Н.Н. СТРАХОВ И Л.Н. ТОЛСТОЙ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИАЛОГ

Т. В. Ведерникова

Анотація


У статті запропоновано аналіз багатолітнього листування між відомим
критиком і філософом М.М. Страховим та Л.М. Толстим, що свідчить про
незмінний і глибокий інтерес критика до всього створеного Л.М. Толстим,
про ясне усвідомлення геніальності і поетичного дарування великого мит-
ця. Проблема «М.М. Страхов і Л.М. Толстой» належить до ряду важливих
не лише у вивченні творчості Л.М. Толстого, але і в історії російської літера-
тури XIX століття. Творча співдружність великого письменника і видатного
критика є важливим фактом історії російської літератури. Протягом чверті
століття М.М. Страхов був відданим другом, вірним літературним помічни-
ком і радником Л.М. Толстого. Дослідники творчості Л.М. Толстого визна-
ють, що саме М.М. Страхов вплинув на естетичний кодекс письменника, а
сам Л.М. Толстой дійсно прислухався до думок свого співрозмовника і ба-
гатолітнього кореспондента. Складно і суперечливо вирішувалася пробле-
ма осмислення творчості письменника в дореволюційній критиці, коли в
російській полеміці з’явилася суперечлива тенденція до заперечення твор-
чої спадщини Л.М. Толстого замість її об’єктивного аналізу. У цей період
виходили в світ нові романи Л.М. Толстого, які були сприйняті критиками
того часу вельми спірно і неодностайно. Саме М.М. Страхов, що займався
коректурами цих творів, найглибше серед сучасників розкрив естетичну
своєрідність і новаторство нових творінь Л.М. Толстого.
Ключові слова: новаторство авторa, діалог, дореволюційна критика, лі-
тературне листування, розуміння, роман, творча співдружність, естетичний
кодекс письменника

В статье представлен анализ многолетней переписки между извест-
ным критиком и философом Н.Н. Страховым и Л.Н. Толстым, свидетель-
ствующей о неизменном и глубоком интересе критика ко всему созданно-
му писателем, о ясном осознании гениальности и поэтического дарования
великого художника. Проблема «Н.Н. Страхов и Л.Н. Толстой» относится
к числу очень важных не только в толстоведении, но и в истории русской
литературы XIX века. Творческое содружество великого писателя и выда-
ющегося критика является важным фактом истории русской литературы. В
течение четверти века Н. Страхов был преданным другом, верным литературным
помощником и советником Л.Н. Толстого. Исследователи творче-
ства Л.Н. Толстого признают, что именно Н.Н. Страхов оказал определен-
ное влияние на эстетический кодекс писателя, а из писем известно о том,
как Л.Н. Толстой действительно прислушивался к суждениям своего часто-
го собеседника и многолетнего корреспондента. Сложно и противоречиво
решалась проблема осмысления творчества писателя в дореволюционной
критике, когда в русской критике наметилась противоречивая тенденция к
отрицанию творческого наследия Л.Н. Толстого вместо объективного ана-
лиза. В этот период выходили в свет новые романы Л.Н. Толстого, которые
были восприняты критиками того времени весьма спорно и неоднозначно.
Н.Н. Страхов, который держал корректуры данных произведений, наибо-
лее глубоко среди современников раскрыл эстетическое своеобразие и новаторство
новых творений Л.Н. Толстого.
Ключевые слова: авторское новаторство, диалог, дореволюционная
критика, литературная переписка, понимание, роман, творческое содру-
жество, эстетический кодекс писателя.

The article represents a profund analysis of long-lasting and active correspondence
between a well-known critic N. Strahov and a famous writer L. Tolstoy,
testifying to the constant critic’s interest to all Tolstoy’s creations, proving
his realization of Tolstoy’s genius and poetic talent of the great artist. The question
«N. Strahov and L. Tolstoy» is one of the most essential not only in the
study of Tolstoy’s creative heritage but also in the history of Russian literature
of XIX century. A creative concord of a great writer and a prominent critic is an
important fact in the history of Russian literature. During a quarter of the century
N. Strahov was a devoted friend, faithful helper and adviser of L. Tolstoy. The
researchers of L. Tolstoy’s creative heritage admit that N. Strahov influenced the
writer’s aesthetic code greatly and L. Tolstoy took into account all the critical judgments
of his long-term correspondent. The comprehension and critical estimation
of L. Tolstoy’s works in the pre-revolution period was rather contradictory because 

o


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.