Редакційна політика

Галузь та проблематика

Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал

Об'єкт і предмет психології особистості у міждисциплінарному дискурсі

Каузальний і телеологічний підходи до психологічного пізнання особистості

Топос і хронос психології особистості

Технологія психологічного впливу на особистість

Аксіологічний поворот у психологічній персонології

Методологічна потуга класичної психології та сучасна експериментальна психологія особистості

Некласичні персонологічні студії в розбудові гуманітарної парадигми

Постнекласичні ракурси персонологічного методологування у психології

Актуальні проблеми психології розвитку особистості

Аксіопсихологія розвитку особистості в освітньому середовищі

Філософсько-психологічні моделі дослідження ціннісних засад буття людини

Аксіологічна психопедагогіка

Соціальна і політична психологія особистості

Екзистенційно-феноменологічна психологія особистості

Психодіагностика і когнітивна психологія особистості

Педагогічна і вікова психологія особистості

Клінічна психологія особистості

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редактори надсилатимуть обраним рецензентам назву та анатоацію подання, а також запрошення увійти до веб-сайту журналу для завершення рецензування. Рецензенти входитимуть до веб-сайту журналу для того, щоб погодитись дати рецензію, завантажити подання, викласти власні коментарі щодо рукопису та обрати одну з рекомендацій для редактора.

Типовий період, необхідний для проведення рецензування: тижнів

Після кожного рецензування редактори зможуть оцінювати рецензентів за п'ятибальною шкалою.

Листи-запрошення до рецензентів включатимуть спеціальний прямий URL до сторінки з поданням (при цьому для доступу до всіх інших сторінок їм буде необхідно зайти у систему з іменем/паролем).

Рецензенти будуть мати доступ до подань лише після згоди рецензувати їх.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна відповідати тематиці журналу.

Мови – українська, англійська, російська.

Автор статті відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування і коректні посилання на джерела.

Обсяг статті – 10 - 14 сторінок, формат А-4, відстань між рядками - 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman;

поля: ліворуч, угорі, внизу - 2,5 см, праворуч - 1 см; абзац - п'ять знаків;

сторінки статті НЕ нумеровані; не використовувати переносів;

формули: розмір шрифту - 11, великий індекс - 8, маленький індекс - 5, великий символ - 14, маленький символ – 11пт;

українську анотацію подавати перед текстом статті, а російську і англійську – після;

поряд із англійською анотацією подати назву статті англійською мовою;

таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву;

рисунки подавати лише чорно-білого забарвлення, в форматі .jpg;

ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом.

Структура статті: 1) ім’я та прізвище автора, рядком нижче установа, де працює автор, електронна адреса, наприклад: Ольга Петришин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,petrishinolga@ukr.net;

2) назва статті (великими літерами); 3) резюме українською, англійською та російською мовами (150-300 слів) (10 кегль, курсив);

 

NB! категорично заборонено подавати невідредагований варіант машинного перекладу;

 

4) ключові слова кожною з трьох мов (5-7 слів) (10 кегль, курсив).

ТЕКСТ включає такі необхідні елементи: вступ / постановка наукової проблеми та її значення; аналіз останніх досліджень із цієї проблеми; формулювання мети та завдань статті; методи та методики; виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження; висновки і перспективи подальших досліджень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ оформляти за нормами Американської психологічної асоціації (APA): (http://www.apastyle.org/). Якщо джерело опубліковано українською чи російською мовою (або іншими кириличними мовами), в списку літератури його необхідно подати лише латинськими літерами, наприклад: Shevelov, Yu. Narys Suchasnoii Ukrains’koii Literaturnoii Movy ta Inshi Lingvistychni Studii [An Outline of Modern Ukrainian Literary Language and Other Linguistic Studies] / Yurii Shevelov. – Kyiv : Tempora, 2012. – 664 p.; Kravchuk, S. Teoretychna model intelektu [Theoretical model of intelligence] / S. Kravchuk // Psycholohichni Perspektyvy. – 2006. – No 18. – P. 222-230; авторів виділяти жирним курсивом; посилаючись на статтю, в списку літератури обов'язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому - авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання - джерело та дату використання; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті; посилання робляться так: якщо мається на увазі джерело загалом [3], у випадку цитування із зазначенням номеру сторінки [3, 25].