№ 10 (2004)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ ’ ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2004-10

Серія педагогічна, ВИПУСК 10: ДИДАКТИКИ ДИСЦИПЛІН ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ

Зміст

Статті

ВИКЛАД ПИТАННЯ ПРО СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА” PDF
І. О. Анісімов, О. І. Кельник, С. М. Левитський, І. І. Слюсаренко 7-9
БІНАРНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЯК ЗАСІБ ПЛАНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький 9-12
МЕТОДИЧНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ВИМОГ ЦІЛЬОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ФІЗИКИ PDF
П. С. Атаманчук, І. В. Оленюк 12-16
ДО СТРУКТУРУВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ PDF
В. П. Вовкотруб 16-17
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ ТА ОСНОВА РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРНИКІВ PDF
М. М. Волошин 18-21
ДІЯЛЬНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
Л. О. Клименко 21-23
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ: САМОСТІЙНІСТЬ НАВЧАННЯ PDF
А. М. Кух, О. М. Кух 24-26
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ PDF
О. М. Кучменко, А. В. Касперський 26-29
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
О. М. Ніколаєв 30-32
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
О. П. Панчук 32-35
СИСТЕМНО-ТВІРНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ PDF
Т. М. Попова 36-38
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОЦЕСАМИ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ PDF
А. В. Рибалко 38-41
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ ЕТАЛОННОГО ХАРАКТЕРУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
О. М. Семерня 41-45
НАУКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Н. Л. Сосницька 46-49
НАВЧАННЯ ТВОРЧОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Р. І. Швай 49-51
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОВНЕ ЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И СТУДЕНТОМ PDF
А. М. Астахова, Л. В. Туркова, О. В. Гринцова, Т. П. Гуляева 52-54
ПРОГРАМУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ПРИНЦИПОМ НАСКРІЗНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОКР “СПЕЦІАЛІСТ” ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ” PDF
І. М. Бендера 55-60
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДУЛЬНОЇ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ PDF
І. Т. Богданов 60-63
ДЕРЖАВНІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ — ОСНОВА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Л. А. Булавін, П. П. Чолпан, В. М. Ящук 63-66
НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОДЕРЖАННЯМ І ПРАКТИЧНИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ І ХВИЛЬ PDF
В. М. Двораківський, В. Ф. Оліфір 66-68
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ СУЧАСНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ У ЗАВДАННЯХ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
І. П. Кенєва, Ю. П. Мінаєв, Н. І. Тихонська 68-71
ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ НА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1993-2003 рр.) PDF
І. М. Конет 71-77
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ ІНФОРМАТИКИ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
Р. С. Корнєв 78-80
ОЦІНКА ВЛАСНОЇ ПРАЦІ — ОДИН З АСПЕКТІВ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ PDF
В. Р. Лічкевич 80-82
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. С. Павлова 83-86
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА PDF
Ю. А. Пасічник, В. Ф. Заболотний 86-90
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА З ФІЗИКИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ PDF
О. В. Слободянюк 90-92
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМУ ВВЕДЕННЯ ДОПОМІЖНОГО КУТА В УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СТЕРЕОМЕТРІЇ PDF
Ю. Л. Сморжевський, Л. О. Сморжевський 92-94
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМУ ВВЕДЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ВІДРІЗКА В СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ СТЕРЕОМЕТРІЇ PDF
Ю. Л. Сморжевський 94-96
ФОРМУЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ВИМОГ ДО СТРУКТУРИ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
М. П. Шишкіна 96-99
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЕТАЛОННОГО ХАРАКТЕРУ PDF
П. С. Атаманчук, І. Г. Бродюк 100-102
ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПІЗНАННЯ ЯК УМОВА ТВОРЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ PDF
Л. Ю. Благодаренко, М. І. Шут 102-104
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЛАБОРАТОРНОГО КУРСУ З ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ VISUAL BASIC PDF
А. В. Гаєвська, В. С. Щирба 104-107
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Т. П. Гордієнко 107-109
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ PDF
Н. С. Завізєна 109-111
МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУ Р.СТЕРНБЕРГА ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В МЕТОДИЦІ ФІЗИКИ PDF
Г. В. Касянова 111-114
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
А. М. Кух 114-117
ІНТЕГРАТИВНИЙ КУРС "МЕХМАТИКА" ДЛЯ СТАРШИХ КЛАСІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
О. А. Макаренко 117-120
ВИКОРИСТАННЯ ЕТАЛОННИХ ВИМІРНИКІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСОБУ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ PDF
Р. М. Медвецька 120-121
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ США У ХХ СТОЛІТТІ (ДО ДИСКУСІЇ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ПІЗНАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ) PDF
Г. Б. Мірошнікова 121-125
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ В КЛАСАХ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ PDF
Н. В. Перегінець, В. Д. Сиротюк 125-128
РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОСТАНОВЦІ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З КУРСУ ФІЗИКИ PDF
О. М. Рачковський 128-130
МУЛЬТИМЕДІА ВИДАННЯ “ВИКОРИСТАННЯ MICROSOFT OFFICE В ШКОЛІ” PDF
О. А. Смалько 130-131
ДЕЯКІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
О. В. Стара, О. Р. Гарбич 131-135
МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ PDF
Ю. М. Ульяніцький, А. М. Кух 135-137
ПРО ІНТЕРПРЕТАЦІЮ СМУГ ПРОПУСКАННЯ ТА НЕПРОПУСКАННЯ В ЛАНЦЮЖКОВИХ СИСТЕМАХ У КУРСІ “КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ” ДЛЯ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМКОМ ПІДГОТОВКИ “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА” PDF
І. О. Анісімов, О. І. Кельник 138-140
ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
В. І. Бурак 140-144
РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Л. П. Величко, С. П. Величко 144-147
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРИВОДИ СИСТЕМ ПРИРОДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ СПОРУД ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ PDF
С. М. Волошин 147-150
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЛЕКЦІЙНОГО ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІ ШКОЛІ PDF
І. В. Корсун, В. Д. Сиротюк 150-152
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА І ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Г. І. Костишина 152-155
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Н. В. Подопригора 155-159
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Л. І. Пташнік 159-161
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Л. С. Пуханов 161-163
ВИВЧЕННЯ ДИФРАКЦІЇ СВІТЛА ЗА ДОПОМОГОЮ НЕМАТИЧНОГО РІДКОГО КРИСТАЛУ З ІНДУКОВАНОЮ СПІРАЛЬНОЮ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЮ СТРУКТУРОЮ PDF
О. П. Ситников 163-166
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ТІЛ ПІД ДІЄЮ СИЛИ ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ PDF
І. О. Теплицький, С. О. Семеріков 166-172
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ШАРНІРНО-СТЕРЖНЬОВИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
В. С. Ткачук, В. С. Стукотілов, В. В. Девін 172-175
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Т. М. Фасолько 175-178
ІЛЮСТРАЦІЯ МАГНІТНИХ СТАНІВ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ СПОЛУК AS2Sз ТА AS2SEз, ЛЕГОВАНИХ ХРОМОМ І МАРГАНЦЕМ PDF
А. О. Губанова, Ц. А. Криськов 178-179