№ 9 (2003)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ ’ ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2003-9

Серія педагогічна, ВИПУСК 9: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ І ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

Зміст

Статті

З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАЙСИЛЬНІШИМИ СТУДЕНТАМИ PDF
І. О. Анісімов, О. І. Кельник, С. М. Левитський 7-8
ПРОГНОЗУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
П. С. Атаманчук 9-13
ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ НА НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ PDF
І. Т. Богданов 13-15
ЗАСАДИ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ НАВЧАННЯ PDF
В. І. Бурак 16-18
ДІАЛЕКТИКО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
Ю. М. Галатюк, В. І. Тищук 18-20
КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
М. В. Головко 21-24
ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
Н. С. Завізена 24-26
СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ PDF
В. А. Ильин, Ю. Ю. Медяник, Г. Ф. Михайлишина 26-29
ТЕМАТИЧНИЙ ОБЛІК ЗНАНЬ З АСТРОНОМІЇ PDF
Ц. А. Криськов 29-30
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ PDF
О. М. Кух, А. М. Кух 31-32
ЕТАЛОННІ ВИМІРНИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ЯК ЗАСІБ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ В ХОДІ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ PDF
О. М. Ніколаєв 33-35
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
І. В. Оленюк 35-37
ПРО РОЗРОБКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
Ю. М. Орищин 37-39
О СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ ОПТИМИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ PDF
А. Т. Проказа, Б. В. Беляєв, Є. М. Певний 40-41
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ УЧИТЕЛЯ, СТУДЕНТА, УЧАЩЕГОСЯ PDF
А. Т. Проказа, В. П. Хмель 42-44
ЕТАЛОННИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
О. М. Семерня 44-45
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
В. П. Сергієнко 46-49
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ PDF
І. І. Філіпенко 49-51
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗУМІННЯ ФІЗИКИ PDF
М. І. Шут, В. П. Сергієнко 52-54
АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА США PDF
О. П. Лещинський 55-58
ЯКІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ОСВІТИ PDF
О. І. Ляшенко 58-59
МЕТОДОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ДИДАКТИКЕ ФИЗИКИ PDF
В. И. Нечет 60-63
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНИКА ПО ДИДАКТИКЕ ФИЗИКИ PDF
А. Т. Проказа 63-62
ПУБЛІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ПРОФІЛІВ PDF
В. Ф. Савченко, О. Ф. Явоненко 64-65
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА PDF
П. И. Самойленко, С. В. Семёнова 65-67
ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ PDF
А. В. Сергеев 68-70
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ ДЛЯ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
В. Д. Сиротюк 70-73
ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДОЗНАВСТВА (60-і РОКИ ХІХ СТОЛІТТЯ) ЯК ЗАСАДИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ФІЗИКИ PDF
Н. Л. Сосницька 73-75
ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ ФІЗИЦІ В НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ДОРОБКУ АТАМАНЧУКА П.С. PDF
Н. Р. Стульська, О. М. Семерня 75-79
ФІЗИЧНА ОСВІТА В КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. СТАНОВЛЕННЯ. СУЧАСНИЙ СТАН. ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ PDF
В. С. Щирба 79-81
МАТЕМАТИЧНА ПІДТРИМКА ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ У КУРСІ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ PDF
А. М. Андрєєв, О. А. Марченко 82-84
СТУДЕНТСЬКІ ТУРНІРИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ PDF
І. О. Анісімов, О. І. Кельник, В. Я. Колибошин 85-86
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАГАЛЬНИХ КУРСІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЦИКЛУ PDF
І. О. Анісімов, О. І. Кельник, С. М. Левитський 86-88
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТЕКТОНІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗЕМЛІ У КУРСАХ ФІЗИКИ, АСТРОНОМІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ PDF
М. Д. Аносов, Ц. А. Криськов, В. Ю. Савєльєв, М. О. Тарасов 88-90
ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ PDF
С. П. Величко 90-93
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «БУДОВА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ» У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ PDF
А. О. Губанова, С. Я. Касапчук, А. А. Криськов 94-96
КООРДИНАТНИЙ МЕТОД РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З КІНЕМАТИКИ PDF
М. М. Дідович 96-99
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АКМЕОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. І. Іваницький 99-101
ОБГРУНТУВАННЯ РІВНЯНЬ МАКСВЕЛЛА НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ВІДНОСНОСТІ PDF
О. А. Коновал 101-103
ІНТЕГРАТИВНИЙ АСПЕКТ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ (ФІЗИКА ТА ІНФОРМАТИКА) PDF
С. П. Куриленко 104-106
СУЧАСНА ДИДАКТИКА І ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
А. М. Кух, О. М. Кух 106-108
ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ ТАКСОНОМИИ ТРЕБОВАНИЙ К АБИТУРИЕНТУ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА PDF
Ю. П. Минаев, Н. И. Тихонская 108-110
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВ) ЕННЯ ЕЛЕКТРИ) НИХ КОЛИВАНЬ У ШКОЛІ ТА ВНЗ PDF
С. М. Пастушенко 111-113
РЕШЕНИЕ ЗАДА) С НЕПОЛНЫМИ ДАННЫМИ В ИХ УСЛОВИИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ PDF
Т. Н. Попова 114-116
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ І ЛОГІ) НОЇ СТРУКТУРИ НАВ) АЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ PDF
О. Т. Проказа, О. В. Грицьких, В. І. Кравченко 116-118
УЧЕБНИКИ АСТРОНОМИИ ДЛЯ ШКОЛЫ И ВУЗА PDF
А. Ю. Румянцев, Т. А. Серветник 118-119
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНО РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДА) І З ФІЗИКИ У СТУДЕНТІВ НЕФІЗИ) НИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ФОРМ PDF
Л. М. Савчук, О. В. Сергеев 119-121
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИ) НИХ ЗАДА) НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ PDF
Л. О. Сморжевський, Ю. Л. Сморжевський 121-123
ПРОПЕДЕВТИКА ПОНЯТТЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІЗИ) НОЇ СКЛАДОВОЇ В НАВ) АННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Т. А. Федорчук 123-125
АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕ) ЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ PDF
І. С. Чернецький 125-127
НАСТУПНІСТЬ І НЕПЕРЕРВНІСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОГО І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ — НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ PDF
В. Д. Шарко 127-130
СВІТОГЛЯДНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ПІДРУ) НИКА — НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
В Д. Шарко, М. Ю. Растьогін 130-133
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ З МЕХАНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ PDF
В. М. Барановський, С. Ю. Василівський 134-136
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ PDF
В. М. Барановський, С. В. Темникова, А. В. Черенков 136-138
ЕРГОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
В. П. Вовкотруб 138-140
РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ "ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРІВ ПОГЛИНАННЯ ПЛІВОК ТА ПЛАСТИН" PDF
А. О. Губанова, І. В. Лисий, Н. Л. Полянчук, А. В. Понеділок 140-142
ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКЕ PDF
В. Ф. Дмитриева, Ю. Б. Икренникова 142-143
РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Ц. А. Криськов, С. М. Левицький, Н. В. Мельник, М. П. Киселюк 143-145
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ДВОХ ТОВСТИХ (РЕАЛЬНИХ) СФЕРИ) НИХ ЛІНЗ PDF
В. А. Лисак 145-147
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
В. В. Мендерецький 148-150
ІННОВАЦІЙНИЙ НАВ) АЛЬНИЙ ФРОНТАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ОПТИ) НИХ ЛІНЗ PDF
А. І. Павленко 150-152
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДО ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЄМНОСТІ PDF
Н. В. Подопригора 152-154
ВИВЧЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СВІТЛА В ТОНКИХ ПЛІВКАХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ PDF
О. П. Ситников 154-156
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК МАЙБУТНЬОГО "ФІЗИКА 7 + КОМП'ЮТЕР" PDF
В. І. Сумський, С. К. Мисловська, Н. А. Мисліцька, П. В. Чернійчук 157-160
РОЛЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ПРАКТИКУМІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
А. Ф. Тарасов, Н. М. Гріщук, О. А. Гузунова 161-162
МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ З ПОНЯТТЯМ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ В КУРСІ ФІЗИКИ PDF
І. О. Теплицький, О. М. Семерня 163-165
НАУКОВО-МЕТОДИ) НИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ НАВ) АЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ФІЗИКИ ДЛЯ ВИЩОЇ ТЕХНіЧНОЇ ШКОЛИ PDF
Т. М. Точиліна 166-168
ПРОПЕДЕВТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ПОНЯТЬ В КУРСІ ГЕОГРАФІЇ (5-6 КЛАСИ) PDF
О. В. Саморуха 168-170
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОНЯТЬ В КУРСІ ФІЗИКИ 7-8 КЛАСІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ) PDF
С. І. Терещук, М. В. Декарчук 171-173