DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2016-22.102-105

КОМПЕТЕНТНІСНО-СВІТОГЛЯДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У НАВЧАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ З ФІЗИКИ ВНЗ І-ІІ Р. А.

Ірина Василівна Оленюк

Анотація


Стаття стосується змістового наповнення навчальної програми  з  фізики з визначеними різнорівневими компетентісно-світоглядними характеристиками для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  з урахуванням перспективних міжпредметних зв’язків та  кінцевих результатів навчальної-пізнавальної діяльності студентів, які випливають з вимог таких складових галузевих стандартів вищої освіти як освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста. Висвітлено особливості здійснення управління (прогнозування, співставлення, коригування, регулювання) процесом формування компетентностей студентів у навчальному процесі при наявності цільової програми, та забезпечення результативного навчання студентами.

Ключові слова: цільова програма, компетентності, управління, навчально-пізнавальна діяльність, пізнавальна задача, особистісно-діяльнісні вимірники якості знань, результативне навчання.

Статья касается смыслового наполнения учебной программы по физике с определенными разноуровневыми компетентностно-мировозренческими характеристиками для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации с учетом перспективных межпредметных связей и конечных результатов учебной-познавательной деятельности студентов, которые выплывают из требований таких составляющих отраслевых стандартов высшего образования как образовательно-квалификационная характеристика и образовательно-профессиональная программа младшего специалиста. Отражены особенности осуществления управления (прогнозирование, сопоставление, корректировка, регулирование) процессом формирования компетентностей студентов в учебном процессе при наличии целевой программы, и обеспечения результативной учебы студентами.

Ключевые слова: целевая программа, компетентности, управления, учебно-познавательная деятельность, познавательная задача, личностно-деятельностные измерители качества знаний, результативное обучение.

The article deals with the semantic content of the curriculum in physics with specific multilevel competence, outlook and performance for students of higher educational institutions of I-II levels of accreditation, taking into account the promising interdisciplinary connections and outcomes of educational and cognitive activity of students, which arise from the requirements of these components of the industry standards of higher education as educational qualification characteristics and educational-professional program of junior specialist. The features of the management (forecasting, mapping, adjusting, regulating) process of formation of competence of students in the educational process in the presence of the target program, and to ensure effective training of students.

Keywords: target program, competency management, learning and cognitive activity, cognitive task, student-activity-measuring devices the quality of knowledge, learning outcomes.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук П.С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів:монографія/ Атаманчук П. С., Панчук О. П. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2011. – 252 с.

Атаманчук П.С.,Оленюк І.В. Технологічні аспекти розробки цільової освітньо-професійної програми (на прикладі навчальної дисципліни «Фізика»). // Матеріали Міжнародної науково-метождичної конференції «Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах» (Львів, 7-9 жовтня, 2002 р.). – Львів: Ліга – Прес, 2002.- 214 с.

Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, інформаційно-видавничий відділ,1997. – 136 с.

Гончаренко С.У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики: Посібник для вчителя. – К.: Рад.шк., 1990. – 208 с.

Данильчук В.И. Гуманитаризация физического образования в средней школе (личностно-гуманитарная парадигма). – СПб. – Волгоград: Перемена, 1996. – 185 с.

Качество знаний учащихся и пути его совершенствования/ Под ред.. М.Н.Скаткина, В.В.Краевского.- М.: Педагогика, 1978. – 208 с.