Поточний номер

Том 23, № 2 (2020)
Опубліковано: 2021-01-05

Статті

Переглянути всі випуски

Засновник і видавець: Київський національний лінгвістичний університет (до серпня 2001 року – Київський державний лінгвістичний університет).

Журнал виходить з 1998 р.

Періодичність видання: двічі на рік (червень, грудень).

Науковий журнал "Вісник КНЛУ. Серія Філологія" є фаховим виданням України, яке публікує наукові статті та рецензії, присвячені актуальним проблемам філології, що висвітлюють особливості розвитку й функціонування германських, романських, слов’янських, східних та інших мов світу, а також знайомить з новими здобутками науковців у сфері когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвокультурології, лінгвосеміотики, лінгвопрагматики, психолінгвістики та лінгвофілософії.

Мова публікацій – українська, англійська, російська, польська, чеська, німецька, французька.

Мета видання – оприлюднення й популяризація результатів досліджень у галузі філологічних наук.

Завдання журналу:

1) ознайомлювати читачів з найновішими досягненнями фахівців у сфері лінгвістики, лінгвокультурології, психолінгвістики, соціолінгвістики та перекладознавства; 2) порушувати актуальні проблеми сучасного мовознавства та залучати авторів до аналізу їх у своїх публікаціях; 3) координувати роботу науковців з метою діалогізації та розширення наукової співпраці; 4) популяризувати видання в сучасному науковому просторі, розширювати його індексацію у вітчизняних та закордонних наукометричних базах даних; 5) сприяти міжнародному обміну науковою інформацією; 6) дбати про високий фаховий рівень публікацій; 7) забезпечити належне рецензування та оформлення статей; 8) дотримуватися засад академічної етики.

Політика відкритого доступу: Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія дотримується політики відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на його офіційному сайті в розділі Архіви.

Публікаційна етика – рукописи проходять двостороннє сліпе рецензування. Редколегія перевіряє статті відсутність плагіату в програмі Unicheck

.

Журнал індексується:

Index Copernicus https://journals.indexcopernicus. com/search/details?id= 43291&lang=pl;

Наукова періодика України (URAN) https://journals.uran.ua/user;

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського https://www.irbis-nbuv.gov.ua/;

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=pl;

CrossRef https://data.crossref.org/depositorreport?pubid=J334518;

Dimensions https://app.dimensions.ai/discover/publication?and_facet_source_title=jour.1366855;

Eurasian Scientific Journal Index https://esjindex.org/search.php?id=3991;

Erih Plus https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498502;