РОЛЬ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК ВФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

Я. А. Павлищева

Анотація


Метою статті є дослідження впливу дискурсивних практик на форму-
вання гендерного стереотипу. Матеріалом для аналізу автор обрав проблему
гендерних стереотипів у контексті владних відносин у суспільстві, які ре-
алізуються за допомогою нав’язування цих стереотипів домінуючою соці-
альною групою підлеглій. Автор наголошує, що європейській картині світу
притаманні такі риси, як патриархатність та андроцентричність, що в свою
чергу призводить до гендерної асиметрії, коли маскулінне постає у центрі, а
фемінне – на периферії. Призначенням гендерних стереотипів є закріплення
та укорінення в свідомості людини такої картини світу. Саме в цьому й про-
являється владна функція стереотипу – через жорстке регламентування обра-
зу дійсності, перебування у межах одного дискурсу й некритичне ставлення
до нього. Гендерний стереотип, в свою чергу, постає тип фундаментом, на
якому відбувається формування дискурсу. Автор доходить висновку, що роль
дискурсивних практик у формуванні гендерних стереотипів й вплив статевої
ознаки на ефективне функціонування дискурсу – симетричні й взаємодопов-
нюючі фактори. Причиною цього є владний контекст, в якому знаходяться
як дискурс, так і гендерний стереотип. Крім того, й дискурсивна практика, й
гендерні стереотипи мають такі загальні риси, як жорстка регламентованість,
імперативність, аксіологічність, універсальність.
Ключові слова: гендерний стереотип, дискурс, дискурсивна практика,
владні відносини.

Целью статьи является изучение влияния дискурсивных практик на
формирование гендерных стереотипов. Материалом для анализа автор
выбрал проблему гендерных стереотипов в контексте властных отно-
шений в обществе, которые реализуются при помощи навязывания этих
стереотипов доминирующей социальной группой подчинённой. Автор
подчёркивает, что европейской картине мира присущи такие черты, как
патриархатность и андроцентричность, что в свою очередь приводит к
гендерной асимметрии, когда маскулинное выходит в центр, а феминное
находится на периферии. Предназначением гендерных стереотипов явля-
ется укрепление и укоренение в сознании человека такой картины мира.
В этом и проявляется властная функция стереотипа – через жёсткое ре-
гламентирование образа реальности, пребывание в пределах одного дис-
курса и некритичное отношение к нему. Гендерный стереотип, в свою
очередь, выступает фундаментом формирования дискурса. Автор прихо-
дит к выводу, что роль дискурсивных практик в формировании гендерных
стереотипов и влияние полоролевого признака на эффективное функци-
онирование дискурса – симметричные и взаимодополняющие факторы.
Причиной тому является властный контекст, в котором находятся как дис-
курс, так и гендерный стереотип. Кроме того, и дискурсивная практика, и
гендерные стереотипы имеют такие общие черты, как жёсткая регламен-
тированность, императивность, аксиологичность, универсальность.
Ключевые слова: гендерный стереотип, дискурс, дискурсивная прак-
тика, властные отношения.

The aim o


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.