№ 19 (2013)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2013-19

Серія педагогічна, ВИПУСК 19: ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Зміст

Статті

ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
М. В. Анісімов 7-9
ДИДАКТИЧНИМ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ ФІЗИЦІ PDF
П. С. Атаманчук 10-13
СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОБЛАДНАННЯ З ФІЗИКИ PDF
С. П. Величко 14-15
НЕВІДОМІ ІМЕНА В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: ПРОФЕСОР ЛЕОНІД ЛЕУЩЕНКО ЯК АВТОР ОРИГІНАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
М. В. Головко 15-18
СУТНІСТЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Н. В. Житєнькова 18-21
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ЦИКЛАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ PDF
М. В. Каленик 21-24
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ВИВЧЕННЯ НОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРА ТА НАУКА» НА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
К. М. Кириленко 24-26
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Н. А. Мисліцька 26-28
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. М. Ніколаєв 29-31
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ: АНАЛІЗ ТА АКЦЕНТИ PDF
І. В. Оленюк 31-34
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УЧНЯ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ PDF
О. П. Пінчук, О. М. Соколюк 35-37
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ PDF
О. Т. Проказа, О. В. Грицьких 38-40
ПРИНЦИПИ ІННОВАТИКИ У РОЗВИКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. М. Руденко 40-44
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ФІЗИКИ PDF
В. Ф. Савченко 44-47
VIRTUAL TEACHER OF PHYSICS AS A PROFESSION FOR FUTURE GENERATION OF STUDENTS PDF
Oksana Semernia, Alisa Mykolaychuk, Natalya Sosnyts’ka, Olga Leticia Fuchs Gomez, Jose Italo Cortez, Adrian Hernande 47-48
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ ТА США PDF
Т. В. Скубій 49-51
ШКІЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ PDF
О. В. Степанченко, М. Є. Чумак, В. Д. Сиротюк 51-55
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ЇХ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ PDF
Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь 55-57
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ІНТЕГРАЦІЙНОМУ РОЗРІЗІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ PDF
І. А. Ткаченко, Ю. М. Краснобокий 57-60
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Т. М. Точиліна 60-63
ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІІ PDF
Н. В. Форкун 63-65
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ДИДАКТИКИ ТВОРЧОСТІ PDF
Р. І. Швай 65-68
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ФУНКЦІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
В. С. Шуліка 68-70
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
А. М. Андрєєв 71-73
ЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ПРИ ФОРМУВАННІ НАВИЧОК І ВМІНЬ В УЧНІВ ПТНЗ PDF
М. В. Анісімов 74-76
УЗГОДЖЕНІСТЬ У КОНСТРУЮВАННІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БАЗОВОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Л. Ю. Благодаренко, Л. В. Мініч 76-78
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ здібностей учнів у процесі реалізації наступності У ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ФІЗИКИ PDF
В. Л. Бузько 79-82
НАВЧАЛЬНИЙ фізичним експеримент з використанням ЦИФРОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ NOVA5000 PDF
В. Ф. Заболотний, А. В. Лаврова 82-85
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ ГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ PDF
К. В. Коваленко 85-88
ANALYSIS OF THE COVERAGE OF KINEMATIC EFFECT OF THE SPECIAL THEORY OF RELATIVITY IN THE TEXTBOOKS FOR SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS PDF
О. А. Ecnoval, М. А. Sliusarenko 88-91
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ ПУТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА PDF
С. В. Кузнецова 91-93
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ компетентності студентів вищих НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПОЗИЦІЇ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ PDF
О. С. Кузьменко 93-96
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З «ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ» ДЛЯ БАКАЛАВРІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.040203 ФІЗИКА PDF
Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко 96-98
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
В. П. Курок, Б. О. Шевель 98-100
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ PDF
С. А. Муравський 101-103
ДИДАКТИЧНА СТРУКТУРА АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ В ПРОЦЕСІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЗИКІВ PDF
В. І. Нечет 103-106
ДІАГНОСТИКА ДИДАКТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
М. В. Опачко 106-109
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА ФАХОМ PDF
О. М. Павлюк 109-113
Мультимедійний супровід лекційних занять з фізики в університеті PDF
Р. А. Поведа, Т. П. Поведа 113-116
«ПАРТНЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ» ЯК ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КОМПЕТЕНТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПІД ЧАС САМОСТІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Г. П. Половина, В. О. Новгородський 116-119
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
В. П. Сергієнко, Н. В. Сорокіна 119-124
ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ роботи учнів з фізики PDF
С. П. Стецик 125-127
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ЛОГІЧНИХ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
І. А. Твердохліб 127-131
ІННОВАЦІЇ, ФАКТОРИ І УМОВИ ПЕРЕХОДУ ДО НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Г. І. Шатковська 131-134
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КОМПОНЕНТИ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко 135-138
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
С. Л. Яблончіков, І. О. Яблончікова 138-140
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
І. І. Антропов, Т. В. Бірюкова, В. В. Мурга, О. В. Мурга 141-142
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ PDF
Т. Л. Білецька, Р. М. Медвецька 142-145
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ PDF
В. Н. Боканча, Н. А. Константинов 145-147
МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
Ю. М. Галатюк, М. Ю. Галатюк 147-150
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ПРОСТИМ ОБЛАДНАННЯМ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
Т. А. Горденко 150-153
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ ІНТЕГРОВАНОГО ЗМІСТУ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
С. І. Дмитрук 153-156
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА-ТЕХНОЛОГІИ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ФІЗИКИ PDF
В. Ф. Заболотний 156-161
ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ PDF
А. В. Касперський, І. Т. Богданов 162-164
СПЕЦКУРС «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФІЗИКИ PDF
І. В. Корсун 165-168
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ PDF
О. С. Мартинюк 168-170
ТЕМА «ЗМІННИЙ електричним струм» в курсі загальної фізики. НЕДОЛІКИ ТА ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ю. М. Орищин, В. О. Савош, М. Д. Голуб 170-173
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ НА ОСНОВІ НАУКОВОГО МЕТОДУ ПІЗНАННЯ PDF
Н. В. Подопригора 173-177
ПРОЦЕС І ЗМІСТ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Л. І. Пташнік 177-180
ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ФІЗИКИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ PDF
М. О. Роздобудько 180-182
ІНФОРМАЦІЙНА культура як основа формування ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
М. І. Садовий 182-185
сучасний стан та завдання навчання фізики майбутніх УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
А. М. Сільвейстр 185-188
ВИКОРИСТАННЯ РІВНЕВИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ ПРИ ВИВЧЕННІ СТЕПЕНЕВОЇ ФУНКЦІЇ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 10 КЛАСУ PDF
Ю. Л. Сморжевський, Л. О. Сморжевський 189-191
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНОСЕОЛОГІЧНОЇ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
В. В. Фоменко 191-193
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ УЧНІВСЬКИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИКИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
О. А. Черченко 194-196
КОНЦЕПЦИЯ ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ в курсе физики PDF
Е. Л. Антипин, В. Ф. Дмитриева, П. И. Самойленко 197-198
ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
П. С. Атаманчук, В. В. Осіпов 198-200
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Р. М. Білик 201-204
ПОНЯТТЯ ПРО ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ PDF
А. Г. Бовтрук, С. М. Мєнайлов, И. А. Сліпухіна 205-207
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) PDF
В. В. Гаргін 207-210
ПСИХОЛОГІЧНИМ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ професійної компетентності ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА PDF
С. В. Грабовський 210-212
ФОРМУВАННЯ професійної компетентності майбутніх фахівців при викладанні МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
А. П. Громик, І. М. Конет, І. В. Семенишина 212-216
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ МАЙБУТНЬОГО вчителя технологій в системі «професійно-технічний НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» PDF
О. В. Єжова 216-218
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В КОЛЕДЖАХ PDF
В. П. Калушка 218-220
ВИХОВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ НА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІМ ОСНОВІ PDF
Ю. П. Мінаєв, О. А. Лозовенко, І. П. Даценко 221-224
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ГИМНАЗИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ ФИЗИКИ PDF
В. З. Никорич, Л. Н. Чубатый, О. А. Макевнина, О. В. Куликова, А. О. Губанова 224-225
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІИ УЧНІВ PDF
О. П. Панчук 225-228
УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ СТРУМІВ ЗМІЩЕННЯ PDF
А. В. Рибалко, О. С. Рибалко, О. О. Лебідь 228-232
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ В БАКАЛАВРИАТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ PDF
О. А. Рогожникова 232-234
ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ З НАЙМЕНШОЮ ЕНЕРГІЄЮ PDF
М. І. Садовий, М. В. Хомутенко, О. М. Трифонова 234-237
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. А. Сидорчук 237-239
ВИКОРИСТАННЯ иШХ-СИСТЕМ В КОМП’ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЯХ ПЛАНШЕТНОГО ТИПУ PDF
О. А. Смалько 240-243
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В АГРАРНО-ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
М. В. Торчук 244-247
ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
О. М. Трифонова 247-250
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
В. В. Чернявський 250-253
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
О. В. Шевчук 253-255
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В ПРОВЕДЕННІ ЧИСЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ТА ПРОЦЕС ЇХ ФОРМУВАННЯ PDF
О. В. Щирба, В. С. Щирба 255-257
DESIGN AND DEVELOPMENT FOR A SIMULATOR OF BIOPHYSICAL CARDIOVASCULAR PROCESSES PDF
Olga Leticia Fuchs Gomez, Carina Magdalena Cortes Sanchez, Arturo Reyes Lazalde 257-261
ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ПРЕДМЕТІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
О. В. Бордюг 262-264
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ PDF
Н. Б. Бурдейна, Л. Ю. Благодаренко, М. І. Шут 264-268
СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОБЛАДНАННЯ З ФІЗИКИ PDF
С. П. Величко 268-269
ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. М. Глуханюк 270-272
МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ ДО РЕСУРСІВ МАС-МЕДІА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ОБРАНОЇ ТЕМИ ФІЗИЧНОГО ЗМІСТУ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ PDF
Є. М. Дінділевич 272-274
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ PDF
Ж. А. Задорожна 275-277
МОДЕЛЮВАННЯ професійної діяльності у фаховій підготовці МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. І. Іваницький 277-280
НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЯК ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТА PDF
С. М. Килимник, А. М. Кух 280-283
СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ З ОСНОВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
В. П. Король 283-287
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У майбутніх фахівців В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
К. К. Краснолуцький 287-289
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ PDF
Г. И. Кроитор, В. З. Никорич, А. О. Губанова 289-291
КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ PDF
Л. О. Кухар 292-294
ЗМІСТ ПРОФЕСІИНО-МЕТОДИЧНОІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
А. М. Кух, О. М. Кух, Є. М. Дінділевич 294-299
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ОСВІТНЬО-ГАЛУЗЕВОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН PDF
М. Т. Мартинюк, М. В. Декарчук, В. І. Хитрук 299-301
ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ З ДИЗАЙНУ ОДЯГУ PDF
О. В. Марущак 302-304
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
В. В. Мендерецький, У. І. Недільська 304-307
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ PDF
Н. Л. Мыслинская, К. Г. Никифоров 307-309
ПОСИЛЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ PDF
М. О. Мястковська 310-312
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ В НАВЧАННІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ PDF
О. М. Рачковський, Ц. А. Криськов 312-318
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ PDF
О. Н. Семерня 318-321
ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ ЯК ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
О. В. Слободяник, С. П. Величко 321-323
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ компетентностеи студентів У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ і-іі РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНИХ ДОСЛІДІВ І СПОСТЕРЕЖЕНЬ З ФІЗИКИ PDF
О. О. Смутко 323-325
проміжний аналіз результатів проведення спецкурсу для майбутніх учителів ФІЗИКИ «ЕОТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ» PDF
Д. В. Соменко 325-327
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ В МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. В. Сондак 327-328
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО НАВЧАННЯ АВТОСПРАВИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У 1950-1970 РОКАХ PDF
В. Б. Сопіга 329-331
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГИ В ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. Д. Трегуб 331-334
ОПОРНІ КОНСПЕКТИ З ФІЗИКИ В СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
І. А. Чайковська 334-336
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. Г. Чорна 337-339
ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
К. Г. Чорнобай, О. Ю. Левенець, І. В. Жихарєв 340-342
ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТЕХНОЛОГІЯМ ВИРОБНИЦТВА PDF
В. В. Чубар 343-346
ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗНАНЬ PDF
Г. О. Шишкін 346-348