№ 8 (2002)

ЗБІРНИК наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2002-8

Серія педагогічна, Випуск 8: Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей

Зміст

Статті

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
П. С. Атаманчук 4-13
ОВОЛОДІННЯ МОВОЮ ФІЗИКИ І ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ PDF
Н. І. Афанасьєва 13-17
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ PDF
І. Г. Бродюк 17-21
УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ з ФІЗИКИ PDF
М. В. Валяровський, А. М. Кух 21-27
ТРУДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ТЕХНІКИ І ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF
М. М. Волошин 27-35
ЗАРОДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ В ДОІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ФІЗИКИ ЯК НАУКОВОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ (СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ) PDF
А. К. Волошина 35-41
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ PDF
М. В. Головко 41-49
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТТЯ “ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ” З ДЕЯКИМИ КАТЕГОРІЯМИ ДИДАКТИКИ PDF
О. І. Іваницький 49-53
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ В 12-МУ КЛАСІ PDF
А. М. Кух 53-56
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ТА ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
О. М. Ніколаєв 71-76
СТАНОВЛЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ В НІМЕЧЧИНІ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ XVIII СТ. PDF
О. П. Лещинський 57-64
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ PDF
І. В. Нечет 64-71
КОРИГУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯМ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ В ХОДІ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ PDF
І. В. Оленюк 76-78
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕТАЛОННИХ ВИМІРНИКІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
О. М. Семерня 79-86
ДОІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ФІЗИКИ PDF
О. В. Сергєєв 86-99
АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДІВ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ТРАДИЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ PDF
В. П. Сергієнко 99-105
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМНО-ГРУПОВОГО КЕРУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ PDF
І. О. Склярова 106-113
АНТИЧНІ ІДЕЇ У КОНТЕКСТІ ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ PDF
Н. П. Сосницька 113-120
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ PDF
В. А. Федорчук 120-124
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ В 9 КЛАСІ PDF
В. М. Барановський, С. Ю. Василівський 125-129
ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ НА НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ PDF
І. Т. Богданов 129-135
РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ PDF
І. І. Водяник 136-138
ЕВРИСТИЧНІ ТЕХНОЛОГИ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ PDF
Т. П. Гордієнко, І. М. Лагунов 139-144
ФОРМУВАННЯ НОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Д. Я. Костюкевич, В. С. Коваль 144-148
ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ PDF
С. П. Куриленко, О. В. Сергєєв 148-154
МОЖЛИВОСТІ ЛАЗЕРНОГО ДІОДА У ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З ОПТИКИ PDF
В. А. Лисак 154-160
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
О. П. Панчук 161-164
КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ ПОДІЄ-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В СИСТЕМІ X WINDOW PDF
О. П. Поліщук, С. О. Семеріков 164-167
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ВМІНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ” PDF
Н. М. Рак, М. М. Волошин 168-170
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В ШКІЛЬНОМУ ФАКУЛЬТАТИВНОМУ КУРСІ З ФІЗИКИ “СІНЕРГЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ” PDF
С. В. Родякін 171-176
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА СТУДЕНТАМИ НЕІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
А. В. Рудь 176-181
НАВЧАЛЬНА ДІЛОВА ГРА ЯК ФОРМА АКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Л. М. Савчук, О. В. Сергєєв 181-188
ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КУРСУ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
С. О. Семеріков 189-193
ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І РЕАЛІЗАЦІЇ КУРСУ ФІЗИКИ У ВТУЗАХ PDF
Л. Г. Сергієнко 193-197
ПРО МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
О. А. Смалько 197-201
ІВАХ ІВАН ВІКТОРОВИЧ - ПРЕДСТАВНИК КОГОРТИ МЕТОДИСТІВ-ФІЗИКІВ УКРАЇНИ PDF
Н. Р. Стульська 201-204
НАВЧАЛЬНИЙ ТА ТЕСТУЮЧИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС З ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Т. Н. Точиліна, Е. Я. Швець 205-210
ФАКУЛЬТАТИВНИМ КУРС “ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ” PDF
І. О. Теплицький 210-217
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ НАОЧНОСТІ (ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД) PDF
О. І. Шиман 218-224
СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ PDF
В. І. Щирба, О. В. Щирба 224-228
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА РЕЧОВИНИ В РОЗДІЛІ “ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА” PDF
С. Є. Бурчик, В. І. Шелудько 229-232
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
С. П. Величко, С. М. Гайдук 232-239
НАВЧАЛЬНІ ЗАДАЧІ І ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ГУМАНІТАРНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У ШКІЛЬНИХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІНАХ PDF
І. О. Гашенко, А. І. Павленко 239-244
ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПІВПРОВІДНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ PDF
А. О. Губанова, Ц. А. Криськов, С. М. Левицький, І. В. Лисий, Н. Л. Полянчук 244-248
ІЛЮСТРАЦІЯ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОНІВ ЗА ЕНЕРГІЯМИ ПРИ ТЕРМОЕМІСІЇ PDF
А. О. Губанова, Ц. А. Криськов, І. В. Лисий, С. М. Левицький, Н. Л. Полянчук 248-251
ВИВЧЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА PDF
А. О. Губанова, О. П. Пономаренко 251-257
ВИМОГИ ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ для УСПІШНОГО ОВОЛОДІННЯ ТЕОРЕТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ З МЕХАНІКИ PDF
І. П. Кенєва, О. А. Марченко, Ю. П. Мінаєв 258-265
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ПРОВІДНИКА З СТРУМОМ PDF
О. А. Коновал 265-275
ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА PDF
М. С. Корець 275-280
АЛГОРИТМІЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК РОБОТИ У WINDOWS PDF
О. М. Кух 280-284
ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИВЧЕННЯ радіаційної безпеки в школі PDF
В. В. Мендерецький 284-288
ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В КУРСІ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ PDF
Л. І. Пташнік 288-292
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ФРОНТАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДЗЕРКАЛ PDF
А. І. Павленко, Є. І. Павленко 293-298
РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ ТА ФІЗИКИ PDF
І. П. Портяний 299-303
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА СИЛ-1 В РОБОТАХ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ PDF
Р. І. Прокопець, А. М. Рогаля, В. І. Тищук 303-305
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА ЯК МОДЕЛЮЮЧОЇ СИСТЕМИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
О. Б. Розцмовська 305-315
ПРО МЕТОДИКУ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РІВНЕВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ СТЕРЕОМЕТРІЇ В 10-11 КЛАСАХ PDF
Л. О. Сморжевський, Ю. Л. Сморжевський 315-319
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Н. В. Стучинська 319-324
ВАРІАНТ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ PDF
І. І. Філіпенко, Є. Я. Швець, Ю. С. Оселедчик 324-331
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТАНГЕНЦІАЛЬНИМ ПРИСКОРЕНЯМ В РІЗНИХ СИСТЕМАХ КООРДИНАТ PDF
В. І. Шелудько, Р. П. Кухарчук, С. Є. Бурчик 331-337