ПРОБЛЕМАТИКА «ВОСТОЧНЫХ» СТИХОТВОРЕНИЙ ОЛЕГА ЛАДЫЖЕНСКОГО

Е. И. Петухова

Анотація


Статтю присвячено творчості сучасного харківського письменника-
фантаста Олега Ладиженського, який у співавторстві зі своїм земляком
Дмитром Громовим працює під псевдонімом Г.Л. Олді. Метою було дослі-
дження проблематики його «східних» віршів, зокрема рубаїв. Розглянуто
жанрову специфіку цих творів і визначено, що серед них переважають ру-
баї-драми та рубаї-описи. Центральними проблемами тут є питання зміс-
ту людського буття, стосунків Бога й людини, призначення поета й поезії.
Кількість рубаїв-панегіриків незначна. У них, як і у традиції, підносяться
похвали конкретним людям, коханій, інколи самому собі. Окремо серед
рубаїв О. Ладиженського виділяється так званий «Новоруський рубайят»,
який має виразну пародійну, сатиричну спрямованість. Ці вірші написано з
використанням «братківського» сленгу з його специфічною лексикою. По-
при це проблематика «новоруських» рубаїв поета мало чим відрізняється
від тої, яку піднімає Ладиженський у «серйозній» східній поезії. Головною
проблемою тут стає те саме питання щодо швидкоплинності людського
буття, жорстокості долі, невблаганності Творця.
Ключові слова: поезія, стилізація, рубаї, алюзії, сленг.

Статья посвящена творчеству современного харьковского писателя-фан-
таста Олега Ладыженского, который в соавторстве со своим земляком Дми-
трием Громовым работает под псевдонимом Г.Л. Олди. Целью было иссле-
дование проблематики его «восточных» стихотворений, в частности рубаи.
Рассмотрено жанровую специфику этих произведений и определено, что сре-
ди них преобладают рубаи-драмы и рубаи-описания. Центральными пробле-
мами здесь является вопрос смысла человеческого бытия, отношений Бога и
человека, назначения поэта и поэзии. Количество рубаи-панегириков незна-
чительно. В них, как и в традиции, возносятся похвалы конкретным людям,
любимой, иногда самому себе. Особняком среди рубаи О. Ладыженского вы-
деляется так называемый «Новорусский рубайят», который имеет ярко вы-
раженную пародийную, сатирическую направленность. Эти стихи написаны
с использованием «братковского» сленга с его специфической лексикой. Не-
смотря на это проблематика «новорусских» рубаи поэта мало чем отличается
от той, которую поднимает Ладыженский в «серьезной» восточной поэзии.
Главной проблемой здесь становится тот же вопрос о быстротечности чело-
веческого бытия, жестокости судьбы, неумолимости Творца.
Ключевые слова: поэзия, стилизация, рубаи, аллюзии, сленг.

The article is devoted to the works of Kharkov modern science fiction writer
Oleg Ladyzhensky, who co-authored with his countryman Dmitry Gromov under
the pen-name of G.L. Oldi. The aim of the paper is to investigate the problems
of his “oriental” poems, in particular, Ruba’i. Genre specific of these works
has been examined and the conclusion has been made that Ruba’i-dramas and
Ruba’i-descriptions prevail among these works. The central problems here are
the question of the meaning of human existence, the relationship between the
God and the man, the destination of the poet and poetry. The number of Ruba’ipanegyrics
is not large. They sing the praises of particular persons: of the beloved
ones and of himself, as it occurs in a tradition. The so-called “Novorussky
Rubaiyat” which has a strong parody, satiric direction takes a separate place.
These poems are written using “bratkovsky” slang with its specific vocabulary.
Despite this fact, the problems of “new Russian” Ruba’i of the poet-writer is
not much diff erent from that one Ladyzhensky touches in his “serious” oriental
poetry. The main problem here becomes the same question about the transience
of human life, the cruelty of fate, and the inexorable Creator.
Key words: poetry, stylization, ruba’i, allusions, slang


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.