DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2015-21.341-343

ПРОБЛЕМЫ МАРГИНАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Ян Рандак

Анотація


Все более заметный процесс старения польского общества вызывает повышенный интерес к проблематике старости. Успешное старение - это достижение преклонного возраста с небольшим риском возникновения инвалидности и заболеваний, но с высокой интеллектуальной и физической эффективностью, а также сохранением жизненной активности. Целью написания данной работы является изучение и подчеркивание значимости активизации пожилых людей, их вовлечения в общественную, социальную, семейную и профессиональную сферы жизни для противодействия отчуждению и маргинализации.

Ключевые слова: старость, активное старение, социальная активность, маргинализация.

Все більш помітний процес старіння польського суспільства викликає підвищений інтерес до проблематики
старості. Успішне старіння - це досягнення похилого віку з невеликим ризиком виникнення інвалідності та захворювань, але з високою інтелектуальною і фізичної ефективністю, а також збереженням життєвої активності. Метою написання даної роботи є вивчення і підкреслення значущості активізації літніх людей, їх залучення в суспільне, соціальну, сімейну та професійну сфери життя для протидії відчуженню та маргіналізації.

Ключові слова: старість, активне старіння, соціальна активність, маргіналізація.

Aging process of the Polish community is becoming noticeable and it causes an increasing interest in problems of old age. Successful aging means to achieve old age with a little risk of disability and diseases, with high intellectual ability and physical fitness and also with preserved life activity. The aim of this study was to show the importance of the activation of seniors, their involvement in social, family and work life, in order to counteract the exclusion and marginalization.

Key words: old age, active ageing, social activity, marginalization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Czapinski J., Panek T., Diagnoza Spoleczna 2009, Warunki i jakosc zycia Polakôw, Warszawa, 2009, Rada Monitoringu Spolecznego, s. 257-259

Derejczyk J., Geriatria a reforma ochrony zdrowia w Polsce, «Sluzba Zdrowia», 2001, nr 61-64, s. 2954-2957

Frieske K., Marginalnosc spoleczna [w:], Encyklopedia socjolo-gii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa, 1999, s. 165-169.

Halicka M., Halicki J., Integracja spoleczna i aktywnosc ludzi starych [w:], B. Synak, polska Starosc, Wyd. UG, Gdansk, 2003, s. 197.

Jak si? zyje osobom starszym w Polsce, GUS, Warszawa, 2011, s. 3.

Konecki K., Studia z metodologii badan jakosciowych. Teoria ugruntowana, PUM, warszawa, 2000.

Kubicki P., Ubostwo i wykluczenie spoleczne osob starszych, Instytut Gospodarstwa Spolecznego SGH, Warszawa, 2008, s. 22.

Oliwinska J., Style zycia wspolczesnych Polakow na przedpolu starosci [w:], P. Szukalski, Przygotowanie do starosci. Polacy wobec starzenia si?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2009, s. 121 s. 43.

Slownik socjologii i nauk spolecznych pod red. G. Marshall, UM PWN, Warszawa, 2004, s. 421.

Szukalski P., Przygotowanie do starosci. Polacy wobec starzenia si?, Warszawa, 2009, Instytut Spraw Publicznych, s. 108-111.

Trafialek E., Polska starosc w dobie przemian, WN «Sl^sk», Katowice, 2003, s. 217.

Trafialek E., Wykluczenie spoleczne ludzi starych. Zrodla, skutki, perspektywy na przyszlosc [...], Starosc i starzenie si? jako do-swiadczenie jednostek i zbiorowosci ludzkich, red. J.T. Kowalewski i P. Szukalski, Zak. Demografii, UE, Lodz, 2006, s. 172-173.