К ВОПРОСУ О ЖАНРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. СЕМЕНОВА «ГРЕШНЫЙ ГРЕШНЫМ»

Т. В. Горячева

Анотація


У статті авторка робить спробу довести, що жанр складного за формою
твору Л. Семенова «Грішний грішним», який відноситься до третього пері-
оду його творчості, має бути визначений як сповідь-щоденник. Перша і дру-
га частини твору «Грішний грішним» («Сестра Маша» та «Відмова від ві-
йни») розглядаються дослідницею як літературна сповідь Л. Семенова. Жанр
третьої частини («В ім’я Отця і Сина і Св. Духа») визначений як щоден-
ник. З запропонованого злиття жанрів «сповідь-щоденник» домінуючим є
перший, оскільки перша і друга частини твору мають ознаки цього жанру.
Висновки зроблені на тій підставі, що у творі присутні такі риси, як ретро-
спектива життя письменника, яка супроводжується оцінкою дій і вчинків у
минулому. Оцінка, у свою чергу, дається з точки зору взаємовідносин лю-
дини з Богом. До рис, які притаманні щоденнику, відноситься те, що пись-
менник веде щоденні записи, в яких він незмінно слідує своєму принципу
граничної щирості та відвертості висловлювання.
Ключові слова: жанр, злиття жанрів, сповідь, щоденник, автобіографія.

В статье делается попытка доказать, что жанр сложного по форме про-
изведения Л. Семенова, относящегося к третьему периоду его творчества,
«Грешный грешным» следует определить, как исповедь-дневник. Первая и
вторая части произведения «Грешный грешным» («Сестра Маша» и «От-
каз от войны») рассматриваются как литературная исповедь Л. Семенова.
Жанр третьей части («Во имя Отца и Сына и Св. Духа») определен как
дневник. Из предлагаемого слияния жанров «исповедь-дневник» домини-
рующим в произведении является первый, поскольку первая и вторая части
произведения несут в себе признаки этого жанра. Выводы сделаны на том
основании, что в произведении присутствуют такие черты, как ретроспек-
тива жизни писателя, которая сопровождается оценкой совершенных в про-
шлом действий и поступков. Оценка, в свою очередь, дается с точки зрения
взаимоотношений человека с Богом. Дневниковость проявляется в поден-
ности записей, в которых автор не отходит от своего принципа предельной
искренности и откровенности высказывания.
Ключевые слова: жанр, слияние жанров, исповедь, дневник, автоби-
ография.

The author of the article makes an attempt to prove that genre of a complicated
work by L. Semenov «A Sinful to the Sinful», which was being written 

From 1914 to 1917 (the third period of Semenov’s life as a writer), should be
defined as a confession-diary. The first and the second parts of «A Sinful to the
Sinful» («Sister Masha» and «Refusal to Fight in the War») are considered as
L. Semenov’s confession in literature. Genre of the third part («In the name of
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit») is defined as literary diary. In
the offered blend of genres «confession-diary» the first one is dominant, since the
first and the second parts of «A Sinful to the Sinful» have the signs of it. Conclusions
are based on the fact that the work presents a retrospective of the writer’s
life and appraisal of his past actions and decisions from the point of view of his
relationship with the God. The sign of literary diary genre is daily written entries
in which the author keeps to his main principle of sincerity and candour.
Keywords: genre, blended genre, confession, diary, autobiography.


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.