№ 18 (2012)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2012-18

Серія педагогічна, ВИПУСК 18: ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Зміст

Статті

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ОРІЄНТИРИ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИЦІ PDF
П. С. Атаманчук 5-8
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ ГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ PDF
С. П. Величко, Д. В. Соменко 8-10
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННО-КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА
С. И. Десненко 10-13
ФОРМУВАННЯ інформаційної культури майбутнього вчителя фізики в умовах ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
О. І. Іваницький 13-16
РОЗВИТОК професійних компетентностеи у підготовці майбутнього вчителя PDF
О. П. Панчук 16-18
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКЦІЇ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЯК ОДИН З ЕТАПІВ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ДИДАКТИЧНОЇ ЯКОСТІ PDF
В. Ф. Савченко 19-21
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
М. І. Садовий 21-24
ОСНОВНІ ПРИИОМИ МЕТОДОЛОГИ ДІЄВОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ PDF
О. М. Семерня 24-28
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕИ-АНАЛОГІИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО МЕТОДУ ПІЗНАННЯ PDF
І. А. Сліпухіна 28-31
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКОНАННІ ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
В. В. Слюсаренко, М. І. Садовий 31-34
НА ПЕРЕХРЕСТІ ЕКОЛОГИ, МАТЕМАТИКИ, ІНФОРМАТИКИ И ФІЗИКИ PDF
І. О. Теплицький, С. О. Семеріков 34-37
ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В АГРАРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
М. В. Торчук, Ж. А. Задорожна 38-40
РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Н. В. Форкун 40-42
МЕТОДИЧНИМ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИМ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ОСНОВІ ВИМОГ ЦІЛЬОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ФІЗИКИ PDF
І. А. Чайковська 42-44
НЕОБХІДНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЇЇ КРЕАТИВНОСТІ PDF
Р. І. Швай 44-47
ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЗНАННЯ» В МЕЖАХ СИСТЕМНО-КІБЕРНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ PDF
С. Л. Яблончіков 47-49
ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ професійно-технічного навчального ЗАКЛАДУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРУ ТА ЧАСУ PDF
О. М. Яковлєва, М. І. Садовий 49-52
АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. П. Гордиенко, П. В. Бугаева, О. Ю. Смирнова 53-56
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ДОДАВАННЯ ЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ У ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ» В КУРСІ ФІЗИКИ ЗОШ ТА В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ВНЗ PDF
А. О. Губанова, А. М. Мірошніченко, Ю. О. Шафінська 56-58
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ МАС-МЕДІА НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
Є. М. Дінділевич 58-62
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ЯК ЧИННИКИ ОПТИМІЗАЦІІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ КУРСУ ФІЗИКИ В АГРАРНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Л. Ю. Збаравська, С. Б. Слободян 63-65
ИСТОРИЯ НАУКИ КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ PDF
В. А. Ильин, А. И. Руснак 66-68
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПИТАННЯ ПРО ПОРІВНЯННЯ СТАТИСТИК В КУРСІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ВНЗ PDF
І. О. Мороз 68-70
МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ» В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОФИЛЬ «ФИЗИКА») PDF
К. Г. Никифоров 71-72
НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСТНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
В. О. Ніжегородцев 73-75
МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ШКОЛИ PDF
О. О. Пильнюк 75-77
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. М. Руденко 78-80
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО КУРСУ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ PDF
Е. В. Савченко 80-83
НАВЧАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ ЯК КОМПОНЕНТ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ PDF
М. І. Стрюк, А. М. Стрюк 83-86
КВАНТОВО-КОРПУСКУЛЯРНА ПРИРОДА РАДІОХВИЛЬ PDF
Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь 87-88
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО інноваційних дій у навчальному процесі PDF
О. М. Трифонова 88-90
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД PDF
О. В. Чорна 90-94
РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО профорієнтаційної роботи З УЧНЯМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ПРОФІЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
М. Є. Чумак 94-97
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ ФІЗИЧНИХ ПАРАДОКСІВ І СОФІЗМІВ PDF
О. В. Шевчук 97-99
ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В РЕЗУЛЬТАТИВНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИЦІ PDF
П. С. Атаманчук, М. О. Роздобудько 100-103
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІИНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІИНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З ФІЗИКИ PDF
Ю. П. Бендес, В. Д. Сиротюк 103-106
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ У СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ PDF
О. В. Бордюг 106-108
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ ФІЗИКИ ПІЛОТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ PDF
С. П. Величко, О. В. Задорожна 108-111
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ МІЦЕЛИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ З ЕЛЕКТРИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У ВНЗ PDF
А. О. Губанова, О. В. Кулікова, В. З. Нікорич 111-114
СУЧАСНА МОДЕЛЬ ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИРОДНИЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
С. І. Дмитрук 114-117
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Ю. В. Єчкало 117-119
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ МЕХАНІКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
Д. С. Лазаренко 120-122
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДЕОАНАЛІЗУ У НАВЧАЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
О. В. Мерзликін 123-125
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ЭКОЛОГИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ PDF
Н. Л. Мыслинская 125-127
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ У ВНЗ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
С. А. Муравський 128-130
РОЛЬ ТА МІСЦЕ КОНТРОЛЮ У ЦІЛЕСПРЯМОВАНОМУ УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. В. Оленюк 130-131
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ РОБОТИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ PDF
О. М. Павлюк, Н. В. Павлюк 132-134
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ PDF
Ю. А. Скиба 134-137
РІВНЕВІ ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ, 11 КЛАС) PDF
Ю. Л. Сморжевський 137-140
ПЕДАГОГІЧНА СИНЕРГЕТИКА ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ІННОВАЦІЙ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ PDF
Л. П. Суховірська 140-142
ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ У КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Т. Г. Чижська 142-145
ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ З ОСНОВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕРМОДИНАМІКИ PDF
А. М. Андрєєв 146-149
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Т. В. Бірюкова, О. В. Мурга 149-151
ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ МОДЕЛІ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ФІЗИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ PDF
В. Л. Бузько 151-154
РОЗВИТОК УМІНЬ ШВИДКО ЧИТАТИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ PDF
І. В. Бургун 155-158
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
С. П. Величко 158-160
ФОРМУВАННЯ АКТИВНОСТІ Й САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ PDF
М. В. Каленик 160-163
КОМПЬЮТЕРНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОБСТВЕННЫХ ГИПОТЕЗ ОТНОСИТЕЛЬНО ОШИБОК В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПО ФИЗИКЕ PDF
И. П. Кенєва 163-166
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ PDF
О. С. Кузьменко 166-168
АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ PDF
Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко 169-171
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ PDF
Р. В. Мартинюк, Ю. П. Мінаєв, Н. І. Тихонська 171-174
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ ВЛАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ PDF
М. О. Мястковська 174-176
ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР У НАВЧАННІ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ PDF
Н. В. Остапович 176-179
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Т. П. Поведа 179-183
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ТЕМЕ «ОПТИЧЕСКАЯ ГОЛОГРАФИЯ» В УРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ PDF
О. А. Рогожникова 183-186
МЕТОДОЛОГІЯ ДІЄВОГО НАВЧАННЯ: ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
О. М. Семерня 186-189
МАТЕМАТИЧНА ІНФОРМАТИКА У СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
О. М. Туравініна 189-191
ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ З ЦІКАВИМ ЗМІСТОМ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
В. С. Шуліка 192-194
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІИНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ PDF
Р. М. Білик 195-197
ТЕХНІЧНЕ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КРЕСЛЕННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
С. В. Грабовський 198-200
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ КУРСІВ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ У НАВЧАННІ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ PDF
М. А. Кислова 200-203
ЗАСОБИ ІКТ НАВЧАННЯ У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ: ДОСВІД США PDF
Н. М. Кіяновська 203-207
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ВИПУСКНИКІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ PDF
І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва 207-209
КОНТРОЛЬНО-ОЦІНОЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ PDF
І. В. Коробова 209-212
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ професійного розвитку особистості PDF
О. П. Ляска, М. О. Курищина 212-215
ЗНАЧЕННЯ НАВЧАННЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF
В. В. Мендерецький, У. І. Недільська, О. Г. Чорна 215-217
РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПРИ КОРИГУВАННІ УМОВ ЗАВДАНЬ ДЛЯ УЧНІВ PDF
Ю. П. Мінаев, О. А. Лозовенко, І. П. Кенєва 217-220
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ХОДІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. М. Ніколаєв 220-222
ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІК У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ТЕРМОДИНАМІКИ PDF
Н. В. Подопригора, О. М. Гур’євська 223-225
МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Л. І. Пташнік 225-228
ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ І. Є. ТАММА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КРЕДО МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
М. І. Садовий, О. М. Трифонова, О. С. Бузян 228-231
ВИКОРИСТАННЯ РІВНЕВИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОКАЗНИКОВОЇ ФУНКЦІЇ В КУРСІ АЛГЕБРА І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 11 КЛАСУ PDF
Ю. Л. Сморжевський, Л. О. Сморжевський 231-233
ФОРМУВАННЯ ФАХОВО ОРІЄНТОВАНИХ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІМИ ФАРМАЦЕВТАМИ PDF
Н. В. Стучинська 234-237
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ PDF
Г. О. Шишкін 237-240
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ компетентності викладача курсу «основи ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ» У ПТНЗ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
В. Д. Шубчинський, Ю. В. Мєнафова 240-243
МЕНЕДЖМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ PDF
В. С. Щирба 243-244
ЗАДАЧІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ МЕДІА-ОСВІТИ PDF
А. М. Кух, О. М. Кух 244-246