальные сведения о более широком классе важнейших физических явлений; система построения содержания близка к концентрической. Главные недостатки: начальные сведения о целом ряде физических понятий, формул, тем являются сложными для учеников; отдельные темы доказательно и доступно можно объяснить только в старших класах; раздел «Механические и электромагнитные волны» рациональнее разместить перед разделом «Светловые явления»; изучение механики в конце 9-го класса является принципиальной проблемой для учеников подросткового возраста из-за недостаточного уровня их абстрактного мышления. Намечены направления дальнейшего усовершенствования содержания базового, завершенного, концентрического и доступного для учеников курса физики основной школы.

Ключевые слова: методика обучения физики, основная школа, содержание, базовый курс физики.

Performed the analysis of the achievements and shortcomings of the new content of the course of physics for basic school as compared to previous. The main advantage of the new course of Physics: it became the base, relatively complete and covers 

the initial information about the wider class of important physical phenomena; the system of building the content is close to the concentric one. The main disadvantages: initial information about a number of physical concepts, formulas, topics are difficult for students; there are the topics which are available to be explained only in the higher grades; «Mechanical and electromagnetic waves «best place in front of the section» Light phenomena; studying of mechanics at the end of the 9-th grade
is a fundamental problem for teens because of the insufficient level of abstract thinking. Planned areas of further improvement of the content for a basic, completed, concentric and available course for students of physics basic school.

Key words: methods of teaching physics, basic school, content, basic course of physics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма (затверджено 08.06.2015 р.) [Електронний ресурс] / МОН України. -Режим доступу: ЬЦр:/^^^.топ^оу.иа/сопґепґ/ОсвітаЙ2Іка-08-06-2015.pdf

Бурак В.І. Аналіз навчальних програм з фізики для основної школи за новим державним стандартом / В.І. Бурак // Зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2015. - № 6. - С. 83-89.

Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. - К. : Рад. шк., 1989. - 51 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика, 7-11 кл. - К. : Шк. світ, 2001. - 96 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-12 кл. - К. ; Ірпінь : Перун, 2007. - 80 с.

Бурак В.І. Аналіз змісту й структури курсу фізики основної школи / В.І. Бурак // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. - Чернігів : ЧДПУ 2010. - Вип. 77. -С. 24-28.

Бурак В.І. Методика навчання розділу «Електричні явища. Електричне поле» в основній школі на засадах генералізації навчального матеріалу з електромагнетизму / В.І. Бурак // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. - Вип. 82, ч. 2. -С. 148-153.

Бурак В.І. Методика вивчення законів постійного електричного струму в основній школі на засадах генералізації навчального матеріалу з електромагнетизму / В.І. Бурак // Вісник Чернігівського державного педагогічного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. -Чернігів : ЧДПУ 2009. - Вип. 65. - С. 24-28.

Бурак В.І. Методика вивчення розділу «Магнітні явища. Магнітне поле» в основній школі на засадах генералізації навчального матеріалу з електромагнетизму / В.І. Бурак // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія педагогічна. - Кам’янець-Подільський : К-ПДУ 2009. -Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізики та трудового навчання. - С. 122-125.