ТЕМА РОДИНИ В П’ЄСІ Є. ПЛУЖНИКА «У ДВОРІ НА ПЕРЕДМІСТІ»

К. І. Суховєєнко

Анотація


рі на передмісті». Досліджено зміни в традиційних уявленнях про родину,
пов’язані із становленням нової моралі в Радянському Союзі, появу зако-
нодавства, що регулювало міжособистісні стосунки громадян й реакцію
суспільства на ці перетворення. Проаналізовано особливості втілення теми
родини у творчості драматургів 1920–1930-х рр. (М. Куліш, Д. Бедзик та
ін.). Зосереджено увагу на висвітленні проблеми сім’ї в п’єсі Є. Плужни-
ка «У дворі на передмісті». Розглянуто різні моделі родини в комедії, які
репрезентують «старий» та «новий» тип сім’ї. Наголошено на тому, що в
п’єсі автор не змальовує жодної щасливої родини, й це пов’язано не тіль-
ки із впливом часу, але й із самим «міщанським болотом», до якого нале-
жать персонажі. Зроблено висновок, що загалом таке зображення родини
нетипове для української драматургії 20–30-х рр. ХХ ст., оскільки в п’єсі
відсутні персонажі, які б, репрезентуючи щасливу радянську сім’ю, проти-
ставлялися міщанським подружжям.
Ключові слова: драматургія, родина, міщанство, конфлікт, «вільні сто-
сунки».

Цель статьи – раскрытие темы семьи в пьесе Евгения Плужника «Во
дворе на предместье». В статье исследуются изменения в традиционных
представлениях о семье, связанные со становлением новой морали в Со-
ветском Союзе, появлением законодательства, регулирующего межлич-
ностные отношения граждан и реакция общества на эти преобразования.
Автор анализирует особенности воплощения темы семьи в творчестве
драматургов 1920–1930-х гг. (Н. Кулиш, Д. Бедзик и др.), уделяя особое
внимание освещению проблемы семьи в пьесе Е. Плужника «Во дворе на
предместье». Рассматриваются разные модели семьи в комедии, которые
репрезентуют «старый» и «новый» тип семьи, акцентируя внимание на
том, что в пьесе автор не изображает ни одной счастливой семьи, и это
связано не только с влиянием времени, но и с самим «мещанским боло-
том», к которому принадлежат персонажи. Автор приходит к выводу, что 

такое изображение семьи нетипично для украинской драматургии 20–30-х
гг. ХХ ст., поскольку в пьесе отсутствуют персонажи, которые бы, пред-
ставляя счастливую советскую семью, противопоставлялись мещанским
семейным парам.
Ключевые слова: драматургия, семья, мещанство, конфликт, «свобод-
ные отношения».

The purpose o


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.