DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2016-22.200-204

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Вадим Владиславович Мендерецький, Ульяна Іванівна Недільська

Анотація


В статті висвітлена проблема необхідності підвищення рівня використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в освітніх установах. Здатність учителів школи до запровадження сучасних засобів навчання в освітню практику стає обов’язковою компонентою підвищення якісних показників освітньої діяльності, а формування цієї здатності – одне з головних завдань педагогічного навчального закладу. Проаналізовані можливості впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальний процес, що сприяє всебічному розвитку особистості, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє творчому зростанню дитини. Розглянуто практичні засоби впровадження інформаційно-комунікаційних технологій  в навчальний процес на різних його етапах, що сприяє урізноманітненню предметної діяльності учнів, надає можливість для різнобічного саморозвитку особистості дитини, підвищує мотивацію при отриманні якісної освіти.

Ключові слова: освіта, інформаційно-телекомунікаційні технології,  освітня компетентність, професійна діяльність, загальноосвітній заклад, учень, креативність, особистість, інформатизація освіти, компетентнісний підхід.

В статье освещенная проблема необходимости повышения уровня использования информационно-телекоммуникационных технологий в образовательных учреждениях. Способность учителей школы к использованию современных средстве обучения в образовательную практику становится обязательной компонентой повышения качественных показателей образовательной деятельности, а формирование этой способности - одна из главных задач педагогического учебного заведения. Проанализированные возможности внедрения информационно-компьютерных технологий в учебный процесс, которые содействует всестороннему развитию личности, активизирует учебную деятельность учеников, способствуют творческому росту ребенка. Рассмотрены практические средства внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в учебный процесс на разных его этапах, что способствует созданию разнообразия предметной деятельности учеников, предоставляет возможность для всестороннего саморазвития личности ребенка, повышает мотивацию при получении качественного образования.

Ключевые слова: образование, информационно-телекоммуникационные технологии, образовательная компетентность, профессиональная деятельность, общеобразовательное заведение, ученик, креативность, личность, информатизация образования, компетентносный подход.

The article highlighted the problem of the need to enhance the use of ICT in educational institutions. The ability of teachers to schools introducing modern learning tools in educational practice becomes mandatory component increase the quality of education, and the formation of ability - one of the main objectives of educational institution. Analyzed the possibility of introducing ICT in the educational process that promotes the full development of the individual, stimulates learning activities of students, promotes creative growth of the child. Consider practical means of implementing ICT in the educational process at different stages, which contributes to diversification of subject activity of students, allows for versatile self-identity of the child, increases motivation in obtaining quality education.

Key words: education, information and telecommunications technology, educational competence, professional activity, comprehensive institution, student, creativity, personality, informatization of education, competence approach.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук П.С. Управление процессом становления будущего педагога. Методологические основы: Монография. - Издатель: Palmarium Academic Publishing ist ein Imprint der, Deutschland, 2014. - 137 p. (ISBN:978- 3-639-84513-6; email: info@palmarium-publishing.ru).

Атаманчук П.С. Нові інформаційні технології у розвитку лабораторного практикуму з фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, О. М. Павлюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – Ч. 2. – С. 18-24.

Використання інформаційних технологій на уроках фізики // Бібліотека журналу «Фізика в школах України». – Основа, 2007, – 200 с.

Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. – UNESCO, 1996. – С. 37.

Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://www.urorao.ru, 25.10.2005 р.

Зязюн І.А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 25. – С. 13 – 18.

Князева Е. Научись учиться. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://spkurdyumov.narod.ru/knyazevalena33.htm.

Козубцов І.М. Філософія формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вчених // Наука и образование: сб. тр. Международный научно-методический семинар, 13 – 20 декабря 2011 г., г Дубай (ОАЭ) – Хмельницкий: Хмельницкий национальный университет, 2011. – С. 120 – 122. – (укр., рус., англ.). – ISBN 978-966-330-133-4.

Мендерецький В.В. Інформаційні технології навчання – основа перебудова лабораторного практикуму з фізики // Збірник науково-методичних праць «Теорія та методика вивчення природничо-математичних дисциплін». Наукові записки Рівненського державного університету. Випуск 10. – Рівне: РВВ РДГУ, 2007 р. – С. 61-64.

Мендерецький В.В. Використання комп’ютерних технологій для підвищення якості самоосвіти учнів загальноосвітньої школи з фізики / В.В. Мендерецький, Н.І. Соловйова // Збірник наукових праць КПНУ імені І. Огієнка. Серія педагогічна. − Кам’янець-Подільський: КПНУ імені І. Огієнка, 2015. — Вип. 21: «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю». – С. 45-51.

Мендерецький В.В. Місце та роль інформаційно-телекомунікаційних технологій в системі освіти України // Сучасні проблеми математично моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей VII міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. національний університет ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 145-146.

Мендерецький В.В. Дидактичні засади використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Вип. 7. – КПНУ, 2015. – С. 57-61.

Мендерецький В. В. Значення інформаційних технологій для реалізації міжпредметних зв’язків на уроках фізики в загальноосвітній школі / В. В. Мендерецький, Н. І. Соловйова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Вип. 7. – КПНУ імені І. Огієнка, 2015. – С. 212-215.

Мендерецький В. В. Розвиток педагогічної компетентності у майбутніх учителів загальноосвітніх закладів // В. В. Мендерецький, О. П. Панчук // Наук. зап. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : ред.-видав. від. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту, 2008. – Вип. 11. – С. 61-64.

Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки // Вісник програм шкільних обмінів. – 2005. – № 23. – С. 18-24.

Педагог-физик XXI века. Основы формирования профессиональной компетентности: Монография / [Атаманчук П. С., Никифоров К. Г., Губанова А.А., Мыслинская Н.Л.] — Калуга - Каменец-Подольский: изд. КТУ им. К. Э. Циолковского, 2014. — 268 с.

Проектирование образовательных стандартов на основе компетентностного подхода и кредитно-модульной системы зачетных единиц / Под ред. Е. И. Моисеева и В. В. Тихомирова. – http://www.academy.fsb.ru/icccs /1251/v_01.doc, 20.07.2006 р.

Реформы и развитие высшего образования: Программный документ ООН по вопросам образования, науки и культуры / ЮНЕСКО. – 1995. – 49 с.

Hutmacher Walo. Key competencies for Europe: Report of the Symposium Berne, Switzerland, 27-30 March 1996 / Council for Cultural Co-operation (CDCC) // Secondary Education for Europe Strasburg. – 1997. – Р. 11.

Мітіо Каку. Навчання вже не буде базуватися на запам'ятовуванні. – https://www.facebook.com/freeschool.lviv/posts/848107585247861:0