№ 13 (2007)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ ’ ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2007-13

Серія педагогічна, ВИПУСК 13: ДИДАКТИКА ФІЗИКИ І ПІДРУЧНИКИ ФІЗИКИ (АСТРОНОМІЇ) В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Зміст

Статті

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ В РАМКАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ PDF
П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, Б. А. Сусь 7-11
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ В ІНТЕРНЕТ-НАВЧАННІ PDF
А. М. Бака, А. П. Кудін, Г. В. Жабєєв, Ю. А. Свистун, Я. М. Козленко 11-13
ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ С УЧЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА PDF
Михал Вархола 13-16
ФІЗИКА ЯК ОСНОВА ПОЄДНАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ І ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ PDF
М. М. Васько 16-18
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ PDF
Ю. М. Галатюк 18-21
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
Є. М. Дінділевич, А. М. Кух 21-23
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
В. Ф. Заболотний, М. О. Моклюк 23-25
ІНТЕРАКТИВНІСТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
М. В. Каленик 26-28
ПРОПЕДЕВТИКА ФІЗИЧНИХ ЗНАНЬ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
Д. А. Люба, А. М. Кух 29-32
КОМП’ЮТЕРНІ ПАЗЛИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
Н. О. Мітус, В. Ф. Савченко, О. П. Шкардибарда 32-35
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
М. В. Моштак 35-38
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ ХВИЛЬОВОЇ І КВАНТОВОЇ ОПТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Л. В. Непорожня 38-41
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ЗАДАЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ PDF
А. І. Павленко 41-44
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ В ТЕХНІКУМАХ ТА КОЛЕДЖАХ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
О. М. Павлюк 44-46
КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В СИСТЕМІ ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО САМОРЕГУЛЬОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Т. П. Поведа, Р. А. Поведа 47-50
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИКУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ЗМІСТОВНО-ДІЯЛЬНІСНИХ МАТРИЦЬ PDF
Т. П. Присяжна 50-52
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ PDF
М. М. Середняк 52-54
ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ "ЛЮДИНА-ТЕХНІКА-СЕРЕДОВИЩЕ" PDF
Л. А. Сидорчук 55-57
ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У КЛАСАХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
В. Д. Сиротюк, Т. М. Засєкіна 58-60
НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВУ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ ЯК ПІДГОТОВКА ДО ТВОРЧОЇ РОБОТИ PDF
Р. І. Швай 60-62
ВІДНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
Л. Ю. Благодаренко, М. І. Шут 63-65
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
С. П. Величко, Д. О. Денисов 66-68
СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
М. В. Головко 68-71
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФІЗИКИ В УКРАЇНІ В СЕРЕДИНІ XX СТОЛІТТЯ PDF
В. В. Дронь 71-74
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБ'ЄКТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ж. А. Задорожна 74-76
ЛОГІКО-ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ "ЕКСПЕРИМЕНТАТОР" ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
Н. А. Іваницька 77-79
ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 20-х -ПОЧАТКУ 30-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ PDF
Г. П. Ковальчук 79-82
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВИВЧЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДКИХ КРИСТАЛІВ PDF
С. О. Кононенко, В. В. Неліпович 82-84
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ РОЗУМОВО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ PDF
Б. Г. Кремінський 84-87
ВОСПРИЯТИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЛЕКЦИИ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ PDF
В. В. Кудрявцев, Т. А. Ширина, В. А. Ильин 87-90
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ PDF
О. М. Кух, А. М. Кух 91-93
ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
С. М. Мєняйлов, В. П. Сергієнко, І. А. Сліпухіна 93-96
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Ю. М. Орищин 96-99
ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИФРАКЦІЙНИХ ЯВИЩ PDF
Р. В. Паращук 99-101
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ПАРАДИГМИ І ДИДАКТИКА ФІЗИКИ PDF
Т. М. Попова 101-104
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРИРОДНИЧОНАУКОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Н. В. Стучинська 105-106
ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ PDF
О. О. Черевата 106-108
СИСТЕМИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ ЯК СУЧАСНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІЗИЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
І. С. Чернецький 109-111
ЯКІСТЬ ЧИ АНТИЯКІСТЬ? PDF
С. Л. Яблончіков 112-115
КОМПЕТЕНТНІСНІ ОРІЄНТИРИ ФАХОВОГО СТАНОВЛЕННЯ УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
П. С. Атаманчук 116-119
СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ПРОФЕСІЙНЕ ВМІННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Т. Ф. Бєльчева 120-122
СИСТЕМНИМ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З АСТРОНОМІЇ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Г. М. Бойко 122-125
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОВІДПОВІДНИХ ЯКОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Д. Ю. Дружняєва 125-127
ІНТЕГРАЦІЯ ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ - ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ВНЗ 1-М РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
В. І. Зубков, І. В. Оленюк 127-130
ТЕХНОЛОГІЯ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. І. Іваницький 130-133
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИОНИКИ В ДЕЛЕ РАЗРАБОТКИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДИДАКТИКИ ФИЗИКИ PDF
И. П. Кенева, Ю. П. Минаев, Д. Ю. Шишлов 133-136
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ PDF
А. М. Кух, О. М. Кух 136-140
МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
В. В. Мендерецький 140-143
МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
М. О. Мястковська 143-147
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. М. Ніколаєв 147-149
НАСТУПНІСТЬ ЛЕКЦІЙ з природничих дисциплін в загальноосвітньому І ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ЗАСІБ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
В. В. Петренко, О. В. Ткачук 149-151
РІЗНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Т. М. Погорілко 151-154
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Н. В. Подопригора, М. І. Седовий, О. М. Трифонова 154-157
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ PDF
К. В. Рабець 157-161
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНО-КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦЯ PDF
М. Ю. Растьогін 161-163
ОСОБЛИВОСТІ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ PDF
О. М. Рачковський 163-166
СПЕЦІАЛЬНА ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ PDF
В. П. Сергієнко 167-169
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ — ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ PDF
Т. А. Ширина, В. А. Ильин 169-171
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ PDF
Е. Л. Анитпин, В. Ф. Дмитриева, Н. И. Самойленко 172-174
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЮЙГЕНСА-ФРЕНЕЛЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
П. С. Атаманчук, А. О. Губанова, О. Н. Паюк 174-176
САМОРОБНИЙ КОМПЛЕКТ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІКИ ТА ТЕРМОДИНАМІКИ PDF
І. О. Бардус, Г. О. Шишкін 177-179
О ЦЕПИ, СОСКАЛЬЗЫВАЮЩЕЙ СО СТОЛА И ПАДАЮЩЕЙ С НЕГО PDF
К. М. Валиев, В. Д. Егоренков 179-180
ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ВИМІРЮВАНЬ В ШКІЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ PDF
В. П. Вовкотруб, Н. В. Манойленко, Н. О. Ментова 181-183
БАГАТОРІВНЕВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТУ ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ PDF
О. В. Волинко 183-186
ЗБІРНИКИ ЗАДАЧ ЯК ДИДАКТИЧНИИ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ: ІСТОРИКО-ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
К. О. Волошина, Н. Л. Сосницька 186-189
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 1-М РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ "ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ ТА ТЕРМОДИНАМІКИ" PDF
С. В. Дембіцька, В. П. Сергієнко 189-192
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПІДРУЧНИКІВ НОВОГО ТИПУ З ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Л. Ю. Збаравська 192-194
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СПЛАВУ З ЕФЕКТОМ ПАМ'ЯТІ ФОРМИ СU-AL-MN PDF
В. В. Козирський, С. М. Волошин, Ц. А. Крисвьков, М. М. Волошин 195-197
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КУРС "ИСТОРИЯ РАДИОФИЗИКИ" ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ PDF
В. В. Кудрявцев, В. А. Ильин 197-199
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В КУРСІ ФІЗИКИ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
В. В. Куліш, О. Я. Кузнєцова 199-203
ЕТАЛОННИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ ЯК ЗАСІБ ЙОГО ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ PDF
О. П. Панчук 203-205
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Л. І. Пташнік 205-207
РОЗРОБКА І СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ PDF
Б. Б. Сусь 207-211
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АБСОЛЮТНИХ ТА ВІДНОСНИХ РУХІВ ПЛАНЕТ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
І. О. Теплицький, С. О. Семеріков 211-214
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФІЗИКИ PDF
С. І. Терещук 214-217
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АСТРОНОМІЇ PDF
І. А. Ткаченко 217-220
РОЛЬ ПІДРУЧНИКА З ФІЗИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ основної ШКОЛИ PDF
О. А. Черченко, В. Ф. Савченко 220-223
МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ З ФІЗИКИ PDF
В. Д. Шарко 223-227