№ 24 (2018)

STEM-ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2018-24

Зміст

Статті

ВАЖЛИВІ ПЕРЕДУМОВИ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ PDF
П. С. Атаманчук 7-10
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКА ІНТЕГРОВАНОГО ХАРАКТЕРУ PDF
Ю. М. Краснобокий, І. А. Ткаченко 11-14
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. С. Кузьменко 15-18
STEM-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ PDF
О. О. Мартинюк 18-21
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ STEM-ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА PDF
В. В. Мендерецький, У. І. Недільська 22-25
ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)»: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ PDF
М. І. Садовий 27-29
ПІДГОТОВКА АНГЛОМОВНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ: ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ФАХОВОГО І МОВНОГО НАВЧАННЯ PDF
І. В. Сальник 30-32
МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 11 КЛАСУ PDF
Ю. Л. Сморжевський 34-37
STEM СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
О. М. Трифонова 37-39
НАВЧАЛЬНІ ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД STEM-ОСВІТИ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ НЕФІЗИЧНИХ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
В. В. Фоменко 41-43
ВИМОГИ ДО МЕТОДІВ, ФОРМ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ, ЩО СЛІД ВРАХОВУВАТИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ PDF
А. М. Андрєєв, Н. І. Тихонська 45-48
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ СТАРШОКЛАСНИКАМИ PDF
П. С. Атаманчук, Н. І. Німчук 49-52
ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
В. Є. Берека 53-55
ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ PDF
С. П. Величко, Е. П. Сірик, С. В. Шульга 56-58
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ PDF
К. М. Зикова, Г. О. Шишкін 60-62
PEDAGOGICAL SOFTWARE FOR PHYSICS: CLASSIFICATION, ANALYSIS, CREATION TOOLS PDF
І. М. Конет, Т. М. Пилипюк 63-66
МЕТОДИЧНІ ЗАУВАГИ ЩОДО ЗВАЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ PDF
Б. Г. Кремінський 67-69
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ PDF
Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко 70-72
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМ СИМВОЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Р. А. Поведа 73-75
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАСАД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Г. С. Погромська 76-79
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ФІЗИКИ PDF
Є. П. Соколов, О. А. Лозовенко 80-83
МЕТОДИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ТА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ PDF
О. М. Федчишин, С. В. Мохун 84-86
ІДЕОЛОГ ДИДАКТИЧНОГО КРЕАТИВУ: ВІД ПРОГНОЗУ ДО РЕЗУЛЬТАТУ PDF
П. С. Атаманчук 88-98
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
А. О. Дідик 100-102
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИН PDF
Ц. А. Криськов, О. М. Рачковський, Т. С. Люба 102-104
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКА НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
О. О. Круць 105-107
МОДЕЛЮВАННЯ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
О. М. Ніколаєв 108-109
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА» ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ PDF PDF (Русский)
В. З. Никорич, А. П. Адомница, А. А. Губанова 110-111
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Н. П. Панчук 112-115
ДЕЯКІ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ У ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О. І. Радзієвська, І. Б. Ковальська 115-117
FUTURE BACHELOR AS A MANAGER OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE NATURAL DIRECTION OF PREPARATION PDF (English)
О. М. Semernia 117-119
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
В. П. Татауров, К. С. Чевська 120-123
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ PDF
Н. В. Форкун 124-126
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ PDF
Р. І. Швай 127-130
УСВІДОМЛЕННЯ РОЛІ ФІЗИКИ В ІСТОРІЇ – ПОТУЖНИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF
М. І. Шут, Л. Ю. Благодаренко, В. В. Чернявський 131-133
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ З ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКОВОГО ЦИКЛУ PDF
Р. М. Білик 135-137
ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДО ПИТАННЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА PDF
М. М. Близнюк 138-141
ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ І ЗАСОБИ МЕДІАОСВІТИ PDF
Є. М. Дінділевич, А. М. Кух 142-144
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ФІЗИКИ PDF
С. М. Килимник, А. М. Кух 144-147
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька 148-150
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ PDF
А. М. Кух, О. М. Кух 151-154
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
О. М. Кух, А. М. Кух 156-158
АСТРОНОМІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СОНЯЧНОГО ГОДИННИКА PDF
С. В. Мохун, О. М. Федчишин 159-163
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ PDF
О. П. Панчук 164-166
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ СПОСОБІВ ПІЗНАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ PDF
Т. Б. Петруньок 167-169
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТРОЛОГІЯ ТА ЕРГОНОМІКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ» PDF
Т. П. Поведа 170-173
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ PDF
М. О. Роздобудько, А. М. Кух 174-176
МОТИВАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
Н. М. Сиско 177-180
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 3-D ДРУКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА PDF
І. М. Цідило, Я. П. Замора 181-182
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. Г. Чорна 183-185
МЕТОДОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЯК ВИДУ ФАХОВОГО ТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ PDF
В. С. Щирба, О. В. Фуртель 186-189