DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2015-21.294-297

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІИНО-КОМУНІКАЦІИНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Н. В. Форкун

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в начальному процесі з фізики. Показано, що використання ІКТ сприяє підвищенню ефективності, якості навчально-виховного процесу з фізики, активізації пізнавальної діяльності учнів, виникненню стійкого інтересу, розвитку компетенцій. Розглянуто веб-квест як ефективну форму організації навчання учнів з фізики. В статті наведено фрагменти веб-квесту для учнів 10 класу з фізики «Релятивістська механіка». Практика свідчить, що використання веб-квестів в навчальному процесі дає можливість урізноманітнити процес вивчення теми, надає учню побувати в ролі дослідника, теоретика, конструктора, журналіста, історика та ін., відчути радість від власних відкриттів, переконує в тому, що кожен може власними силами здобувати знання й крім того показати власний продукт однокласникам, друзям, вчителям, а за бажанням в мережі Інтернет.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, фізика, старша школа, веб-квест, релятивістська механіка.

В статье обосновано целесообразность использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения физики. Показано, что использование ИКТ способствует повышению эффективности, качества учебно-воспитательного процесса по физике, активизации познавательной деятельности учащихся, возникновению устойчивого интереса, развития компетенций. Рассмотрено веб-квест как эффективную форму организации обучения по физике учащихся старшей школы. Приведены фрагменты веб-квеста для учащихся 10 класса по физике «Релятивистская механика».Практика показывает, что использование веб-квестов в процессе обучения дает возможность разнообразить обучение темы, дает возможность ученику попробовать себя в роли исследователя, теоретика, конструктора, журналиста, историка и т. д.; ощутить радость от собственных открытий, убеждает в том, что каждый мо

жет собственными силами приобретать знания и кроме того показать свой продукт одноклассникам, друзьям, учителям, а по желанию и в сети Интернет.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, физика, веб-квест, старшая школа, механика.

In the article the feasibility of using modern information and communication technologies in education process in physics. It is shown that the use of information and communication technologies of improvised efficiency, quality of the educational

process in physics, cognitive activity of students, the emergence of a sustainable interest, competence development. Web Quest considered as an effective form of organization for students with physics. An fragments web quest for students in Grade 10 physics «Relativistic mechanics». Practice shows that the use of web quests in the learning process enables of diversify the process of studying the topic, has visited as a student researcher, theorist, designer, journalist, historian, etc.; feel the joy of their own discoveries convinces everyone can get their own knowledge and also show your product classmates, friends, teachers, and at the request and on the Internet.

Key words: information and communication technology, physics, web-qest, high school, mechanics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук П.С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання) : навчально-методичний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. - 392 с.

Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики / П.С. Атаманчук. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. - 174 с.

Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты [Электронный ресурс] / Я.С.Быховский. - Режим доступа: www.iteach.ru

Гончаренко С.У Методика як наука : навчальний посібник /

С.У Гончаренко. -Хмельницький : Вид-во ХГКП, 2001. - 30 с.

Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник-глосарій/ М.Ю. Кадемія, М.М. Козяр, Т.Є. Рак. - Львів : СПОЛОМ, 2011. - 327 с.

Іваницький О.І. Сучасні технології навчання фізики / О.І. Іваницький. - Запоріжжя : Прем’єр, 2001. - 266 с.

Методика навчання фізики у старшій школі : навч. посіб. / [В.Ф. Савченко, М.П. Бойко, М.М. Дідович та ін.] ; за ред. В.Ф. Савченка. - К. : Академія, 2011. - 296 с. - (Серія «Альма-матер»).

Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. ; под ред. Е.С. Полат. - М. : Академия, 2001. - 272 с.

Янишин В.М. Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей у процесі вивчення фізики / В.М. Янишин. - Івано-Франківськ, 2005. - 179 с.