№ 21 (2015)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2015-21

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Серія педагогічна

ВИПУСК 21

ДИДАКТИКА ФІЗИКИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ І СВІТОГЛЯДНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Кам’янець-Подільський 2015

Зміст

Статті

ДИДАКТИКА ФІЗИКИ ЯК ОРІЄНТУВАЛЬНА ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
П. С. Атаманчук, І. М. Конет, Р. М. Білик 7-11
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Д. Ш. Бердієв 11-13
ДИДАКТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗМІСТУ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ PDF
Л. Ю. Благодаренко, Л. В. Мініч 13-16
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
С. Л. Василенко 16-17
ЕВРИСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТВОРЧОЮ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ
Ю. М. Галатюк 18-20
РОЗВИТОК ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МЕТОДИКИ ФІЗИКИ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX-го ст. PDF
М. В. Головко 21-24
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЗАСОБАМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ PDF
О. І. Гулай 24-26
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДНОВОГО МЕХАНІКА ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ГІДРОМЕХАНІКИ У МОРСЬКОМУ КОЛЕДЖІ PDF
О. О. Дендеренко 27-30
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ І СВІТОГЛЯДНИХ ЯКОСТЕЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ PDF
Н. Л. Дьяконенко, Л. Г. Петренко, Г. І. Копач 30-31
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СИСТЕМНЕ ПОНЯТТЯ PDF
В. Ф. Заболотний, В. О. Демкова 32-35
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ У ШКІЛЬНІЙ ФІЗИЧНІЙ ОСВІТІ PDF
В. М. Закалюжний 35-37
ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЄЮ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ PDF
О. А. Коновал, Т. І. Туркот 38-41
СПЕЦКУРС «ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИКИ ТВЕРДОГО ТІЛА» У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ФІЗИКИ PDF
І. В. Корсун 41-43
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ PDF
С. В. Кузнецова, А. А. Губанова 44-45
ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Ю. М. Орищин, В. О. Савош 45-49
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ТА РЕАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В СТАРШІЙ ШКОЛІ PDF
І. В. Сальник 49-52
ФІЗИКА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ І КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь 52-54
ЯКІСНА ФІЗИЧНА ОСВІТА ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ PDF
М. І. Шут, Л. Ю. Благодаренко 55-57
НАУКОВА ШКОЛА «ТЕОРЕТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» PDF
П. С. Атаманчук, О. М. Ніколаєв 58-62
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ PDF
В. В. Білецький 63-65
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТУ КУРСУ ФІЗИКИ PDF
С. О. Денисяко 65-67
НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ КОМПОНЕНТІВ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ PDF
М. В. Каленик 67-71
ЦІЛІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
І. В. Коробова 71-74
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ PDF
В. В. Осіпов 74-77
ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ФІЗИКИ PDF
О. П. Панчук 77-80
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ PDF
В. Ф. Савченко 80-82
ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ PDF
Р. В. Семенишена, Ж. А. Задорожна 83-85
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ PDF
А. М. Сільвейстр 86-89
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ДИДАКТИЧНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
С. М. Стадніченко 89-92
ЕЛЕМЕНТИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВУЗІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Д. М. Степанчиков 92-94
ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Т. Г. Чижська 95-97
ВРАХУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ PDF
Р. І. Швай, О. М. Горіна 97-100
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В ХОДІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ З МЕТОДИКИ І ТЕХНІКИ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
О. В. Шевчук 100-102
ЗАСОБИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
В. Д. Шубчинський 102-105
STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE PROCESS OF LABORATORY STUDIES PDF
V. Nikorich, P. Ketrush, O. Kulikova, A. Gubanova 105-107
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
О. М. Гур’євська 108-110
ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ ТА САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СИМЕТРІЇ PDF
О. С. Кузьменко 110-113
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКИ PDF
В. В. Лазарчук 113-115
МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ТА ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
О. В. Матвійчук, С. О. Подласов 115-118
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИКИ PDF
О. В. Мерзликін 118-122
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЗАСАДАХ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ PDF
Т. П. Поведа 123-126
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З УПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ФІЗИКИ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
Н. В. Подопригора 126-129
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ PDF
М. О. Роздобудько 130-132
УМОВИ ФОРМУВАННЯ професійно значущих знань майбутніх вчителів ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
О. Б. Розумовська 132-135
ТВОРЧІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
М. І. Садовий 135-138
МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. М. Семерня 138-141
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, Б. Ф. Лахін 141-144
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
О. О. Смутко 144-145
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. Л. Сосницька, В. В. Ачкан 146-148
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГИ НАВЧАННЯ У КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
С. І. Терещук 148-151
ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
О. М. Трифонова 151-154
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ НА ҐРУНТІ НАВЧАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
В. В. Фоменко 155-158
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКИ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА PDF
В. Д. Шарко 158-161
ПРОФЕСІОГРАМА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
О. В. Школа 161-165
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ-ФІНАНСИСТІВ У ВНЗ НІМЕЧЧИНИ PDF
І. О. Яблочнікова 165-168
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
А. Б. Барканов 169-171
АНАЛІЗ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ PDF
В. І. Бурак 171-175
ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ З ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. П. Войтович 175-177
МОДЕЛЬ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ PDF
Т. Ю. Галатюк 178-181
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ І ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕРМОПЛАСТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНУ З НАНОРОЗМІРНИМИ КАРБІДАМИ PDF
В. П. Гордієнко, А. В. Касперський, В. Г. Сальников 181-183
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ PDF
Д. В. Грабчак 183-187
ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
Б. О. Грудинін 187-191
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ» PDF
С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський 191-194
ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН В ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
О. В. Єжова 194-196
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
А. В. Касперський, І. М. Бондаренко 197-200
СПІВВІДНОШЕННЯ традиційних і деяких новітніх напрямків УЧІННЯ ФІЗИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Б. Г. Кремінський 200-203
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ З ТЕХНОЛОГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ PDF
В. Й. Кузьменко 203-206
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВНЗ PDF
О. М. Кух, А. М. Кух 206-209
ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ З СУЧАСНИМИ ПІДХОДАМИ ДО ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ PDF
В. Я. Левшенюк, М. Ю. Новоселецький 209-211
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМООСВІТИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З ФІЗИКИ PDF
В. В. Мендерецький, Н. В. Соловйова 212-214
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА НОВОГО ФОРМАТУ PDF
Н. А. Мисліцька 215-217
СЕКРЕТИ РОДОВОДУ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К. Е. ЦІОЛКОВСЬКОГО PDF
М. В. Остапчук, О. М. Остапчук 218-222
ПРОФЕСІЙНО орієнтована підготовка фахівців будівельної галузі У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ PDF
Т. Б. Петруньок 222-224
ВПЛИВ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕИ З ФІЗИКИ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ PDF
О. В. Сондак 224-227
КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ НА ПРИНЦИПАХ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Г. О. Шишкін 228-230
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАННЯХ PDF
В. С. Щирба, О. В. Щирба 231-233
МЕДІАПРОЕКТИ - ІННОВАЦІЙНА ФОРМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Є. М. Дінділевич, А. М. Кух 234-237
ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ PDF
С. І. Дмитрук 237-240
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ З ФІЗИКИ ДЛЯ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
Т. М. Засєкіна 240-244
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ З ФІЗИКИ PDF
С. М. Килимник, А. М. Кух 244-247
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ PDF
А. П. Кудін, А. О. Юрченко 248-251
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ: «ЧОРНІ ДІРИ» В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ (ВІД УТВОРЕННЯ ЧОРНИХ ДІР ДО ЇХ ВИПАРОВУВАННЯ) PDF
С. Г. Кузьменков 252-254
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТИ PDF
О. І. Ляшенко 255-256
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
М. О. Мястковська 256-258
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІЄВИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІЗНОРІВНЕВИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ PDF
І. В. Оленюк 258-261
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ELECTRONICS WORKBENCH MULTISIM ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНІВ ФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Р. А. Поведа 261-262
ЦИФРОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІО В СУЧАСНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ КУРСІ ФІЗИКИ PDF
О. М. Пустовий, І. В. Степура 263-265
УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
І. В. Семенишена, І. Д. Гарасимчук 265-269
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ PDF
В. П. Сергієнко, Т. В. Бондаренко 269-272
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕТА ТА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Л. А. Сидорчук, О. Г. Чорна 272-275
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ДОШОК У НАВЧАННІ АСТРОНОМІЇ PDF
О. А. Смалько 275-280
МОДЕЛЮВАННЯ НА ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ФІЗИКИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ PDF
Д. М. Степанчиков 280-281
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ PDF
Н. В. Стучинська, О. В. Грибков 282-285
НАВЧАЛЬНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАСІБ З ФІЗИКИ ЯК ЗОВНІШНІМ РЕСУРС АКТИВІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ PDF
Л. П. Суховірська 285-288
ВИКОРИСТАННЯ WEB-ТЕХНОЛОГІИ у фаховій підготовці студентів-фізиків ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. В. Ткаченко, Л. О. Кулик 288-292
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АСТРОНОМІЇ PDF
І. А. Ткаченко 292-294
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІИНО-КОМУНІКАЦІИНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ PDF
Н. В. Форкун 294-297
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
М. В. Хомутенко 297-300
СТРУКТУРА, ЗМІСТ І МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ФІЗИКИ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
І. А. Чайковська 300-303
МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ МЕРЕЖНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
В. В. Чернявський 303-306
РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ PDF
А. Старонек 307-312
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОМ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ PDF
А. Мажец 312-318
ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ PDF
Б. А. Земба 318-322
ПОТРЕБНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ В ПОВЕДЕНИИ УЧЕНИКОВ PDF
Б. Вычавский 322-325
EDUCATIONAL, SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A MODERN MAN PDF
Marek Paluch 326-328
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПОРТАЛОВ В ПРОЦЕССЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ PDF
Мартин Радзиволек 328-333
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДО 2050 ГОДА И ПОЛЬСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ PDF
Мечислава Солиньска 334-337
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ «КАРИТАС» ЧЕНСТОХОВСКОЙ АРХИЕПАРХИИ PDF
Станислав Букальский 338-340
ПРОБЛЕМЫ МАРГИНАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ PDF
Ян Рандак 341-343
РОЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ МЕДИАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ PDF
Януш Mьонсо 343-347