МОТИВ КУКЛЫ-АВТОМАТА В РОМАНАХФ.К. СОЛОГУБА «ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ» И «МЕЛКИЙ БЕС» (ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Л. В. Гармаш

Анотація


У статті аналізується мотив ляльки-автомата на матеріалі двох романів
Ф.К. Сологуба – «Важкі сни» і «Дрібний біс». Встановлено зв’язок цього
мотиву з традицією романтизму. Проводяться паралелі між романами Со-
логуба та творами Гофмана, По, Салтикова-Щедріна, Андрєєва. Виявлено
загальні риси мотиву ляльки-автомата і танатологических мотивів. Вводячи
у свої твори мотив ляльки-автомата, Ф.К. Сологуб підкреслює омертвіння
більшості персонажів романів. Вони часто нагадують маріонеток, що здат-
ні рухатися лише під впливом таємничої зовнішньої сили і ніби знаходяться
під владою злого деміурга. Визначено ознаки, які вказують на належність
персонажів роману до світу мертвих: механічні неприродні рухи, відповід-
ні портретні риси. У портреті персонажів особливу увагу приділено мотиву
очей. У романах Сологуба продемонстровані руйнівні властивості штучно-
го механічного світу. Виявляється, він здатний поширювати свій негатив-
ний вплив на сфери, які, здавалося, були для нього недоступні – мистецтво
і дитинство. Встановлені зв’язки між мотивом ляльки-автомата і спорідне-
ними мотивами, що співвідносяться з темою смерті, – середньовічним тан-
цем смерті (Danse macabre) і жанром vanitas. Образи іграшки, механічного
музичного інструменту, паяца, маріонетки, ляльки-автомата, маскараду є
невід’ємною частиною культури Срібного століття. Вони зайняли повно-
правне місце у творах, написаних в жанрі антиутопії, і не втратили своєї
актуальності в літературі постмодернізму.
Ключові слова: мотив ляльки-автомата, механізм, танатологический
мотив, dance macabre.

В статье анализируется мотив куклы-автомата на материале двух рома-
нов Ф.К. Сологуба – «Тяжелые сны» и «Мелкий бес». Установлена связь
этого мотива с традициями романтизма. Проводятся параллели между ро-
манами Сологуба и произведениями Гофмана, По, Салтыкова-Щедрина,
Андреева. Выявлены общие черты мотива куклы-автомата и танатологиче-
ских мотивов. Мотив куклы-автомата в произведениях Ф.К. Сологуба под-
черкивает омертвение большинства персонажей его романов. Они зачастую
напоминают марионеток, приводимых в движение таинственной внешней
силой, и как будто находятся во власти злого демиурга. Определены при-
знаки, которые указывают на принадлежность персонажей романа к миру
мертвых: механические неестественные движения, соответствующие пор-
третные черты. В портрете персонажей особое внимание уделено мотиву
глаз. В романах Сологуба продемонстрированы разрушительные свойства
искусственного механического мира. Оказывается, он способен распро-
странить свое негативное влияние на сферы, которые, казалось, были для
него недоступны – искусство и детство. Установлены связи между моти-
вом куклы-автомата и родственными мотивами, соотносящимися с темой
смерти, – средневековой пляской смерти (Danse macabre) и жанром vanitas.
Образы игрушки, механического музыкального инструмента, паяца, мари-
онетки, куклы-автомата, маскарада являются неотъемлемой частью куль-
туры Серебряного века. Они заняли полноправное место в произведениях,
написанных в жанре антиутопии, и не потеряли своей актуальности в лите-
ратуре постмодернизма.
Ключевые слова: мотив куклы-автомата, механизм, танатологический
мотив, dance macabre.

The article examines the automaton motif on the material of two Sologub’s
novels – Bad Dreams» and «The Petty Demon». The connection of this motif with
the tradition of romanticism is established. Parallels between Sologub’s novels
and the works of Hoff man, Poe, Saltykov-Shchedrin, Andreev are drawed. The
common features of the automaton motif and thanatological motifs are identified.
The automaton motif in Sologub’s works emphasizes the mortification almost
all characters in his novels. They often resemble puppets driven the mysterious
external force and it seems that they are in the hands of the evil demiurge. The
characteristics that indicate that the characters of the novel belong to the world
of the dead: the mechanical unnatural movements, the congruent portrait features
are defined. Special attention is given to the eye motif as the main feature in the
character’s portrait. In Sologub’s novels the destructive properties of the artificial 

mechanical world, which is able to spread its influence into areas that seemed
unavailable


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.