№ 11 (2005)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2005-11

Серія педагогічна, ВИПУСК 11: ДИДАКТИКА ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТИРІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Зміст

Статті

РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
І. О. Анісімов, О. І. Кельник, С. М. Левитський, І. І. Слюсаренко 7-10
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
П. С. Атаманчук, І. І. Тичина 10-13
МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ PDF
Л. Ю. Благодаренко, Л. В. Мініч, М. І. Шут 13-15
ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАННЯ В СИСТЕМНО ДІЯЛЬНІСНОМУ ПІДХОДІ PDF
І. Т. Богданов 15-18
ФІЗИЧНА КАРТИНА СВІТУ — РАЦІОНАЛЬНА ЧИ РАЦІОНАЛЬНО-ОБРАЗНА? PDF
Т. В. Бодненко, В. І. Савченко 19-22
НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ У КЛАСАХ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ PDF
А. І. Вагіс 22-25
АДИТИВНІСТЬ ОЦІНКИ: ДО ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ PDF
В. В. Волчанський, З. Ю. Філер, О. М. Бурмістров, І. П. Дмитрієва 25-29
ТВОРЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ФІЗИКИ — МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Ю. М. Галатюк 29-34
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ PDF
В. Ф. Дмитриева, П. И. Самойленко 34-37
ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З «ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ» НА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
В. І. Каленик, М. В. Каленик 38-41
ІСТОРИЗМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОУСВІДОМЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ PDF
І. В. Корсун, В. Д. Сиротюк 41-42
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС — РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ PDF
Є. В. Коршак, Г. І. Шатковська 42-45
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ФІЗИКИ PDF
А. М. Кух 45-47
ЕТАЛОННІ ВИМІРНИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PDF
О. М. Ніколаєв 48-50
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ "РЕЛЯТИВІЗМ МАГНЕТИЗМУ'' PDF
Ю. М. Орищин 50-54
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ PDF
Ю. С. Оселедчик, Т. М. Точиліна, Є. Я. Швець 54-57
РОЗГЛЯД ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
М. В. Остапчук 57-60
ПРИНЦИПИ І ЗМІСТ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ В УКРАЇНІ PDF
А. І. Павленко, М. В. Головко 60-63
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
О. П. Панчук, М. М. Волошин 63-66
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОВОГО БАЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ PDF
Т. М. Погорілко 66-69
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ PDF
Т. С. Присяжна, В. Д. Шарко 69-73
ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ФІЗИЧНУ КАРТИНУ СВІТУ В УЧНІВ основної школи ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
М. Ю. Растьогін 73-76
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ У вищих ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
В. П. Сергієнко, А. В. Касперський 80-58
СТАНДАРТИ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ PDF
О. М. Семерня 77-80
ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ В УКРАЇНІ PDF
Н. Л. Сосницька 85-88
ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІНИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ ЗА УМОВИ ПРОФІЛІЗАЦІЇ ШКОЛИ PDF
С. М. Стадніченко 88-91
КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ В РАМКАХ МОДУЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ PDF
І. І. Філіпенко, Є. Я. Швець, Ю. С. Оселедчик 91-94
НАБУТТЯ ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ОДНЕ ІЗ ЗАВДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
В. Д. Шарко 94-98
ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ КОГНІТИВНИХ УМІНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ В УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
Н. С. Шолохова 98-101
ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗАСОБАМИ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
О. Ф. Александрова 102-105
ПРОБЛЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ ТА ЕФЕКТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ PDF
А. М. Андрєєв 105-107
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЯК ЗАСІБ ПЛАНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький 108-111
ПРОГРАМУВАННЯ НАСКРІЗНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕНІ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» ЗА ОСВІТНЬО КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» PDF
І. М. Бендера 111-114
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ФІЗИКИ ДЛЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВНЗ (ДОСВІД РОЗРОБКИ) PDF
А. Г. Бовтрук, С. М. Мєняйлов 115-117
ЗНАЧЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
Т. В. Бодненко 117-120
ЛЕКЦІЙНИЙ ЗОШИТ ЯК ФОРМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ У БУДІВЕЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Н. Б. Бурдейна, Л. Ю. Благодаренко 120-121
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ PDF
С. П. Величко 121-124
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗАСОБОМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ "КРОСВОРД З ФРАГМЕНТАМИ'' ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ PDF
Л. М. Гаманець 124-126
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ PDF
Т. О. Гулак 126-129
НАСТУПНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
М. В. Дідовик 129-132
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. І. Іваницький, С. П. Ткаченко 133-136
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ И ИХ КОМПЬЮТЕРНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ PDF
В. А. Ильин, Ж. С. Древич 136-140
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ НАУКИ PDF
В. А. Ильин, В. И. Михайлишин 140-141
СПЕЦКУРС ІЗ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ЯК ЧАСТИНА ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТИРІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ PDF
Г. В. Касянова 141-144
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
Д. Я. Костюкевич 145-148
ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ PDF
О. М. Кух, А. М. Кух 148-151
ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ЕКОЛОГІЇ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ PDF
Л. М. Маркович 151-153
ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЯДУ ТЕЙЛОРА ПРИ ВИВЧЕННІ ПОГЛИБЛЕНОГО КУРСУ ФІЗИКИ PDF
О. А. Марченко, Ю. П. Мінаєв 153-156
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ В РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ PDF
Ю. А. Пасічник, В. Ф. Заболотний, Н. А. Мислицька, В. С. Моргунюк 157-160
ВИВЧЕННЯ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ У КУРСІ ФІЗИКИ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ СУПЕРПОЗИЦІЇ PDF
С. М. Пастушенко 160-163
ЗАСТОСУВАННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ PDF
О. М. Рачковський, Ц. А. Криськов, А. М. Кух 163-167
НАВЧАЛЬНІ ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗА СТУПЕНЕМ МОДЕЛЬНОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ PDF
В. В. Фоменко 167-170
ПОЗАУРОЧНА РОБОТА ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ PDF
О. А. Черченко, В. Ф. Савченко 170-172
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ І ХІМІЇ У ВНЗ 1-М РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
Г. І. Шатковська 173-176
КООПЕРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ В КУРСІ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ АСТРОФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
Т. М. Богдан 177-181
МОЖЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРНИХ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ КОМПЛЕКТІВ "ФІЗИКА-10", "ФІЗИКА-11" ЯК СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ PDF
О. С. Бойко, В. М. Кадченко 181-184
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ PDF
С. Ю. Василівський 184-186
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ PDF
В. М. Василенко, В. Г. Гриценко 186-189
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТАМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ PDF
Л. І. Вовк 190-192
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
М. В. Головко 192-194
ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ PDF
Т. П. Гордієнко 195-197
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ PDF
Ю. В. Єчкало 198-202
ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОНЯТТЯ ПРО ЕРС З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЧНИХ ТА КОМП'ЮТЕРНО-АНІМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
В. Ф. Заболотний 203-205
СВЯЗЬ ПРЕПОДАВАНИЯ И НАУКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА PDF
В. А. Ильин, Т. В. Муратова 205-207
ПРОФЕСІЙНА ОСОБИСТІСНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЯКІСНИЙ АСПЕКТ НОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
В. А. Іванець, О. А. Мірошниченко 207-209
РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ PDF
Н. О. Мітус, В. Ф. Савченко 209-212
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ДЕМОНСТРАЦІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОНЯТЬ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ОПТИКИ PDF
Н. А. Мисліцька 213-215
НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКИ PDF
Г. В. Поволяко, В. Д. Шарко 215-219
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С НЕПОЛНЫМИ ДАННЫМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ФИЗИКЕ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ PDF
Т. Н. Попова 220-222
СИСТЕМА ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА ОСНОВІ НАВЧАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
А. В. Рибалко 222-228
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
М. О. Роздобудько 228-230
СТВОРЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ З ФІЗИКИ PDF
О. В. Слободянюк 230-232
ПРО НАОЧНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ PDF
В. Г. Афонін 233-235
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ PDF
В. В. Баракин, Ю. Е. Бушуев, Р. Б. Лысенко, А. А. Слободянюк 235-237
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ПРИМЕРАХ ИЗ СТАТИКИ И ДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ PDF
Б. М. Валиев, В. Д. Егоренков 238-241
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗМІСТУ РОБОТИ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ ДО ТЕМИ "МАГНІТНЕ ПОЛЕ" PDF
В. П. Вовкотруб, Н. В. Подопригора 242-244
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ PDF
В. І. Луганець 245-248
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ В ХОДІ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИБРАНІ ПИТАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ» PDF
В. В. Мендерецький 248-253
ЛАБОРАТОРНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 1-М РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
Н. В. Ніженець 253-255
МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ PDF
А. И. Песин, А. Ю. Свистунов 256-260
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ PDF
Н. В. Ромашкина 261-263
ДО ПИТАННЯ ПОГЛИНАННЯ ГРАВІТОНІВ МАСОЮ PDF
Б. А. Сусь 263-264
ЗАДАЧА ПРО ПОЛІТ ПАПЕРОВОГО ЛІТАЧКА PDF
І. О. Теплицький, С. О. Семеріков 264-272
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ ПРИ ВИКОНАННІ ФРОНТАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ PDF
А. В. Ткаченко, Л. О. Кулик, О. І. Богатирьов 272-274