СВОЕОБРАЗИЕЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ Д.В. АВЕРКИЕВА

Ю. С. Гетман

Анотація


Ціль статті – аналіз жіночих образів в історичних п’єсах Д.В. Аверкієва
«Мамаево побоище», «Комедия о Фроле Скабееве», «Каширская старина»,
«Слобода Неволя», «Царевич Алексей», «Темный и Шемяка», «Княгиня
Ульяна Вяземская».
В 60-ті рр. XIX ст. сформувалося нове уявлення про функцію жінки,
пов’язане з революційно-демократичними ідеями. Письменники зобра-
жували жінок, які позиціонували себе в діяльності та морально-етично-
му плані за чоловічою моделлю. У творах прихильників консервативних
поглядів жінка з’являється в ролі хранительки дому.
При аналізі специфіки жіночих образів у драматургії Аверкієва автор
статті керується класифікацією Ю. Лотмана, яка враховує ціннісні установ-
ки, ставлення до дому, сім’ї, соціальну роль дружини й матері.
Аналіз жіночих образів в історичних п’єсах Аверкієва дозволяє зробити
висновки про те, що вони будуються за принципом контрасту. Позитивні
героїні втілюють у собі традиційні, на думку Аверкієва, цінності. Вони
безкорисливі, дбайливі матері і хазяйки, вірні дружини, готові допомогти
близьким порадою. Негативні героїні не цінують родинні традиції, праг-
нуть до особистої свободи, влади. Своїми вчинками вони порочать чесне
ім’я сім’ї, розпалюють міжусобні війни.
Ключові слова: стеротипи жіночих образів у літературі, класифікація
Ю. Лотмана, образ люблячої жінки, демонічна жінка, жінка-героїня.

Цель статьи – анализ женских образов в исторических пьесах Д.В. Авер-
киева «Мамаево побоище», «Комедия о Фроле Скабееве», «Каширская ста-
рина», «Слобода Неволя», «Царевич Алексей», «Темный и Шемяка», «Кня-
гиня Ульяна Вяземская».
В 60-е гг. XIX ст. сформировалось новое представление о роли жен-
щины, связанное с революционно-демократическими идеями. Писатели
изображают женщин, которые позиционировали себя в деятельности и мо-
рально-этическом плане по мужской модели. В произведениях сторонни-
ков консервативных взглядов женщина появляется в роли хранительницы
семейного очага.
При анализе специфики женских образов в драматургии Аверкиева ав-
тор статьи руководствуется классификацией Ю. Лотмана, которая учиты-
вает ценностные установки, отношения к дому, семье, социальную роль
жены и матери.
Анализ женских образов в исторических пьесах Аверкиева позволяет
сделать выводы о том, что они строятся по принципу контраста. Положи-
тельные героини олицетворяют собой традиционные, по мнению Аверки-
ева, ценности. Они бескорыстные, заботливые матери и хозяйки, верные
жены, готовы помочь близким советом. Отрицательные героини не ценят
семейные традиции, стремятся к личной свободе, власти. Своими поступ-
ками они порочат честное имя семьи, разжигают междоусобные распри.
Ключевыe слова: стеротипы женских образов в литературе, класси-
фикация Ю. Лотмана, образ любящей женщины, демоническая женщина,
женщина-героиня.

The article is devoted to consideration of specifics of women images in historical
plays by D.V. Averkiiev «Mamaevo poboische», «Komediya o Frole
Skabeeve», «Kashirskaya starina», «Sloboda Nevolya», «Tsarevich Aleksey»,
«Temnyiy i Shemyaka», «Knyaginya Ulyana Vyazemskaya».
In the second part of the XIX century a new notion about the function of a
woman related to the revolutionary-democratic ideas was formed. Writers represented
women that positioned themselves in their activity and in mental and ethical
plan after a masculine model. In works of supporters of conservative looks a
woman appears in a role of a devoted to her family and husband keeper of a house.
During the analysis of the specifics of women characters in Averkiiev’s
plays the author of the article follows classification of Y. Lotman, which takes
into account the value aims, attitude to a house, a family, social role of a wife
and a mother.
The analysis of women images in the historical plays by Averkiiev leads to
the conclusion that they are built on the principle of contrast. Positive heroines
personify traditional values. They are unselfish, thoughtful mothers and hostesses,
faithful wives and are ready to help their close people with advice. Negative
heroines do not appreciate domestic traditions, they seek personal freedom
and power. They defame the honest name of their families and arouse discords. 

Keywords: images  women in literature, classification Y. Lotman, the
image a loving woman, demonic woman, woman-heroine.


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.