DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2016-22.166-168

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СВІТЛА З ОПОРОЮ НА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЮ НАВЧАННЯ

Олена Володимирівна Сондак

Анотація


У статті подані методичні рекомендації при вивченні явища інтерференції.  Обґрунтовано важливу роль індивідуалізації навчання у процесі вивчення даної теми як одного із основних чинників його успішності, оскільки інтерференція світла має широке застосування в медицині, адже, за допомогою інтерференційних методів вимірювання визначають склад крові в разі хвороби, яку непросто розпізнати. З метою проведення ефективної самостійної роботи та ознайомлення з додатковим матеріалом розроблено комплекс додаткових завдань для студентів. Робота з такими завданнями розрахована на тих студентів, яким важко дається вивчення оптики, та в підсумку сприятиме підвищенню їхнього рівня навчальних досягнень. Доведено доцільність врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів, що дає можливість швидко адаптуватись до вишівських умов, активізуватись в процесі навчання, а також сформувати в них здатність самореалізуватись і застосовувати набуті фізичні знання в житті.

Ключові слова: інтерференція, методичні рекомендації, предметні компетентності, індивідуалізація навчання, фізика.

В статье представлены методические рекомендации при изучении явления интерференции. Обоснованно важную роль индивидуализации обучения в процессе изучения данной темы как одного из основных факторов его успешности. С целью проведения эффективной самостоятельной работы и ознакомления с дополнительным материалом разработан комплекс дополнительных задач для студентов. Работа с такими задачами рассчитана на тех студентов, которым трудно дается изучение оптики, и в итоге будет способствовать повышению их уровня знаний. Доказана целесообразность учета возрастных и индивидуальных особенностей студентов, дает возможность быстро адаптироваться к вузовских условий, активизироваться в процессе обучения, а также сформировать у них способность самореализоваться и применять приобретенные физические знания в жизни.

Ключевые слова: интерференция, методические рекомендации, предметные компетентности, индивидуализация обучения, физика.

The article presents guidelines when studying the effects of interference. Grounded role individualization of education in the study of the topic as one of the key factors of its success. For the purpose of effective self-study and review of additional material developed a set of additional challenges for students. Working with such tasks designed for those students who study hard given optics, and as a result will increase their level of educational achievement. The expediency consideration age and individual characteristics of students, which makes it possible to quickly adapt to vyshivskyh conditions activated in the learning process and to create in them the ability to realize and apply the acquired knowledge in physical life.

Key words: interference, guidance, subject competence, individualization of learning, physics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук П. С. Інноваційні технології управління навчанням фізики : монографія / Атаманчук П. С. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – 174 с.

Атаманчук П. С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів : монографія / Атаманчук П. С., Панчук О. П. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2011. – 252 с.

Шевченко А.Ф. Основи медичної і біологічної фізики: підручник./А.Ф. Шевченко. – К.: Медицина, 2008. – 656 с.

Гельфгат І.М. Повний курс шкільної фізики в тестах / І.М. Гельфгат. – Х.: Вид-во “Ранок”, 2013. – 384 с.

Поздеева Э.В. Основы оптики, квантовой механики, атомной и ядерной физики: учебное пособие / Э.В. Поздеева, Э.Б. Шошин, В.В. Ларионов. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 108 с.

Гончаренко С.У., Розенберг М.Й. Методика навчання фізики всередній школі / С.У. Гончаренко, М.Й. Розенберг – К.: “Радянська школа”,1974. – 232 с.

Борбат О.М., Смолянець В.В. Методика викладання оптики./О.М. Борбат, В.В. Смолянець. – К.: “Радянська школа”, 1978. – 110 с.

Резніков Л.І. Фізична оптика в середній школі./ Л.І. Резніков – М.: “Просвещение”, 1971. – 264 с.

Фізика. Оптика і хвилі. Під ред. Ахматова А.С. – М.: “Наука”, 1973. – 400 с.