Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник асоціації кримінального права України?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ

1.1. Стаття повинна відповідати вимогам постанови Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року № 7-05/1. Зокрема, бажано щоб статті аспірантів та докторантів містили такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ

2.1. Орієнтовний обсяг статті – від 0,3 до 0,5 авт. аркушів (12000–20000 друк. знаків, включаючи пробіли).

2.2. За погодженням з редакцією обсяг статті може бути збільшений.

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

3.1. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5 в одну колонку без застосування будь-якого форматування, окрім стандартних параметрів шрифту та абзацу. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом.

3.2. Список використаних джерел складається із дотриманням всіх бібліографічних вимог (Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання» та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.). На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. Першоджерела подаються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. Відповідні джерела з вказівкою конкретної сторінки (сторінок) зазначаються у виносках внизу тієї сторінки, на якій робиться посилання. Після основного тексту наводиться список використаних джерел.

3.3. Для аспірантів та здобувачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника із зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, ім'я та по батькові. Для кандидатів та докторів наук обов’язкова наявність рекомендації щодо публікації (витяг з протоколу засідання кафедри тощо).

3.4. Стаття має містити такі елементи: УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклади назв статей на відповідні мови, список використаних джерел (див.: Зразок оформлення статті).

3.5. Рукопис разом із авторською довідкою (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, науковий ступінь і вчене звання, домашня адреса й телефон, e-mail) та відсканованими супровідними документами слід надіслати на електронну пошту vacp@ukr.net.

3.6. Матеріали, які не відповідають викладеним вище вимогам, до розгляду не приймаються.

3.7. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

4. УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Публікація для академіків, член-кореспондентів та громадян інших держав – безкоштовна.

4.2. Публікація для членів ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (у т. ч. докторів наук та професорів) – 15 гривень за кожну сторінку перших 12 сторінок тексту, за кожну наступну сторінку – 20 гривень.

4.3. Публікація для осіб, які не є членами ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» – 40 гривень за кожну сторінку перших 12 сторінок тексту, за кожну наступну сторінку – 50 гривень.

Цей збір покриває витрати, пов’язані з підготовкою збірника до публікації.

Сплату можна зробити за такими реквізитами – отримувач – Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», інд. код – 38001042, розрахунковий рахунок № 26001060815231, банк – ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, призначення платежу – опублікування статті П.І.П. автора.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 343                                             В. П. Тихий,

                                                              докт. юрид. наук, проф., академік НАПрН

                                                              України, віце-президент – керівник КРЦ

                                                              НАПрН України

 

ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ І ЇЇ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

У статті визначені поняття безпеки, людини, безпеки людини………..

Ключові слова: (українською мовою)

<Основний текст статті>

Список використаних джерел

  1. Баулін Ю. В. Вибрані праці. Х.: Право, 2013. 928 с.

REFERENCES

Список літератури (references), транслітерований у романському алфавіті (латиниця)  з урахуванням ДСТУ 8302:2015 та наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.

Тихий В. П. Понятие безопасности человека и ее правовое обеспечение

В статье определены понятия безопасности, человека, безопасности человека……

Ключевые слова: (російською мовою)

 

Tihiy V. P. The concept of human security and its legal support

In the article the notions of security, rights, human security……..

Key words: (англійською мовою)

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.