МІСЦЕ І РОЛЬ КОЛЬОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕЗІЇ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА

М. М. Журенко, О. П. Ільїницька

Анотація


У статті здійснюється спроба виявити особливості стилістики поезії ні-
мецького поета Пауля Целана, зокрема мова йде про місце та роль кольоро-
вої лексики в його віршах. Автори публікації досліджують функцію кольо-
ропозначень у поезії Пауля Целана, виявляють різноманітність «кольоро-
вих» епітетів, що складають особливий емоційний тон целанівської лірики.
Кольоросприйняття та кольоророзуміння письменника є одним з по-
казників його внутрішнього та духовного світу. Тому дослідження вико-
ристаних ним кольоропозначень (кольорів і їх сполучень) дозволяє краще
зрозуміти світовідчуття письменника, характер його героїв і навіть творчі
задуми його творів, а вивчення емоційних кольоропозначень, що викорис-
товуються в художніх творах, є важливим завданням філології.
Пауль Целан належить до тих поетів, у творчості яких краса та багато-
значність відіграють велику роль. Він зумів відобразити в своїй творчості
всі відтінки душевних рухів. І часто він робив це за допомогою слів, які
означають кольори.
Ключові слова: модернізм, кольоративна лексика, «абсолютна метафо-
ра», символіка кольору.

В статье предпринята попытка выявить особенности стилистики поэзии
немецкого поэта Пауля Целана, в частности речь идет о месте и роли цвето-
вой лексики в его стихотворениях. Авторы публикации исследуют функцию
цветообозначений в поэзии Пауля Целана, выявляют разнообразие «цветовых»
эпитетов, составляющих особый эмоциональный тон целановской лирики.
Цветовосприятие и цветопонимание писателя является одним из пока-
зателей его внутреннего и духовного мира. Поэтому исследование исполь-
зованных ним цветообозначений (цветов и их сочетаний) позволяет лучше
понять мироощущение писателя, характер его героев и даже творческие
замыслы его произведений, а изучение эмоциональных цветообозначений,
которые используются в художественных проиведениях, является важной
задачей филологии.
Пауль Целан принадлежит к тем поэтам, в творчестве которых красота
и многозначность играют большую роль. Он сумел отразить в своем твор-
честве все оттенки душевных порывов. И зачастую автор делал это с помо-
щью слов, обозначающих цвет.
Ключевые слова: модернизм, колоративная лексика, «абсолютная ме-
тафора», символика цвета.

An attempt has been made to define peculiarities of poetic style of the German
poet Paul Celan. Specifically, place and role of coloratives in his poetry
are studied. The authors investigate functions of coloratives in Paul Celan’s poetry,
reveal variety of epithets of color, which create a special emotional tone of
Celan’s poetry. 

Perception and understanding o


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.