№ 20 (2014)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Серія педагогічна

ВИПУСК 20

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Кам’ янець-Подільський 2014

Зміст

Статті

МЕТОДОЛОГІЯ ЯК НАЙВИЩИЙ ПРІОРИТЕТ У ФАХОВОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
П. С. Атаманчук
ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ШКОЛОЗНАВСТВА ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: ДОМІНАНТИ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ П. С. АТАМАНЧУКА PDF
М. М. Головко
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ К ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЮ PDF
М. А. Десненко, С. И. Десненко
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НОВОГО ТИПУ З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Ю. В. Єчкало
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ ПРИ ВИКОНАННІ МІНІ-ПРОЕКТІВ З ФІЗИКИ PDF
М. В. Каленик
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ PDF
А. В. Касперський, О. М. Кучменко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ PDF
С. М. Килимник
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Р. А. Кубанов
ВИВЧЕННЯ СИМЕТРІЇ СЛАБКИХ ВЗАЄМОДІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
О. С. Кузьменко
МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
А. М. Кух
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ PDF
О. І. Ляшенко
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
О. В. Мельник
ДОСЛІДНИЦЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ: СТРУКТУРА, РІВНІ, КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ PDF
О. В. Мерзликін
ЗМІСТ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З АСТРОНОМІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
Т. В. Панченко
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ PDF
О. П. Панчук, Н. П. Панчук
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ PDF
М. І. Садовий, О. М. Трифонова
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В АСПЕКТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ» PDF
О. М. Семерня
КОМПЕТЕНЦІЯ І КОМПЕТЕНТНІСНІСТЬ: ПОГЛЯДИ ТА УЯВЛЕННЯ PDF
Г. І. Шатковська
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
О. А. Шевченко
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
В. Л. Бузько, С. П. Величко
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
С. Л. Василенко
РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ СУЧАСНИМИ ЗАСОБАМИ ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ PDF
С. П. Величко, О. А. Забара
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФІЗИКИ PDF
О. В. Грицьких
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Б. О. Грудинін
НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ НА «ПЕРЕВІДКРИТТЯ» РЕЗУЛЬТАТІВ, ОТРИМАНИХ У МЕЖАХ ДОСЛІДНИХ РОБІТ УЧНІВ -ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК PDF
І. П. Даценко, Ю. П. Мінаєв
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ PDF
В. Ф. Заболотна, Н. А. Мисліцька
ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ БАЗОВОГО КУРСУ ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Т. М. Засєкіна
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
О. Е. Корнійчук
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ» В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
І. В. Корсун
ШКІЛЬНІ ФІЗИЧНІ ПРИЛАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ PDF
Ю. М. Мищак, В. Д. Сиротюк
ДЕДУКТИВНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ PDF
В. І. Нечет
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ НА РІВНІ СТАНДАРТУ PDF
К. М. Одарчук
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» В УНІВЕРСИТЕТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Т. П. Поведа
ДИДАКТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ PDF
Т. М. Попова
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ PDF
Р. В. Семенишена
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ PDF
С. П. Стецик
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Н. В. Форкун
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ PDF
С. І. Дмитрук
ПРОГРАМУВАННЯ НЕПЕРЕРВНОГО ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ» СТУДЕНТАМИ АГРАРНО-ІНЖЕНЕРНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ PDF
В. І. Дуганець
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІКТ У ПІДГОТОВЦІ ДО ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ PDF
О. А. Забара, С. П. Величко
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА У 2013 РОЦІ PDF
І. М. Конет
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. М. Кух
ШКІЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ PDF
А. В. Лаврова, В. Ф. Заболотний
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ В АГРАРНОМУ ВУЗІ PDF
О. П. Ляска
ГРАФІЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ АЗИМУТУ ТА ШВИДКОСТІ СЕРЕДНЬОГО ВІТРУ PDF
О. В. Мельник
О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ТРИАДЫ «НАНОФИЗИКА - НАНОТЕХНОЛОГИЯ - НАНОЭЛЕКТРОНИКА» PDF
К. Г. Никифоров
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ДОСЛІД У СИСТЕМІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ PDF
О. М. Павлюк
ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ФІЗИКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ВІКОВЕ РІВНЯННЯ PDF
Н. В. Подопригора
ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ФОРМОВАНА ЗАСОБАМИ ФІЗИКИ, ЯК ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
М. О. Роздобудько
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ЦИФРОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ СРЕДСТВАМИ ИКТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ PDF
В. В. Свиридов, Е. Г. Чернобай, А. В. Грицких
THE IMPACT OF NEW METHODICAL TECHNOLOGIES ON THE QUALITY OF TEACHING STUDENTS AS FUTURE TEACHERS OF PHYSICS PDF
О. М. Semernia, Dr. Olga Leticia Fuchs Gomez, Dr. Jose Italo Cortez, Dr. Adrian Hernandez
МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ PDF
А. М. Сільвейстр
ВИКОНАННЯ ДОМАШНІХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ PHET-СИМУЛЯЦІЙ PDF
О. В. Слободяник
МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС З ФІЗИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Д. В. Соменко, С. П. Величко
СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ОПТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ PDF
А. В. Ткаченко, Л. О. Кулик
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ-ФІНАНСИСТІВ PDF
І. О. Яблончікова
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
І. О. Бардус
МОДИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ НАНОПОРИСТОГО ВУГЛЕЦЕВОГО МАТЕРІАЛУ ШЛЯХОМ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ PDF
М. В. Беркищук
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Л. Ю. Благодаренко, М. І. Шут
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ФІЗИКИ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
І. Т. Богданов
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Ю. М. Галатюк
СИСТЕМА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН PDF
С. И. Десненко
КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ PDF
Ю. О. Єфименко
СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Н. В. Кугай
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІСЛЯ АВАРІЙНОГО РОЗЛИВУ АБО ВИКИДУ СИЛЬНОДІЮЧИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН PDF
О. В. Мельник
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ШЛЯХИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ (РОЗДІЛ «МЕХАНІКА») PDF
С. В. Мохун
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ PDF
С. А. Муравський
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ PDF
Н. Л. Мыслинская
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ PDF
Н. В. Остапович
ЗАСТОСУВАННЯ ЕМПІРИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ СПОСОБІВ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛЕКУЛЯРНИХ СПЕКТРІВ PDF
Р. А. Поведа
ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Л. І. Пташнік, М. М. Предиткевич
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
О. О. Смутко
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ФІЗИКИ У СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ PDF
О. В. Сондак
УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ФІКСОВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ PDF
І. А. Чайковська
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ PDF
В. В. Чернявський
НАВЧАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
О. В. Шевчук
ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ PDF
В. Д. Шубчинський
ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ PDF
В. С. Щирба, О. В. Щирба
СУЧАСНІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ З ФІЗИКИ ДЛЯ ХМАРНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
А. Б. Андрухівський
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - УМОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ФАКТОРІВ НАВЧАННЯ PDF
В. Є. Берека
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Р. М. Білик
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
О. В. Бордюг
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ В ВНЗ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О. Г. Горбатюк
ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
С. В. Грабовський
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ PDF
В. Г. Гриценко
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСОВ ФИЗИКИ СТУДЕНТАМИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ PDF
А. О. Губанова, О. В. Куликова, В. З. Никорич
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З СИСТЕМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ PDF
С. В. Дембіцька
ДІЄВА РОЛЬ ЗАСОБІВ МАС-МЕДІА В ХОДІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ PDF
Є. М. Дінділевич
МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
О. І. Іваницький
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
В. М. Ісаєнко, Г. С. Кашина, К. Д. Ніколаєв
DIDACTIC MEANS OF FORMING STUDENTS-PHYSICISTS' CRITICAL THINKING STYLE IN THE PROCESS OF INDEPENDENT WORK ON FOREIGN LANGUAGE PDF
L. P. Кadchenko, О. А. Кonoval
РОЛЬ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. М. Корець
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О. О. Лаврентьєва
РАДІОАКТИВНІСТЬ, ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ, РАДІАЦІЙНИЙ РИЗИК PDF
О. В. Мельник
СЬОГОДНІШНІ МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
В. В. Мендерецький, У. І. Недільська
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПОСИЛЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ PDF
М. О. Мястковська
МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРІОРИТЕТНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Ю. В. Немченко
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В ХОДІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О. М. Ніколаєв
КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
В. П. Сергієнко, П. В. Микитенко
САМОСТІЙНА РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НАЙВАЖЛИВІША УМОВА САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ PDF
Б. А. Сусь, А. І. Міночкін
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
О. Г. Чорна
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ PDF
В. С. Шуліка