ПРИРОДА В ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ЛАНДШАФТАХ В.О. МИСИКА

В. О. Переяслов

Анотація


Стаття присвячена дослідженню пейзажної лірики як однієї з магі-
стральних ліній в творчості відомого письменника В.О. Мисика. Увагу
зосереджено на проблематиці філософських пейзажних творів митця. На
прикладі ліричних творів письменника досліджено естетико-філософське
світосприйняття, особливості його відображення в ліриці В. Мисика, ви-
значено місце світу природи в творчості митця. Окрему й домінантну роль
відведено етноментальній природі уявлень автора про навколишній світ,
занепокоєності екологічною ситуацією, виховному значенню його поезії у
світлі загальнолюдських вічних цінностей. Увагу зосереджено на парале-
лізмі світу природи й суспільства як у загальному, так і в конкретному вияві
та виведено авторську формулу про їх дружні, партнерські взаємини.
Дослідження показало, що проблематика пейзажної лірики В. Мисика
є актуальною й сьогодні, а майстерне використання автором пластичних
образів світу природи, введення їх у складну «молекулу» метафори − ха-
рактерна риса його творів. Дослідження спадщини митця потрібно й надалі
здійснювати в світлі його естетико-філософських уявлень.
Ключові слова: філософська лірика, симбіоз естетичного відчуття по-
ета й моральних принципів, пейзажна лірика, етноментальна модель.
Аннотация
В.О. Переяслов. Природа в эстетико-философских
ландшафтах В.О. Мысыка.
Статья посвящена исследованию пейзажной лирики как одной из маги-
стральних линий в творчестве известного писателя В.О. Мысыка. Внима-
ние сосредоточено на проблематике философских пейзажных произведе-
ний мастера. На примере лирических произведений писателя исследовано
эстетико-философское мировосприятие, особенности его отображения в
лирике В. Мысыка, определено место мира природи в творчестве мастера.
Отдельная и доминантная роль отведена этноментальной природе пред-
ставлений автора об окружающем мире, обеспокоенности екологической
ситуацией, воспитательному значению его поэзии в свете общечеловече-
ских извечных ценностей. Внимание сосредоточено на параллелизме мира
природы и общества как в общем, так и в конкретном проявлении и выве-
дено авторскую формулу об их дружных, партнерских взаимоотношениях.
Исследование показало, что проблематика пейзажной лирики В. Мысы-
ка актуальна и сегодня, а мастерское использование автором пластичных
образов мира природы, введение их в сложную «молекулу» метафоры –
характерная черта его произведений. Исследование наследия мастера не-
обходимо и в перспективе проводить в свете его эстетико-философских
представлений.
Ключевые слова: философская лирика, симбиоз эстетического ощу-
щения поэта и моральных принципов, пейзажная лирика, этноментальная
модель

The article is devoted to the study of pastoral poetry as one of main lines in
the works of the famous writer V.O. Mysyk. It is focused on the problems of the
author’s philosophical pastoral works. Aesthetic and philosophic worldview and
the particular reflecting of it in the V.O. Mysyk’s poems are investigated. The role
of the nature perception in V.O. Mysyk’s works is denoted. Special attention is paid
to the author’s ethnic and mentality background, his ideas as for the environment,
educational significance of his poetry in the context of universal values. Parallelism
of the nature world and society is highlighted both in general and in individual
manifestation. The author’s formula as for their interconnection is presented.

The research showed that the problems o


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.