АВТОРСЬКАМОДИФІКАЦІЯ ЖАНРІВФОЛЬКЛОРНОГО ПОХОДЖЕННЯ У ПОЕЗІЇМ. ТКАЧА

С. І. Телешман

Анотація


У статті зроблено спробу виявити в доробку М. Ткача твори з жан-
ровими ознаками думи, балади й легенди та простежити в їх жанровому
«обличчі» діалектику традиційних і нових рис. Дослідниця відштовхуєть-
ся від поетичних зразків, у заголовках чи підзаголовках яких міститься
вказівка на відповідний жанр. Однак авторська позиція не сприймається
за абсолют, а служить вихідною тезою для подальшого підтвердження або
спростування з опорою на реальні жанрові ознаки. В результаті аналізу
гіпотеза «тріади» розвінчується, оскільки жанр думи освоєно поверхово.
Доведено, що жанровим вимогам відповідають лише дві Ткачеві «леген-
ди» (переспіви відомих фольклорних сюжетів), які відрізняються від на-
родних вищою напруженістю і динамічністю сюжету. Для балад М. Ткача
з-поміж традиційних жанрових ознак обов’язковими залишаються сю-
жетність, психологізм і драматизм. До числа варіативних переходять тра-
гічна кінцівка, фантастичні образи, метаморфози тощо.
Ключові слова: жанр, фольклор, дума, балада, легенда.

В статье предпринята попытка выявить в наследии М. Ткача произве-
дения с жанровыми признаками думы, баллады и легенды, а также просле-
дить в их жанровом «лице» диалектику традиционных и новых черт. Ис-
следовательница отталкивается от поэтических образцов, в заглавиях или
подзаголовках которых содержится указание на соответствующий жанр.
Но авторская позиция не воспринимается как абсолют, а служит исходным 

тезисом для дальнейшего подтверждения или опровержения с опорой на
реальные жанровые признаки. В результате анализа гипотеза «триады»
развенчивается, поскольку жанр думы освоен поверхностно. Доказано, что
жанровым требованиям отвечают лишь две «легенды» Ткача (перепевы из-
вестных фольклорных сюжетов), которые отличаются от народных более
высокой напряженностью и динамичностью сюжета. Для баллад М. Ткача
из традиционных жанровых признаков обязательными остаются сюжет-
ность, психологизм и драматизм. К числу вариативных переходят трагиче-
ская концовка, фантастические образы, метаморфозы и т.д.
Ключевые слова: жанр, фольклор, дума, баллада, легенда.

This article is an attempt to find out the works with genre


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.