ТЕМА БЕЗУМИЯ В РАССКАЗЕ В. НАБОКОВА «ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ»

И. П. Поборчая

Анотація


Предметом дослідження в статті стала тема безумства в оповіданні
В. Набокова «Відвідування музею». Безумство, як і категорія пам’яті, скла-
дають основу набоковської картини світу. Внаслідок цього проблематика
безумства визначає структуру і зміст багатьох творів письменника, що на-
лежать до різних жанрів. В оповіданнях, романах і драмах Набокова фено-
мен безумства розглядається як в межах осмислення соціальних проблем
суспільного устрою, так і в якості індивідуальної моделі поведінки людини.
В процесі творчої еволюції Набоков переходив від простих міфопоетичних
образів, притаманних його раннім оповіданням, до сатиричних і філософ-
ських напрямків художньої думки. Об’єктом його пильної уваги стала не-
повторна людська особистість, що поміщена в загадкові і багато в чому не-
зрозумілі обставини. Разом з тим, будучи лютим супротивником будь-яких
антилюдяних режимів, він вбачав в них елемент безумства.
Показано, що оповідання «Відвідування музею» поєднує в собі реальні
і фантастичні елементи. Тема безумства розвивається векторно: від зобра-
ження приватної людської долі до глобального узагальнення аномальної,
руйнівної для людства дійсності. Невелике оповідання про незвичайні при-
годи російського емігранта таким чином набуває рис антиутопії. Катего-
рія безумства визначає і сюжетний розвиток оповідання, і його наративну
структуру, і концепцію всього твору.
Ключові слова: тема безумства, жанр, оповідання, картина світу, сю-
жет, наратив.

Предметом исследования в статье стала тема безумия в рассказе В. На-
бокова «Посещение музея». Безумие, как и категория памяти, составляют
основу набоковской картины мира. В силу этого проблематика безумия
определяет структуру и содержание многих произведений писателя, при-
надлежащих к разным жанрам. В рассказах, романах и драмах Набокова
феномен безумия рассматривается как в рамках осмысления социальных
проблем общественного устройства, так и в качестве индивидуальной мо-
дели поведения человека. В процессе творческой эволюции Набоков пере-
ходил от простых мифопоэтических образов, характерных для его ранних
рассказов, к сатирическим и философским направлениям художественной
мысли. Объектом его пристального внимания становилась неповторимая
человеческая личность, помещенная в загадочные и во многом необъясни-
мые обстоятельства. Вместе с тем, будучи яростным противником любых
античеловечных режимов, он усматривал в них элемент безумия.
Показано, что рассказ «Посещение музея» сочетает в себе реальные и
фантастические начала. Тема безумия развивается векторно: от описания
частной человеческой судьбы до глобального обобщения аномальной, раз-
рушительной для человечества действительности. Небольшой рассказ о
необычных приключениях русского эмигранта тем самым обретает черты
антиутопии. Категория безумия определяет и сюжетное развитие рассказа,
и его нарративную структуру, и концепцию всего произведения.
Ключевые слова: тема безумия, жанр, рассказ, картина мира, сюжет,
нарратив.

The subject of the research is the theme of madness in V. Nabokov’s story “The
Visit to the Museum”. Madness as well as the category of memory constitute the
basis of Nabokov’s picture of the world. The problematics of madness thereby
determine structure and content of many works by Nabokov written in diff erent
genres. In stories, novels and dramas phenomenon of madness is considered
within a framework of analysis of social problems and as an individual model of
human behavior. In the process of his creative evolution Nabokov was turning
from simple mithopoetic images typical of his early stories to satirical and
philosophical directions of artistic thought. The object of his attention was a
unique human personality put in mysterious and inexplicable circumstances.
Nabokov as a vigorous critic of any inhumane regimes traced an element of
madness in any of them.

It is shown in the article that the story “The Visit to the Museum” combines
real and imaginary origins. The theme o


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.