КОСТЮМ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОРТРЕТА ПЕРСОНАЖА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

И. Ю. Голубишко

Анотація


У статті аналізується одна з деталей предметно-художньої зобра-
жальності – костюм як елемент портрета персонажа в літературному
творі. Розглядаються особливості деяких аспектів функціонування кос-
тюму як портретної деталі, його роль у створенні художнього образу.
Наголошується, що костюм у художньому творі може виконувати різні
завдання: як важлива художня деталь слугувати засобом відображення
ставлення автора до дійсності, бути засобом зв’язку літературного тво-
ру з поза текстовим світом, відображати проблеми культурного і літера-
турного життя. Але в літературознавстві не всі аспекти функціонування
даної художньої деталі набули достатнього висвітлення. Тому проблема
місця костюмної деталі у структурі художнього образу зберігає свою ак-
туальність для дослідників. Проведений аналіз переконливо доводить,
що деталізація речового світу як засіб створення портрету персонажа
невипадкова, це не прикраса, а сутність образу. Деталі, їхня сукупність у
літературному тексті втілюють ціле, викликають у читача потрібні авто-
рові асоціації та оцінки.
Ключові слова: костюм, художня деталь, портрет, художній образ,
літературний твір.

В статье анализируется одна из деталей предметно-художественной
изобразительности – костюм как элемент портрета персонажа в литера-
турном произведении. Кроме того, рассматриваются особенности неко-
торых аспектов функционирования костюма как портретной детали, его
роль в создании художественного образа. Подчеркивается, что костюм в
художественном произведении может выполнять различные задания: как
значимая художественная деталь выступать средством выражения отно-
шения автора к действительности, быть средством связи литературного
произведения с внетекстовым миром, отражать проблемы культурной и
литературной жизни. Но в литературоведении не все аспекты функцио-
нирования данной художественной детали получили достаточное осве-
щение. Проблема места костюмной детали в структуре художественного
образа, таким образом, сохраняет свою актуальность для исследователей.
Проведенный анализ убедительно доказывает, что детализация предмет-
ного мира как средство создания портрета персонажа неизбежна, и это не
украшение, а суть образа.
Ключевые слова: костюм, художественная деталь, портрет, художе-
ственный образ, литературное произведение.

literary work. In addition, specific


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.