№ 14 (2008)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ ’ ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2008-14

Серія педагогічна, ВИПУСК 14: ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ ФІЗИЦІ ТА ДИСЦИПЛІН ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Зміст

Статті

ПІДРУЧНИК ФІЗИКИ ЯК носій змістових, середовищних ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ PDF
П. С. Атаманчук 7-9
ІННОВАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ» PDF
Ю. П. Бендес, В. Д. Сиротюк 9-13
ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
Л. Ю. Благодаренко, М. І. Шут 13-15
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ: НАУКА, ТЕХНИКА, ИСКУССТВО PDF
Михал Вархола 15-17
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
М. С. Головань 17-20
ТУРНІРИ З ФІЗИКИ ЯК РІЗНОВИД НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ PDF
Б. Г. Кремінський 20-23
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ PDF
О. І. Лященко 23-24
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О. В. Матвійчук, В. П. Сергієнко, С. О. Подласов 24-26
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ PDF
О. П. Панчук 26-28
ГЕНЕРАТОР ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З ФІЗИКИ PDF
Р. А. Поведа, Т. П. Поведа 28-31
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ теорій для сучасного етапу РОЗВИТКУ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ PDF
Т. М. Попова 31-34
СУЧАСНА ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ПОБУДОВИ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ PDF
Р. В. Семенишена 34-37
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДОПРОФІЛЬНОІ ПІДГОТОВКИ - ЛІТНЯ ПРИРОДНИЧА ШКОЛА PDF
І. С. Чернецький 37-40
ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ УЧНІВ ФІЗИКИ PDF
В. Д. Шарко 40-46
НАВЧАННЯ ЯК СТИМУЛЮВАННЯ АБО ГАЛЬМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ PDF
Р. І. Швай 46-49
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІИНО-КІБЕРНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПІЗНАННЯ PDF
С. Л. Яблончіков 49-52
ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПОЛІТЕХНІЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ PDF
О. М. Боровик, В. Д. Шарко 53-56
ДИДАКТИЧНІ ТЕХНОЛОГИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИМ ДИСЦИПЛІНАМ PDF
В. В. Гузь 56-58
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ» PDF
С. В. Дембіцька, В. П. Сергієнко 58-61
ПРОБЛЕМА УЧЕТА СОЦИОНИЧЕСКОГО ТИПА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ PDF
И. П. Кенева, О. А. Марченко, Ю. П. Минаев 62-65
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
А. В. Кочина, В. П. Сергієнко, Н. В. Стучинська 65-69
ЧАСТКОВІ ГРАНИЦІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАТЕМАТИКІВ PDF
О. О. Курченко, К. В. Рабць 69-72
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
А. М. Кух 73-76
ІННОВАЦІЇ В ПЛАНУВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
В. В. Мендерецький 77-80
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ PDF
М. В. Моштак 80-82
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. М. Ніколаєв 82-84
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
О. М. Павлюк 84-87
ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦІННИХ здібностей учнів як основа забезпечення САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ PDF
Т. П. Поведа 87-90
ФІЗИЧНИЙ МАТЕРІАЛ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ PDF
З. П. Поліщук, М. В. Федькович, М. М. Харченко 90-92
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Л. І. Пташнік 93-95
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-СВІТОГЛЯДНИХ РИС майбутнього вчителя ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ "ГРАНИЦЯ ПОСЛІДОВНОСТІ” PDF
К. В. Рабець 96-99
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТІСНО-СВІТОГЛЯДНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ PDF
Н. В. Стучинська 99-102
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
Б. А. Сусь, В. Ф. Заболотний, Н. А. Мислицька, О. В. Кузьмінський 103-105
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ PDF
О. І. Теплицький 105-108
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КУРСІ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
С. В. Шокалюк 108-113
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Д. Д. Біда 114-117
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В основній школі PDF
Л. Ю. Благодаренко 117-120
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ PDF
О. В. Волинко 120-122
ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ PDF
Ю. М. Галатюк 123-125
МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ PDF
Т. П. Гордієнко, В. П. Сергієнко 125-128
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ PDF
Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь 128-131
ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ (на прикладі вивчення теми «Електромагнітні коливання») PDF
Т. М. Засєкіна 131-134
ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ЧАСУ ТА ТРИВАЛОСТІ PDF
В. В. Заславський 134-137
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
Т. А. Івченко 138-140
ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ» У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ PDF
А. Ф. Ковальчук 141-142
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЗАКОНУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ PDF
О. А. Коновал, А. В. Касперський 143-147
ДО ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ PDF
І. В. Коробова 147-149
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ PDF
Л. С. Недбаєвська 150-152
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
А. Н. Петриця 153-155
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З АСТРОНОМІЇ PDF
О. М. Рачковський, Ц. А. Криськов 155-157
ВІРТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ PDF
І. В. Сальник, Е. П. Сірик 158-160
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІГОР У ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИКИ PDF
О. М. Семерня 161-163
інноваційні аспекти реалізації дидактичних функцій ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ФІЗИКИ PDF
Н. Л. Сосницька, К. О. Волошина 163-165
ВІРТУАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ КАБІНЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОГЛИБЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PDF
О. Є. Стрижак, Т. Г. Січкар, С. П. Кальний, М. І. Шут 166-168
ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНИХ ФІЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЗАНЯТТЯХ PDF
О. А. Яшкова, В. П. Яшков 168-170
РОЛЬ МУЗЫКИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ PDF
Е. Л. Анитпин, В. Ф. Дмитриева, П. И. Самойленко 171-172
ДІЄВІСТЬ ЗНАНЬ ЯК ГОЛОВНА ОЗНАКА ЯКОСТІ ОСВІТИ PDF
П. С. Атаманчук 172-175
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ PDF
Ю. П. Бендес 175-177
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПІДРУЧНИКА З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ PDF
І. Т. Богданов 178-181
КЕРУВАННЯ ТВОРЧОЮ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ФОРМІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
Ю. М. Галатюк, В. І. Тищук 181-183
ПРОГРАМНИЙ пакет origin як інструмент візуалізаціі даних ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
А. О. Губанова 183-189
ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ PDF
Є. М. Дінділевич, М. О. Роздобудько 189-190
ФІЗИЧНА СКЛАДОВА В НАВЧАННІ «БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» PDF
С. І. Дмитрук 190-193
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ В ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯХ З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ ПІДГОТОВКИ PDF
Ж. А. Задорожна 194-096
НАВЧАЛЬНІ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНІ ЗАДАЧІ ТА ІХ МІСЦЕ В КУРСІ ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Л. Ю. Збаравська 196-197
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ майбутнього вчителя фізики до розробки І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. І. Іваницький, С. П. Ткаченко 198-200
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
О. С. Кузьменко, С. П. Величко 200-203
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Р. В. Медвецька 203-205
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ PDF
М. О. Мястковська 206-209
ТЕМАТИЧНИМ ТА ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИЦІ PDF
І. В. Олненюк 209-211
СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ експерименту з аналізу якості уроку PDF
Н. М. Островерхова 211-213
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ PDF
О. В. Пташнік 214-216
ІНТЕГРАЦІЙНІ процеси В ОСВІТІ: зарубіжні інтеграційно-педагогічні концепції PDF
Л. А. Сидорчук 216-218
ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ «БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» СТУДЕНТАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
О. Г. Чорна 218-219
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В РАКУРСЕ ЛИССАБОНСКОЙ СТРАТЕГИИ PDF
Т. А. Ширина, В. А. Ильин 219-221