DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2016-22.39-42

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Олександр Іванович Ляшенко

Анотація


У статті окреслено стратегічні пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти, які ґрунтуються на основних положеннях нового базового Закону України “Про освіту”. Основна увага приділена тим із них, які спрямовані на науково-методичне забезпечення трансформаційних процесів реформування початкової і середньої освіти. Серед головних стратегічних пріоритетів визначено: чітка орієнтація на базові цінності розвитку освіти відповідно до світових тенденцій, модернізація змісту освіти, запровадження адекватної структури української школи, повернення до 12-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти, утвердження інноваційного навчання як нового типу організації освітнього процесу, застосування компетентнісно орієнтованих методик і технологій навчання та оцінювання результатів навчання, удосконалення підготовки педагогічних працівників, здатних стати провідниками змін.

Ключові слова: реформування освіти, школа, розвиток, пріоритети.

В статье обозначены стратегические приоритеты развития украинской школы в условиях реформирования образования, которые исходят из основных положений нового базового Закона Украины «Об образовании». Основное внимание уделено научно-методическому обеспечению трансформационных процессов реформирования начального и общего среднего образования. Среди главных стратегических приоритетов определено: чёткая ориентация на базовые ценности развития образования, модернизация содержания образования, внедрение адекватной структуры украинской школы, возвращение к 12-летнему сроку получения полного среднего образования, опора на инновационное обучение как новый тип организации учебного процесса, применение компетентностно-ориентированных методик и технологий обучения и оценивания результатов обучения, усовершенствование подготовки педагогических кадров, способных стать проводниками изменений.

Ключевые слова: реформа образования, школа, развитие, приоритеты.

The thesis identifies strategic priorities for the development of Ukrainian school in conditions of reforming education, who come from the basic provisions of the new basic law of Ukraine “On Education”. Focus on the scientific and methodological support of the transformational processes of reforming primary and secondary education. The main strategic priorities: the basic value orientation of educational development, modernization of educational content, the implementation of an adequate structure of Ukrainian school, the transition to the secondary education during 12 years, reliance on innovative learning, the application of new methods and technologies of teaching and assessing learning outcomes, competence approach, improvement of teacher training, capable of becoming agents of change.

Key words: educational reform, school, development, priorities.


Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція середньої загальноосвітньої школи України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/activities/nsko/. – 26 с.

Концепція "Нова школа. Простір освітніх можливостей". – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/. – 40 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В.Г. Кременя. – Київ: Педагогічна думка, 2016. – 448 с.

European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. The Structure of the European Education Systems 2016/17: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Publications/

Кремень В.Г. Навипередки із запитами життя. / Урядовий кур’єр, № 163 від 10 вересня 2013 р.

Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь / О.І. Ляшенко, С.Д. Максименко, О.М. Топузов та ін.; За заг. ред. В.Г.Кременя.– К.: НАПН України, 2015. – 118 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6UkMWiy4uKzNWoy N2cxZ0Q5UThpbVhraGoyS0ZyTVFnSHQw/view

International Standard Classification of Education. ISCED 2011. – / UNESCO Institute for Statistics. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education /Documents/isced-2011-en.pdf